Ehituse teabevara

7. Nõuded ehitistele

On oluline, et kõik ehitised, s.o nii ehitusloakohustuslikud ehitised, ehk ehitised, mille osas tuleb esitada ehitusteatis, aga ka nn vabaehitustegevuse alla kuuluvad ehitised, peavada vastama nõuetele. Ehitistele esitatavaid nõudeid võib jagada järgmiselt:

  • ehitise üldnõuded, s.o ei tohi tekitada ohtu inimese elule ja tervisele, varale või keskkonnale. Siia alla kuuluvad kõik ehitise ...