Ehituse teabevara

2.7. Sundvaldus

Sundvaldust saab seada nii tehnovõrkudele ja -rajatistele, kui ka teele. Seetõttu on võimalik määrata eramaal paikneva tee kasutamiseks sundvaldus ehk seada võõrale maale sundvaldus selleks, et tagada avalikkusele ehk kõigile soovijatele vaba juurdepääs kallasrajani ja inimestele, kes elavad tee ääres, juurdepääs oma majapidamiseni.

Erateele sundvalduse seadmine

Eratee jaoks sundvalduse seadmist käsitles Tallinna Hald...