Ehituse teabevara

2. Ehitis ja seadusest tulenevad kitsendused

Ehitisele esitatavad nõuded tulenevad nii avalik-õiguslikest nõuetest kui ka eraõiguslikest nõuetest. Kui avalik-õiguslikud nõuded käsitlevad reeglina ohutusnõudeid ning keskkonda sobitumist, s.o planeeringutest ja heast tavast tulenevaid nõudeid, siis eraõiguslikud nõuded tulenevad isikutevahelistest kokkulepetest või seaduses isikute kaitseks fikseeritud nõuetest. Sellised nõuded on näiteks omandist tulenevad nõuded, naabrusõigustest tulenevad nõuded, kui ka nn talumiskohustusest tulenevad ...