Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.57. Vaie haldusmenetluses

Märkus. Vaie on oma olemuselt eriliiki kaebus haldusorganile isiku õigusi rikkuva tegevuse lõpetamiseks. Vaidemenetlust reguleerib haldusmenetluse seadustiku (edaspidi HMS) 5. peatükk. Vaide võib esitada isik, kes leiab, et haldusakti andmisega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud vabadusi. Vaiet ei saa esitada haldusorgani akti või toimingu kohta, mille üle teeb t...