IT juhtimise teabevara

2.5.1.2. Etalonturbe metoodika

Detailse riskianalüüsi levinuim praktiline alternatiiv on etalonturbe metoodika (ingl baseline (security) approach).

Etalonturbe metoodika põhineb hüpoteetilisel kõikehõlmava infosüsteemi mudelil ja selle kirjeldamisel ning turvaanalüüsil. Eeldatakse, et see süsteem sisaldab komponentide tüüpe, mida on tegelikel infosüsteemidel; samuti arhitektuurseid lahendusi. Nimetatud käsitlus põhineb tõigal, et valdav enamik infosüsteeme on nii ülesehit...