Nõuandekeskus

Majandusaasta aruande koostamine

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Oma osade tühistamine

Tere, osakapital on 2500 eur, oma osad miinusega aastaaruandes 10 000 eur (100 eur nominaal, tagasiostuhind oli 10 000 eur). Kui nüüd oma osad tühistatakse, kas aastaaruandes ja põhikirjas tuleb vähendada osakapitali 100 eur võrra kuni 2400 euroni ja 9900 eur vähendab eelmiste perioodide kasumit? Aaziot ei ole.

Seotud osapoolte lisa täitmine

Aruandeaasta keskel on ettevõtte omanik muutunud ja endine omanik väljus seotud isikute ringist. Kas aruandeaasta keskel tehtud tehingud (ostud,müügid) väljunud seotud isikuga kuuluvad kajastamisele aastaaruande seotud osapoolte lisas?

Bioloogilise vara (metsa) ostuhinna kuluks kandmine

Ettevõttel oli arvel bioloogiline vara (raieküps mets) 15 000 eur. Aasta keskel müüdi metsa raieõigus hinnas 20 000. K müügitulu, D Raha ja K bioloogiline vara, D kulu. Küsimus, mis real on kasumiaruandes korrektne näidata müüdud metsa/bioloogilise vara maksumuse vähenemine (kuluks kandmine) seoses müügiga? Kas põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus, kasum/kahjum bioloogistelt varudelt või valmis/lõpetamata toodangu varude muutus?

Seotud osapool muutus aasta keskel

Tere Firma (A) pakub teenust teisele ettevõttele (B), juba aastaid. 2022. aasta keskel (juuni 2022) omandas firma A emaettevõte osaluse selles ettevõttes B (ca 20%) ning tulevikus omandab veelgi osalust. Tegemist nüüd seotud osapooltega. Millal pean kajastama firma A tehinguid selle ettevõttega B seotud osapoolte lisas? 1. Kas kajastan kõik 2022. a tehtud tehingud, sest 31.12.22 seisuga oli ettevõtte B seotud isik? 2. Või tuleb kajastada tehingud alates juuni 2022, kui toimus osaluse omandamine? Kuidas peab üldse lähtuma ja infot avaldama kui seotud isik muutub aasta keskel? Nt seotud osapoolte lisas laenude avalikustamise puhul läheb asi keerulisemaks kui varasemalt on ka laenu tehinguid tehtud ja on mingid saldod varasemast perioodist.

Kahjumi jaotamise ettepanek ja otsus

Ettevõtte seis 31.12: osakapital (sissemakstud) 3500 Ülekurss 60000 Kohustslik reservkapital 500 Eelmiste perioodide ak.kahjum

Sissemakseta osaühingu osakapitali moodustamine kasumist

Tere Osaühing asutati osakapitali sissemakset tegemata. Osanike koosolekul otsustasid osanikud sissemakse kohustuse täita kasumi arvelt, nähes kasumi jaotamise otsuses ette kasumi kasutamise sissemakse tasumiseks. Missuguse maksukohustuse toob kaasa kasumi tasaarvestamine sissemaksega? Kui seda tuleb maksustada kui dividende, siis kas osakapital suureneb? Näiteks oli osakapital 2500 eurot , siis peale maksustamist on osakapitali väärtus bilansis 3125? Missuguse TSD lisal peab seda tasaarveldust näitama ja tulumaksukohustuse deklareerima? Kui võimalik palun lisage kanded ka Ette tänades ja vastust oodates.

Seotud osapoolte lisa

Tere Firma rendib juhatuse liikmelt bussi. Kas majandusaasta aruandes seotud osapoolte lisas tuleb näidata lisaks rendisummale (ostetud teenused) ka tulumaks (väljamakse on tehtud füüsilisele isikule)?

Muud ärikulud

Tere, ettevõte kirjutab müügiarvel, et tasumisel 30 päeva jooksul kuulub tasumisele 1000 eur (KM-ga), 15 päeva jooksul 980 eur(km-ga). Kas need 20 eur, mida ettevõtte ei saa, tuleb kajastada muudes ärikuludes? Selliseid tehinguid on palju ja summa aasta jooksul oluline.

Kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtus

Tere Kinnisvarainvesteeringuid arvestatatkse ettevõttes õiglase väärtuse meetodil. Vastavalt hindamisaktile on kinnisvara õiglane hind 31.12.2022 seisuga 180 000 eur. Sama hinnaga see kinnisvara jaanuaris 2023 ka müüdi. Jaanuar 2023 käibedeklaratsioonis olime kohustatud tegema kinnisasja sisendkäibemaksus korrigeerimise, käibemaksukulu kajastub jooksva aasta kasumiaruandes. Küsimus- kas kinnisvara õiglane hind 31.12.2022 on raamatupidamises 180 000 eur või peaks see sisendkäibemaksu korrigeerimise võrra olema väiksem?

Konsolideerimata aruanne

Kuidas tuleb kajastada investeeringud tütarettevõttesse emaettevõtte konsolideerimata aruandes, kui inesteering tütarettevõttesse on 2500 eurot (osalus 80%) ja tütre kahjum 5000 eurot.

Laenu konverteerimine osaluseks

Tere Ettevõte andis teisele ettevõttele 2022. aastal (seotud osapool) turutingimustel laenu. See laen konverteeriti enne aasta lõppu mitterahalise sissemaksena osaluseks. Kuidas peab kajastama seda laenu seotud osapoolte lisas?

Finantsinvesteeringute kajastamine aastaaruandes

Kas aastaaruande kasumiaruande real kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt kajastatakse ka dividenditulu või ainult ümberhindlust?

seotud osapoolte lisa

Tere Omanik on andnud oma firmasse nii lühi kui ka pikaajalist laenu. Kui laenukohustiste osas saldo 31.12.2022 näiteks on 105900 ja kas see peab võrduma aruande vormil lühiajalised+pikaajalised laenukohustised saldo seisuga 31.12.2022 Tänan

Rendivara (IFRS16) mõju kajastamine kui leping on lõpetatud ennetähtaegselt

Tere Aastal 2022 sai lõpetatud kolm rendivara (IFRS16) lepingut enne tähtaega. Kuidas oleks aastaaruandes (rahavoogudes ning materiaalse põhivara lisas) korrektne kajastada selle mõju (soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe)? Lepingute lõpetamisel ei tekkinud majanduslikku tulu ega kulu. Kas soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahet võib materiaalse põhivara lisas kajastada real „Muud muutused“ ning rahavoogude real „Muud korrigeerimised“ (põhivarade korrigeerimiste grupis)? Ette tänades, P.

Finatssuhtarvude ümardamine

Tere! Kas on regulatsiooni selle kohta mitme komakohani peavad majandusaasta tegevusaruandes olema ümardatud finaantssuhtarvud.