Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

 • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
 • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
 • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
 • Äripäev annab sisule usalduse garantii
 • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

21.06.2018 Lisatasu ületunnitöö eest

Vastas: Kristi Sild Tere, Vastavalt TLS § 45 lg 1 on pooltel lubatud kokku ...

20.06.2018 Lepingu sõlmimine

Vastas: tuulikkilaessontere! Hankelepingut on võimalik muuta hankelepingu t...

20.06.2018 Hankelepingu sõlmimine

Vastas: tuulikkilaessontere! Riigihangete seaduse kohaselt on võimalik muut...

20.06.2018 Kasutuses ole materjal

Vastas: tuulikkilaessontere! Ehitusseaduse ja ehitusseadustiku lühendid on ...

Uudised

Teabevara uuendus: Raamatupidamine

Uuendatud on alapeatükki 4.1. Majandusaasta aruande koostamise eesmärk eriliigilistele ettevõtetele. 

Raamatupidamise seaduse kohaselt tuleb ettevõtte tegevusest vähemalt kord aastas anda aru ettevõttest huvitatud isikutele ja organisatsioonidele.

Aruande kasutajad võib jagada kaheks:

 • need, kellele ettevõte on kohustatud jagama infot seadusega ettenähtud korras (nt äriregister);
 • need, keda ettevõte soovib vabatahtlikult teavitada oma majandustulemustest (näiteks omanikud, investorid, laenuandjad, kliendid, töötajad, avalikkus jt).

Uudse võimalusena saate nüüd vaadata ja kuulata päevakajalisi vestlusi ja diskussioone erinevate raamatupidamisega seotud teemade kohta. Praegu on valikus kolm maksuteemalist videot Pärnu Finantskonverentsilt 2018: ptk 2.1.1. Maksupoliitika, ptk 2.1.2. Millised peaksid maksud olema ettevõtja seisukohast ja ptk 2.1.3. Maksumuudatuste mõju majanduskasvule.

 

Teabevara uuendus: Töötervishoid ja -ohutus

Töötervishoiu teabevara uues täienduses saab lugeda töötaja juhendamisest tööelu eri etappidel (ptk 6.1.), samuti on kaasajastatud sissejuhatava juhendamise teema (ptk 6.2.) ning ohutusjuhendite peatükk (ptk 6.4.1.6.4.5.).

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse uus redaktsioon jõustub 21.06.2018, tuues kaasa mõned muudatused ohutu tööelu andmekogu ja töökeskkonna andmekogu paragrahvides. Suurimad muudatused kõnealuses seaduses ootavad ees aga 01.01.2019. Seoses uuest aastast jõustuva Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega on märgitud ka, et praegused redaktsioonid määrustest „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ ning „Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine“ kehtivad kuni 31.12.2018.

Teabevara uuendus: Ettevõtja

Uuendatud alapeatükis 5.6 on majandusteadlane Triin Kask käsitlenud innovatsioonistrateegiat ja selle elluviimist

Tänapäeval ei määra enam suurus ettevõtte edukust, vaid uuenduste elluviimise kiirus.

Vastatakse küsimustele:

 • Mis on innovatsioon?
 • Millised on innovatsiooniga seotud väärarusaamad?
 • Mis tüüpi innovatsiooni eksisteerib?
 • Kuidas innovatsioonistrateegiat ellu viia?

Lisaks saate uudse võimalusena vaadata ja kuulata päevakajalisi vestlusi ja diskussioone erinevate ettevõtlusega seotud teemade kohta.

Praegu on valikus kolm maksuteemalist videot Pärnu Finantskonverentsilt 2018: ptk 2.1. Maksupoliitika, ptk 2.2. Millised peaksid maksud olema ettevõtja seisukohast ja ptk 2.3. Maksumuudatuste mõju majanduskasvule.

Finantskonverentsil arutlesid maksuteemade üle nii ettevõtjad, maksuloojad kui ka poliitikud. Tutvuge Argo Virkebau ja Meelis Paakspuu, Dmitri Jegorovi ja Ivo Vanasauna ning Rannar Vassiljevi ja Jürgen Ligi seisukohtadega.

Teabevara uuendus: Lepingud

Peatükis 2.3.2 on nüüd ilmunud faktooringuleping. Selle lepinguga kohustub klient loovutama faktoorile kliendile kuuluvad rahalised nõuded kolmandate isikute vastu, mis tulenevad lepingutest, mille alusel klient müüb faktooringuvõlgnikele oma majandus- või kutsetegevuses eseme või osutab faktooringuvõlgnikele teenuseid, faktoor aga kohustub tasuma nõuete eest lepingus sätestatu kohaselt ja andma kliendile nõude täitmise arvel krediiti, nõuet lepingus sätestatu kohaselt kliendi jaoks valitsema ja teostama sellest tulenevaid õigusi.

Teabevara uuendus: Logistika ja eksport

21. sajandi tehnoloogia kiire areng, interneti levik, pidev elu ja tootmise kallinemine ning üha suurenev konkurents on eeldusteks, mis on toonud turule andmesidevõrgul ehk GPRS-il (ingl general packet radio service) põhinevad rakendused. Nende rakenduste eesmärk on optimeerida kulusid, suurendada mahtu ja parandada klienditeeninduse kvaliteeti. GSMvalve OÜ tootejuht Kristo Keiv kirjutab peatükkides 11.4.3, 11.4.3.1 ja 11.4.3.2, millised on peamised probleemid mobiilse meeskonna halduses ja milliseid lahendusi pakuvad andmesidel põhinevad rakendused.