Nõuandekeskus

Tööleping

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Töötasu vähendamineUus

Kuidas saab rakendada § 37 tükitööliste puhul, kes töötavad tükitööhinnete alusel ja töö sõltub tellimustest. Kui töötajatega saavutatakse selline kokkulepe kolmeks kuuks ja nende kolme kuu jooksul juhtub nii, et mõnel nädalal töötatakse 3 päeva, mõnel nädalal 4 ja mõni nädal on täistööajaga, kas siis mittetöötatud päevade eest maksma ei pea ja töötasu suurus kuus peab olema vähemalt töötasu alammäär.

Töölepingu ülesütlemine töötaja katseajal kui ta viibib haiguslehelUus

Tere Töötajaga oli planeeritud katseaja lõpuvestlus ning plaan teatada, et koostöö ei jätku, kuna pole saavutatud tööks vajalikke koostöö oskusi. Töötaja aga teatas samal hommikul, et ta on avanud haiguslehe. Sooviksime talle lõpetamise teatise siiski edastada, kuid uurin kas lisaks teatisele tuleks ka e-mailis lõpetamiste otsust täpsustada? Teatises sõnastatud selliselt: Hinnates katseaja töö tulemusi, ei ole tööks vajalik koostöö andnud oodatud tulemusi püstitatud tööalaste eesmärkide täitmiseks antud ametikohal. Tööandja maksab Teile hüvitist töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja mitte järgimise eest (TLS § 97 lg 2 p 1, TLS § 100 lg 5) 15 (viieteist) kalendripäeva ulatuses. Lisaks, kas on oluline saada temalt ka tagasi allkirjastatud dokument?

Töölepingu lõpetamine terviseseisundi tõttuUus

Sooviks saada nõu antud küsimuses. On olemas üks töötaja, kes on alates 08.12.2023.a. haiguslehel. Seisuga 06.06.2024.a. on tal täis 182 haiguspäevi (6 kuud järjest haiguslehel) Töötaja on hetkel töövõime hindamise taotlemisel. Kuna terviseseisundi tõttu töötajale on keelatud rasket tööd tegema, pakkus tööandja töötajale muud kergemat tööd, millega ta võiks saama hakkama. Töötaja sellest keeldus. Tööandja soovib lõpetada töötajaga töösuhted §88 lg.1. p.1 (töötaja terviseseisundi tõttu) alusel. Kas tööandjal on käesoleva paragrahvi alusel luba tööleping lõpetada või antud juhul töösuhete lõpetamine peaks olema teistsugune?

Teise töö pakkumise kohustusUus

Kas tööandja võib ülesütlemisavalduses teha pakkumise kandideerida tema poolt pakutavatele töökohtadele või on siiski kohustus siiski pakkuda ning võtta töötaja tööle kui leidub sobiv töökoht?

Haiguslehel töötamisest Uus

Kui uue korra kohaselt võib haiguslehe ajalt töötada, siis kes töötamist lubab? Kui arst,siis milleks haigusleht? Kuidas tööandja saab hinnata kas haigus on "piisavalt kerge" töötaja tööle lubamiseks? Töötaja võib töötades kokku kukkuda, sest on ju haige, viib endaga bussitäie reisijaid, nakatab kõik kaupluse kliendid_kolleegid. Kui töötaja on haiguslehel ja töötab, talle on määratud töögraafik, temaga on arvestatud aga ta ühel päeval ei ilmu tööle ei teavita ka tööandjat, sest on ju haiguslehel, kas siis on tegemist töökohustuste rikkumisega?

Raske rikkumine töötaja pooltUus

Kas töölepingu saab ja võib erakorraliselt ülesöelda tööandja poolt seoses tööaja poolt toimepandud raske rikkumisega, mis seisnes tööandjale kahju tekitamises (üle 2000 euro)? Eelnevalt on töötajaga samadel teemadel räägitud (kirjalikku hoiatust ei ole tehtud), kuid vestlused ei ole andnud tulemust ja nüüd on tekitatud töötaja hooletusest ka rahaline kahju tööandjale. Kuidas ja millised on tööandja variandid töösuhte lõpetamiseks?

Tööleping kadunud

Mis ootab tööandjat, kes on oma eksemplari töötaja kehtivast töölepingust ära kaotanud? Tegemist lepinguga, mis on paberkandjal. Töötaja on samuti lepingu kaotanud, kuid tööandja peaks ju seadusest tulenevalt seda igal juhul säilitama - kas see on nii?

Töölepingu lõpetamine töövõime vähenemise korral

Kuna alates 15.05.24 muutub töölepingu lõpetamise protsess töövõime vähenemise korral, mille järgi peab tööandja järgima töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtaega, siis millised on etteteatamise tähtajad?

Ametijuhend

Töötaja töötab vana töölepingu alusel, kus pole kirjas töötaja tööülesanded. Ametijuhend puudub ka. Töötaja tehtavate tööülesannete alusel koostas tööandja ametijuhendi ja esitas töötajale allkirjastamiseks. Töötaja keeldub ametijuhendi allkirjastamast. Mida võib tööandja selles olukorras teha?

Katseaeg

Tere. Kui sõlmida uue töötajaga tähtajaline tööleping üheks kuuks, siis katseaja maksimaalne kestus võib olla sellest pool, ehk 15 kalendripäeva. Kui aga peale tähtajalise töölepingu lõppemist otsustame sellesama töötajaga edasi minna ja sõlmida tähtajatu töölepingu, kas siis saab määrata uut katseaega või pikendada katseaja kestvust?

Vanemapuhkuse asenduslepingu algus kp.

Tere, Soovin uurida, kas on ok sõlmida vanemapuhkuse asendajaga tähtajalist asenduslepingut juba 1 kuu ennem kui töötaja emapuhkusele jääb? nimelt plaanib töötaja kastutada ca 1 kuu põhipuhkust ennem emapuhkusele jäämist. Täpsustaksin veel kas seadus seab piire kui pikkalt ette võib värvata emapuhkusel oleva töötaja asendaja , kas on ajaline piirang (mõtlen just ka väljaõppe raames, et emapuhkusele minev töötaja jõuaks ka anda teadmised asendajale üle)?

Töötamine vastavalt vajadusele

Tere. Kas on võimalik sõlmida töötamiseks leping tingimusel, et töö tegemise aeg on vastavalt vajadusele? Nõnda, et ei ole kindlat tööajanormi ja töö aega. Töö tegemine oleks vastavalt töötaja ja tööandja kokkuleppele. Näiteks mõnel nädalal ei ole üldse tööd pakkuda, mõnikord paar päeva nädalas või mõni nädal tuleks ka 40 töötundi. Milline leping sellisel puhul sõlmida?

Töökeskkonnavoliniku koondamine

Kui ettevõttel on situatsioon, et tuleb koondada terve struktuuriüksus tulenevalt majanduslikest põhjustest ning koondada tuleb sealhulgas ka selle struktuuriüksuse töökeskkonnavolinik, siis missuguseid reegleid peab tööandja seejuures järgima? Teist tööd pakkuda koondatavale ei ole võimalik, kuna ettevõttele ei jää edaspidi sellist töövaldkonda.

Töölepingu keel

Kas Eesti Vabariigis peab olema väikeettevõttes tööleping välismaalasega kindlasti eesti keeles? Või on ok, kui ainult ainult ntx inglise keeles? On selline nõue kuskil seadustes?

Töösuhte lõpetamine ettevõtte üleminekul

Kui tegemist on ettevõtte või struktuuriüksuse üleminekuga, töötajaid teavitatakse sellest, kuid näiteks üks töötaja ei ole nõus tööd jätkama uue tööandja juures, siis kuidas lõpetada töösuhe?