Nõuandekeskus

Majandusaasta aruande koostamine

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Rendivara (IFRS16) mõju kajastamine kui leping on lõpetatud ennetähtaegseltUus

Tere Aastal 2022 sai lõpetatud kolm rendivara (IFRS16) lepingut enne tähtaega. Kuidas oleks aastaaruandes (rahavoogudes ning materiaalse põhivara lisas) korrektne kajastada selle mõju (soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe)? Lepingute lõpetamisel ei tekkinud majanduslikku tulu ega kulu. Kas soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahet võib materiaalse põhivara lisas kajastada real „Muud muutused“ ning rahavoogude real „Muud korrigeerimised“ (põhivarade korrigeerimiste grupis)? Ette tänades, P.

Finatssuhtarvude ümardamineUus

Tere! Kas on regulatsiooni selle kohta mitme komakohani peavad majandusaasta tegevusaruandes olema ümardatud finaantssuhtarvud.

Seotud isikud vahetunud aruandeaasta jooksul / olulise osaluse määr

Tere Kaks küsimust: 1) Aruandeaasta 2021 keskel muutusid ettevõtte omanikud/seotud isikud. Kas 2021 aastaaruande seotud osapoolte lisas tuleb kajastada kõigi (oluliste) seotud isikute saldod ja ostud/tasud, kes on ettevõttega olnud aruandeaasta jooksul seotud? Või tuleb esitada andmed üksnes nende isikute kohta, kes olid seotud isikud aruandeaasta lõpu bilansipäeva seisuga? Kui andmed tuleb esitada kõigi seotud isikute kohta, siis kas andmed tuleb avalikustada kogu aruandeaasta tehingute kohta või ainult selle perioodi kohta, kui isikud olid seotud isikuteks? 2) Allates millisest osaluse määrast saab osanikke lugeda olulise osalusega omanikeks majandusaasta aruande seotud osapoolte lisas?

kas bioloogiline vara ?

Tere! 2020.aastal otsustas ettevõtte juhkond, kes osutab vet.meditsiini teenuseid, soetada sugumära eesmärgiga tulevikus sugumära välja rentida potentsiaalsetele klientidele embrüote kandmiseks. 2020.aasta raamatupidamises on tehingut kajastatud: D bioloogiline vara K arvelduskonto. 2021.aasta majandusaasta aruannet koostades on juhatusele teada, et ettevõte loodetavat majanduslikku kasu sugumärast tulenevalt ei ole saanud ning otsustavad lõpetada hobuse kui varaobjekti kajastamine ettevõtte bilansis. Raamatupidamises on tehtud lausend: K bioloogiline vara D kahjum. 2022 aasta mais otsustab juhatus hobuse ära anda heasse peresse pensionipõlve pidama. 1.Kas raamatupidamises kajastatud tehingud on õiged?( On tuginetud RTJ 7,kuid RTJ 7 sisaldab põllumajandus tegevuse ja toodangu seotud varade kajastamist raamatupidamises) 2. Mis maksukohustusi juhatuse otsus “ära anda”(tasuta võõrandamine, kingitus, annetus? )võib ettevõttele kaasa tuua või toob? Tänan vastamast ja ootan põnevusega vastust.

Konsolideeritud majandusaasta aruanne ja audit

Tere Kui tütarettevõte on auditi kohuslane ja on auditeeritud aga emaettevõte ei ole kohuslane, siis kuidas esitada konsolideeritud E-aruannet, et ei peaks aruannet uuesti auditeerimisele saatma?

Kapitaliosaluse meetod

2021 aastal asutati ettevõttele x tütarettevõte ja maksti sisse omakapital 2500 euri.  Aasta lõpuks tekkis tütrel väike kahjum omavahelise laenu intressist. Kuidas sedakahjumit kajastada ettevõtte x bilansis. 

Pikaajaliste laenude lühiajaline osa majandusaasta aruandes

Majandusaasta lõpus oli juhtkonnal plaan pikaajaline laen järgmisel aasta esimeses kvartalis osaliselt tagasi maksta. Otsest tagasimakse kohustust laenulepingust ei tulene. Majandusaasta aruande kinnitamise hetkeks on teada, et laenu tagasi siiski ei maksta. Kuidas peaks seda laenu majandusaasta aruandes liigitama - kas esialgse plaani järgi osaliselt lühiajalisena või siiski ainult pikaaajalisena.

Aastaaruande lisa Tööjõukulud

Ettevõte ehitab kortereid müügiks. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.2. Osa tööjõukulusid kapitaliseeritakse korterite (varude)  maksumusse. Kas aastaaruande lisas "Tööjõukulud" tuleb kajastada kogu arvestatud tasu (sh kapitaliseeritud) või see tasu, mida kajastatakse kasumiaruandes kuluna (turustuskulud, üldhalduskulud).

seotud osapooled

Aastaaruandes on vaja täita koht "Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused (arvestatud tasu)" - küsimus, kas siia tuleb panna juhatuse liikmele arvestatud tasu (palgatulu või juh. liikme tasu või mõlemad?) Kas osanikud, kes  töölepinguga tööl, nende töötasu tuleb ka siin näidata?

maksimaalne võimalik dividendide summa

Tere. Kuidas arvutada aastaaruandesse kajastamiseks maksimaalset võimalikku dividendide summat ja sellelt tasumisele kuuluvat tulumaksu?

Kahel arvestusperioodile eelneval perioodil on dividende välja makstud. Seega osa tulumaksu on madalama määraga.

Консолидированный отчет 2021

Добрый день! Требуется ли нам составлять консолидированный годовой отчет: у нас три дочерних предприятия (в Польше, Финляндии, Германии), у каждого свой учет и счета. На какие показатели нам ориентироваться?

Konsolideerimise erand

Tere, ettevõte omandas osaluse tütarettevõttes 09.12.2020.

Kas on vaja koostada 2020 aasta osas konsolideeritud aruanne? Koos bilansimahud ületavad konsolideerimise nõuded.

Kas on võimalik kasutada p.29 p.10 lg 1 erandit:

konsolideerival üksusel ei olnud aruandeperioodi jooksul võimalik teostada valitsevat mõju konsolideeritava üksuse üle;

Kuna valitsev mõju oli ainult perioodil 09.12.2020-31.12.2020.

Kohustuslik reservkapital

Kui OÜ on asutatud osakapitali sisse maksmata ja esimesel aastal on kasum, kas tuleb moodustada kohustuslik reserbkaptal (põhikiri näeb ette) ?

Seotud osapooled

Kas/kuidas kajastada lisas "Seotud osapooled" ?

On kaks OÜ-d Y ja X, OÜ-del on samad omanikud (50%+50% juriidilised isikud). Kui Y OÜ annab intressita laenu OÜ-le X. Kas seda peab kajastama mõlema äriühingu majandusaasta aruande lisas "Seotud osapooled" ?

Konsolideeritud aruandes põhivara ja selle kulum

Tere!

Emaettevõtte on majandusaastal müünud enda tütarettevõttele IT-teenuse programmi litsentsi/kasutusõigused. Tütarettevõttes võeti see arvele immateriaalse põhivarana (piirmäär täidetud). Toon välja selle, et emaettevõtte poolt ei olnud IT-teenuse programm arvel põhivarana ning seetõttu müüdi kui tavalise kaubana.  
Konsolideeritud kasumiaruandes on antud müük tulude poole pealt elimineeritud. Kas sama tuleb teha ka konsolideeritud bilansis, elimineerida immateriaalne põhivara (see, mis on tütarettevõtte bilansis)? Kuidas, aga antud põhivara kulumiga toimida tuleb. Kas see samuti konsolideeritud kasumiaruandest elimineerida või mitte?