Nõuandekeskus

Töötasu

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

ÜletunnitasuUus

Töötaja töölepingus on toodud töötasu suurus järgnevalt: Töötaja põhipalk käesoleva Lepingu alusel on xx eurot bruto kalendrikuus, millele pärast katseaega või kui oskused on atesteeritud ning tööks vajalikud oskused omandatud, saab juhi heakskiidul ning kvaliteedi ja efektiivsusnäitajate täitmisel ning heakorra tagamisel rakendada ettevõttes kehtestatud tulemustasustamise korda. Kui soovime lepingus välja tuua ületunnitasu arvestamise aluse, et ületunni tasu arvestamisel ei võeta arvesse töötaja tulemustasusid. Kas piisab kui kirjutame lepingusse järgnevalt: Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja (ületunnitöö). Ületunnitööd tehakse vaid poolte kokkuleppel (TLS § 44 lg 1). Ületunnitöö hüvitatakse eelduslikult vaba ajaga või poolte kokkuleppel rahas, 1,5-kordse töötasu määras (TLS § 44 lg-d 6 ja 7). Ületunni rahalises hüvitise arvestamise aluseks võetakse töötaja põhipalk.

Etteteatamise hüvitamine koondamise korral

Töötaja on töötanud natuke üle aasta ja talle edastati koondamisteade 20.03 kuid soovitakse töösuhe lõpetada 22.03,mitu päeva läheb arvestusse koondamistasu etteteatamata aja eest ?

Töölepingi lisa pikendamine

Mis juhtub, kui töötaja töölepingu lisal lõppeb kehtivus ja seda ei ole pikendatud? Kas see pikeneb automaatselt või lähevad tingimused tagasi eelmise lepingu lisa juurde?

Tunnitasu

Tere! Kui töötajale makstakse tunnitasu alusel, kas tööandja võib kehtestada erinevatele töödele erineva tunnitasu? Kuidas sõnastada töölepingus?

Töötasu tõstmine vaid osale ettevõttest

Tervist! Iga-aastane töötasu tõstmine (seosnevalt elukallinemisest ja inflatsioonist) on vaid osale ettevõttest, ning jäetakse täielikult välja 1 osakond. Kas selline tegevus on seaduslikult OK? Või võib ettevõte vastavalt oma tahtele iga-aastast palgatõusu ka valikuliselt jagada?

Töötasu mittemaksmine

Töötaja on töölähetuses kuid lähetuse viimastel päevadel ta isiklikel põhjustel tööülesandeid ei täida. Kas võib talle maksta vaid lähetuse päevaraha, aga nende päevade eest töötasu mitte?

Töötasust rääkimine

Kas tööandjal on õiguslikku alust reguleerida nt töökorralduse reeglites vms dokumendis seda, et töötajad ei räägi omavahel töölepingust ja töötasust?

Töötasustamise aluste muutmine

Tere! Töötaja töötasu koosneb põhipalgast ja tasust, mille suurus ja alused on näidatud tööandja poolt kehtestatud sisedokumendis. Kas tööandjal on võimalik ühepoolselt nimetatud sisedokumenti muuta ehk kehtestada uued tasustamise alused? Kas tähtsust omav asjaolu võiks siinkohal olla see, et töötaja summaarne tasu ei vähene, muutuksid vaid sisedokumendis kehtestatud alused? Või tuleb lugeda, et sisedokumendis reguleeritu on muutunud töötasu osaks ja seda saab muuta vaid poolte kokkuleppel? Tänan!

Kvaliteeditasu

Tere, küsimus selline, et kas on üldse võimalik töötajat disiplineerida kvaliteeditasu maksmise/mittemaksmisega? Kui töölepingusse pannakse kirja kvaliteeditasu 300 eurot, mis makstakse välja igakuiselt, kui töötaja on täitnud korrektselt enda tööülesandeid ja kohustusi. Sinna alla kuulub ka korrektne ja viisakas klienditeenindus(ala välimus, kliendisuhtlus). Palgalipikul ka kajastuks eraldi kvaliteeditasu. Nüüd kui näiteks töötaja ei ole enda tööülesandeid korrektselt täitnud, kas siis on võimalust kvaliteeditasu vähendada või üldse mitte maksta?

Tööampsuga töötaja tasu ja normtundide arvestus

Töötukassas arvel oleva isikuga sõlmiti tööleping 03.-05.detember (pühapäev kuni teisipäev), täistööajaga koormusega 1,0- 40 tundi nädalas. Töötaja töötab graafiku alusel summeeritud tööajaga ja ta töötab kokku 21,5h. Kuidas on õige arvestada normtunde? Kas normtunnid on 16 ja 5,5h eest tuleb arvestada ületunnitasu?

koondamine peale vanemapuhkust

Tööleping lõpeb kohe peale vanemapuhkuselt naasmist 13.11.2023. Töötaja pole kolm aastat tööl käinud, töötajale makstakse töölepingu lõpetamisel 1. hüvitist kasutamata puhkusepäevade eest 2. töölepingu ülesülemisest vähem etteteatatud aja eest keskmist tööpäevatasu 3. seoses koondamisega rahalist hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Töötaja töötasu on indekseerimise tulemusena 1000 eurot. Kuidas arvutada välja keskmist kalendripäevatasu ja keskmist tööpäevatasu? Arvutamise vajaduse tekke kuuks on keskmise töötasu arvutamisel kuu, millal algas vajaduse tekitanud sündmus (nt lõpparve maksmine töölepingu lõppemisel). Kas mõlemal juhul on arvutamise vajaduse tekke kuu november?

Töötasu vähendamise periood §37

Tere. Alusatsime töötasu vähendamise perioodi vastavalt TLS § 37 lg 1 alusel 14.novembril 2022. Vähendasime siis töötasu 10 päevaks ehk 23.novembrini 2022. 12.oktoobril 2023 alustasime uuesti töötasu vähendamist TLS sama paragrahvi alusel kuni 14.11.2023. Meie 12 kuuline periood on seega 14.11.2022-14.11.2023. Kas võime kohe peale seda 15.novembrist vähendada uuesti samal alusel tööaega 12 kuu jooksul 3 kuuks või peab jääma mingi vahe kahe perioodi vahele? Seadus selliseks olukorraks juhendit ei anna. Uuest perioodist teavitaksime loomulikult ka töötajaid vähemalt 2 nädalat ette.

Kuupalgalise töötasu arvestus

Tere, Küsimus kuupalgalise töötasu arvestuse kohta. Näiteks töötaja kuupalk on 2000 eurot. Töötaja puudus ühes kalendrikuus 4 tundi omavoliliselt (ei informeerinud tööandjat eelnevalt ega ka sündmusele järgnevalt). Töötundide arv selles kuus oli 184 tundi. Tegime arvestuse 2000/184=10,869 ja arvestasime 180x10,869. Kas selline arvestuskäik on õige? Töölepingus meil fikseeritud kuupalk ja tööaeg kirjeldatud kella 8.00 - 17.00 (8 tundi päevas, 40 tundi nädalas).

Töötasust kinnipidamine

Tere, Firmasse tuli uus töötaja,, kaasa tulid ka Kohtutäiturite nõuded. Töötaja ei luba töötasust maha arvata kohtutäiturite nõudeid. Küsimus: Kuidas peab raamatupidaja toimima?

Põhipalga muudatus

Tere, Sooviks küsida sellist asja: töötajal on põhipalk + tulemustasu. Tööandja soovib uurida, kas põhipalka on võimalik vähendada alla miinimumpalga (2023ndal aastal oli miinimum 725 EUR/kuu täiskohaga töötajal)? Tulemustasu protsendid on töötajal tõstetud, aga põhipalka sellevõrra soovitakse alandada. Küsimus seisneb selles, kas osapoolte kokkuleppel põhipalk võib olla madalam, kui 2023 aasta miinimum? Tagasisidet ootama jäädes ja kaunist päeva soovides!