Ehituse teabevara

2.6. Muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused

Muinsuskaitseseadust uuendati 1. mail 2019 ning seadus näeb ette järgmist:

  • Kultuurimälestiste (edaspidi mälestis) säilitamise ja kaitse. Mälestis on riigi kaitse alla võetud kultuuriväärtusega kinnis- või vallasasi, selle osa, asjade kogum, maa-ala või ehituslik kompleks. Mälestised jagunevad kinnismälestisteks ja vallasmälestisteks. Kinnismäl...