Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

9.31. Juhatuse koosoleku protokoll

Märkus. Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 järgi on juhatus osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib osaühingut. Sama paragrahvi lõigete 6 ja 8 alusel võib juhatuse täpsema töökorra ette näha äriühingu põhikirjas või osanike, nõukogu või juhatuse otsusega ja kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. ÄS-i § 139 lg 1 p 7¹ lähtudes m...