Nõuandekeskus

Majandusaasta aruande koostamine

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Kahjumi jaotamise ettepanek ja otsusUus

Ettevõtte seis 31.12: osakapital (sissemakstud) 3500 Ülekurss 60000 Kohustslik reservkapital 500 Eelmiste perioodide ak.kahjum

Sissemakseta osaühingu osakapitali moodustamine kasumistUus

Tere Osaühing asutati osakapitali sissemakset tegemata. Osanike koosolekul otsustasid osanikud sissemakse kohustuse täita kasumi arvelt, nähes kasumi jaotamise otsuses ette kasumi kasutamise sissemakse tasumiseks. Missuguse maksukohustuse toob kaasa kasumi tasaarvestamine sissemaksega? Kui seda tuleb maksustada kui dividende, siis kas osakapital suureneb? Näiteks oli osakapital 2500 eurot , siis peale maksustamist on osakapitali väärtus bilansis 3125? Missuguse TSD lisal peab seda tasaarveldust näitama ja tulumaksukohustuse deklareerima? Kui võimalik palun lisage kanded ka Ette tänades ja vastust oodates.

Seotud osapoolte lisaUus

Tere Firma rendib juhatuse liikmelt bussi. Kas majandusaasta aruandes seotud osapoolte lisas tuleb näidata lisaks rendisummale (ostetud teenused) ka tulumaks (väljamakse on tehtud füüsilisele isikule)?

Muud ärikuludUus

Tere, ettevõte kirjutab müügiarvel, et tasumisel 30 päeva jooksul kuulub tasumisele 1000 eur (KM-ga), 15 päeva jooksul 980 eur(km-ga). Kas need 20 eur, mida ettevõtte ei saa, tuleb kajastada muudes ärikuludes? Selliseid tehinguid on palju ja summa aasta jooksul oluline.

Kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtusUus

Tere Kinnisvarainvesteeringuid arvestatatkse ettevõttes õiglase väärtuse meetodil. Vastavalt hindamisaktile on kinnisvara õiglane hind 31.12.2022 seisuga 180 000 eur. Sama hinnaga see kinnisvara jaanuaris 2023 ka müüdi. Jaanuar 2023 käibedeklaratsioonis olime kohustatud tegema kinnisasja sisendkäibemaksus korrigeerimise, käibemaksukulu kajastub jooksva aasta kasumiaruandes. Küsimus- kas kinnisvara õiglane hind 31.12.2022 on raamatupidamises 180 000 eur või peaks see sisendkäibemaksu korrigeerimise võrra olema väiksem?

Konsolideerimata aruanneUus

Kuidas tuleb kajastada investeeringud tütarettevõttesse emaettevõtte konsolideerimata aruandes, kui inesteering tütarettevõttesse on 2500 eurot (osalus 80%) ja tütre kahjum 5000 eurot.

Laenu konverteerimine osaluseks

Tere Ettevõte andis teisele ettevõttele 2022. aastal (seotud osapool) turutingimustel laenu. See laen konverteeriti enne aasta lõppu mitterahalise sissemaksena osaluseks. Kuidas peab kajastama seda laenu seotud osapoolte lisas?

Finantsinvesteeringute kajastamine aastaaruandes

Kas aastaaruande kasumiaruande real kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt kajastatakse ka dividenditulu või ainult ümberhindlust?

seotud osapoolte lisa

Tere Omanik on andnud oma firmasse nii lühi kui ka pikaajalist laenu. Kui laenukohustiste osas saldo 31.12.2022 näiteks on 105900 ja kas see peab võrduma aruande vormil lühiajalised+pikaajalised laenukohustised saldo seisuga 31.12.2022 Tänan

Rendivara (IFRS16) mõju kajastamine kui leping on lõpetatud ennetähtaegselt

Tere Aastal 2022 sai lõpetatud kolm rendivara (IFRS16) lepingut enne tähtaega. Kuidas oleks aastaaruandes (rahavoogudes ning materiaalse põhivara lisas) korrektne kajastada selle mõju (soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahe)? Lepingute lõpetamisel ei tekkinud majanduslikku tulu ega kulu. Kas soetusmaksumuse ja akumuleeritud kulumi vahet võib materiaalse põhivara lisas kajastada real „Muud muutused“ ning rahavoogude real „Muud korrigeerimised“ (põhivarade korrigeerimiste grupis)? Ette tänades, P.

Finatssuhtarvude ümardamine

Tere! Kas on regulatsiooni selle kohta mitme komakohani peavad majandusaasta tegevusaruandes olema ümardatud finaantssuhtarvud.

Seotud isikud vahetunud aruandeaasta jooksul / olulise osaluse määr

Tere Kaks küsimust: 1) Aruandeaasta 2021 keskel muutusid ettevõtte omanikud/seotud isikud. Kas 2021 aastaaruande seotud osapoolte lisas tuleb kajastada kõigi (oluliste) seotud isikute saldod ja ostud/tasud, kes on ettevõttega olnud aruandeaasta jooksul seotud? Või tuleb esitada andmed üksnes nende isikute kohta, kes olid seotud isikud aruandeaasta lõpu bilansipäeva seisuga? Kui andmed tuleb esitada kõigi seotud isikute kohta, siis kas andmed tuleb avalikustada kogu aruandeaasta tehingute kohta või ainult selle perioodi kohta, kui isikud olid seotud isikuteks? 2) Allates millisest osaluse määrast saab osanikke lugeda olulise osalusega omanikeks majandusaasta aruande seotud osapoolte lisas?

kas bioloogiline vara ?

Tere! 2020.aastal otsustas ettevõtte juhkond, kes osutab vet.meditsiini teenuseid, soetada sugumära eesmärgiga tulevikus sugumära välja rentida potentsiaalsetele klientidele embrüote kandmiseks. 2020.aasta raamatupidamises on tehingut kajastatud: D bioloogiline vara K arvelduskonto. 2021.aasta majandusaasta aruannet koostades on juhatusele teada, et ettevõte loodetavat majanduslikku kasu sugumärast tulenevalt ei ole saanud ning otsustavad lõpetada hobuse kui varaobjekti kajastamine ettevõtte bilansis. Raamatupidamises on tehtud lausend: K bioloogiline vara D kahjum. 2022 aasta mais otsustab juhatus hobuse ära anda heasse peresse pensionipõlve pidama. 1.Kas raamatupidamises kajastatud tehingud on õiged?( On tuginetud RTJ 7,kuid RTJ 7 sisaldab põllumajandus tegevuse ja toodangu seotud varade kajastamist raamatupidamises) 2. Mis maksukohustusi juhatuse otsus “ära anda”(tasuta võõrandamine, kingitus, annetus? )võib ettevõttele kaasa tuua või toob? Tänan vastamast ja ootan põnevusega vastust.

Konsolideeritud majandusaasta aruanne ja audit

Tere Kui tütarettevõte on auditi kohuslane ja on auditeeritud aga emaettevõte ei ole kohuslane, siis kuidas esitada konsolideeritud E-aruannet, et ei peaks aruannet uuesti auditeerimisele saatma?

Kapitaliosaluse meetod

2021 aastal asutati ettevõttele x tütarettevõte ja maksti sisse omakapital 2500 euri.  Aasta lõpuks tekkis tütrel väike kahjum omavahelise laenu intressist. Kuidas sedakahjumit kajastada ettevõtte x bilansis.