Ehituse teabevara

2.1. Ehitis ja omandiõigus

Ehitis kui kinnisasja oluline osa

Tsiviilseadustiku (TsÜS) § 54 lg 1 kohaselt on ehitis kinnisasja oluline osa. Kinnisasjaks on vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 50 lõikele 1 maapinna piiritletud osa (maatükk). Asjaõigusseaduse (AÕS) § 51 lõike 1 kohaselt kantakse kinnisasjad kinnistusraamatusse. Kinnistusraamatuseaduse § 5¹ kohaselt on kinnistu kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud:

<...