Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

  • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
  • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
  • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
  • Äripäev annab sisule usalduse garantii
  • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

25.05.2018 Ettevõtte omanduses oleva eluruumide...
25.05.2018 tööleping Šveitsi kodanikuga ja maksud...

Vastas: Kristi SildTere, Kui töötaja esitab tõendi A1, siis ei tule E...

24.05.2018 Detailplaneeringu algatamisel...
24.05.2018 sisendkäibemaks kaubanduskeskuse...

Vastas: kpmgbalticsTere! Riigikohtu hinnangul annab üürile või rendile ...

Uudised

Teabevara uuendus: Juht

Andmekaitseekspert Kärt Salumaa artikkel teabevara uuenduses (ptk 4.1.9.) tutvustab lugejale aktuaalset teemat – andmekaitseseaduse muudatusi. Kärt Salumaa, kes on olnud ise üks GDPR-i riigisisesesse õigusesse rakendamise kontseptsiooni autoritest ning viimastel aastatel tegelenud aktiivselt paljude GDPR-i puudutavate õiguslike küsimuste lahendamisega, tutvustab juhtidele muudatuste kontseptuaalset sisu, sest keskastmejuhid on just need inimesed, kes peavad uue määruse detailid ühelt poolt ellu viima ja teisalt neid kontrollima. 

Paljude organisatsioonide juhtidele on suureks peavaluks töötajate motiveerimine ja muudatuste läbiviimine. Et mõista alluvate motivatsiooni, tuleb analüüsida, millist mõtteviisi ma ise kasutan ning kas olen orienteeritud uutele väljakutsetele ja saavutustele. Teaduspõhine ja samas lihtne diagnostiline vahend, mida on Eestis tutvustanud Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogid Grete Arro ja Kati Aus, aitab paremini mõista, miks töötajad lähevad muudatustega kaasa või mitte (ptk 8.14.).

Töötaja või juhi rollis ei saa sageli valida, kellega suhelda. Sotsiaalsed suhted avalduvad erinevates rollides, mida alluvad või kolleegid endale võtavad kas teadlikult või ise endale aru andmata. Margus Salumets rõhutab, et neid rolle tuleb märgata ja sekkuda, vastasel juhul kipuvad need võimust võtma nii töötaja enda kui ka terve üksuse üle (ptk 4.1.8.).

Teabevara uuendus: Ehitus

Teabevara uutes peatükkides 2. ja 2.1. käsitletakse ehitist ja omandiõigust.

Asjaõigusseaduse § 1581 sätestab avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste regulatsiooni. Selle kohaselt on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui:

  • tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides;
  • puudub muu tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega;
  • puudub muu tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks.

Talumiskohustuse puudumisel on kinnisasja omanikul õigus:

  • nõuda tehnovõrgu või -rajatise kõrvaldamist temale kuuluvalt kinnisasjalt;
  • kokku leppida tehnovõrgu või -rajatise ümberpaigutamises kinnisasjal tehnovõrgu või -rajatise omaniku kulul.

 

Teabevara uuendus: Koolitus ja arendus

Eesti keeles on sõnal „konflikt” väga tõsine, isegi raske varjund ja see sisaldab tõsist suhtumist: konflikti on parem ennetada, vältida vms. Tegelikkuses on konfliktid sageli edasiviiv jõud. Nad muutuvad arenguressursiks kohe, kui neisse niimoodi suhtuda.

Konfliktse suhte juhtimisest kirjutab peatükis 10.6.2. coach, superviisor, gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja Merit Lage.

Teabevara uuendus: Juhiabi

GDPR-i rikkumine on väga lihtne. Selleks piisab ainult ühest valest kõnest või e-kirjast. Süüdlaseks jäämine on samuti lihtne, sest süütuse presumptsioon ei kehti. GDPR-i rikkumise eest võib trahvisumma ulatuda kuni 20 000 000 euroni või kuni 4% aastakäibest olenevalt sellest, kumb on suurem. Trahve saavad välja anda kõigi EL-i liikmesriikide (28) andmekaitseasutused ja kohtud.

Begin OÜ Baltikumi regioonijuht Vladimir Jelov toob peatükis 2.13 välja kaksteist sammu, mille iga organisatsioon peaks ühel või teisel kujul GDPR-i ettevalmistuse protsessi käigus läbima.

 

Teabevara uuendus: Maksud

KMS-i § 411 kehtestab siseriiklikult kohalduva käibe­maksustamise erikorra, mille kohaselt kahe Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud isiku vaheline tehing maksustatakse pöördmaksustamise kaudu.
Erikorra alla kuuluvad teatud tehingud kinnisasjade, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodetega.
Selle erikorra rakendamine on kohustuslik. Lähemalt kirjutame selles maikuus ilmunud peatükis 7.1.2.5 Kinnisasjade, metallijäätmete ja, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord.

Samuti on äsja ilmunud täiendatud töötamise registri peatükk ja täiesti uue peatükina 7.1.8.4. Käibemaksusoodustused välisesindustele, diplomaatidele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ja välisriigi relvajõududele.