Nõuandekeskus

Muud raamatupidamisega seonduvad küsimused

Püsiva tegevuskoha raamatupidamineUus

Tere Ettevõte registreeris püsiva tegevuskoha Soomes, müügiarved on tehtud püsiva tegevuskoha kaudu aga kasutusel üks pangakonto. Kuidas Eesti raamatupidamises kajastada laekumisi, mis on tulnud püsiva tegevuskoha alt väljastatud müügiarvete eest?

Haigushüvitise maksmineUus

Tervist! Teatavasti Äripäeva raamatupidamise teabevaras punkt 3 Raamatupidamise korraldamine ettevõttes, punktis 3.1.8 Tööanda makstav haigushüvitise all on selline tekst: Haigushüvitise maksmine Haigushüvitist makstakse töövõimetuse kõigi kalendri­päevade eest, sealhulgas riigi- ja rahvuspühade aja eest (erinevalt puhkusetasust) (vt näited 5–7). Haigus­hüvitist makstakse töötajale ka päevade eest, mis ei ole tööajakava järgi tööpäevad. Sooviksin täpsustavalt küsida, et kui töötaja töötab esmaspäevast reedeni (kontoritöö) ning on ootamatult haigeks jäänud, mis kestab rohkem kui 7 päeva ja mille sees on ka nädalavahetus, siis kas haigushüvitist makstakse ka nädalavahetuse eest? Olen saanud segast infot mujalt, näiteks mõni perearstide pereõed ütlevad, et nädalavahetusi ei hüvitata.

Sõiduki rendileping Uus

Tere Tahaksin täpsustada, kas juhatuse liige saab anda rendile oma isiklikult auto oma ettevõtele ? Ette tänades

Eraisiku arve

Firma üürib eraisikult äripinna. Kuna eraisik ei saa esitada arvet, siis mille alusel firma maksab? Kas lepingu alusel?

Kreeditarve

Tere Kui kaua on võimalik esitada kreeditarvet? Kas 2020 arvele on võimalik tänasel päeval teha kreeditarvet? Kuidas seda deklareerima peab? Ettevõte, kes selle esitas, ei ole käibemaksukohustuslane. Tänan.

Töölähetus või tööga seotud kõrvalkulud

Tere, Eesti ettevõte sõlmis Läti töötajaga töölepingu (töötaja praegu elab Eestis ning Eesti isikukood on olemas). Töölepingust tuleneb, et töökoht on Baltikum. Kas kui töötaja suunatakse Läti või Leedu tööülesandeid täitma kas tegu on töölähetusega või tööülesannete täitmisega? Kui tegu on tööülesannetega kas töötaja saab majutust maksuvabalt organiseerida (kuna tegu on rohkem kui 50km kauguselt)? Kuidas siis toiutlustega? Ette tänades,

Kulud välislähetuses

(5) Välisvaluutas tehtud kulutused hüvitatakse lähetatule Eestis käibel olevas rahas, võttes aluseks kuludokumendil kajastatud või lähetuspäevale järgneval tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi, või lähtudes lähetatu tegelikult kantud kuludest. Kas selle järgi ei peagi arvestama kurssi, vaid lähtuma Eurodes pangast maha läinud summadest? Maksed on tehtud firma kaardiga ja arve on RP-sse esitatud. Arvel on Poola zlotid ja makse summa EURO-des on pangaväljavõttel. Kas võin kasutada panga väljvõtte summat kuluna ja ei pea kursse kasutama.

Tütarettevõtte kajastamine emaettevõtte konsolideerimata bilansis

Tere Ettevõte asutab tütarettevõtte mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemaksena antakse üle põhivara, mille õiglane väärtus ületab raamatupidamislikku väärtust. Kas finantsinvesteering kajastub emaettevõtte bilansis peale vara üleandmist vara bilansilises või õiglases väärtuses? Kas siin kirjeldatud juhul rakendub RTJ 11 punkt 26, mis ütleb, et omandatud investeering kajastatakse üleantava vara õiglases väärtuses? PWC koolitusel 14.02 2018 on väidetud, et kui vara antakse üle omandatud ettevõttele (mitte finantsinvesteeringu müüjale), siis ära antud vara õiglasele väärtusele ümber ei hinnata. Sellisel juhul jääks finantsinvesteering emaettevõtte bilanssi vara raamatupidamisliku väärtusega. Kui see väide on õige, siis millel see tugineb?

Puhkus

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации на первый взгляд простой. Работник принят на работу 31,12,2009. Каждый год отпуск. В 2022 году был в отпуске 01,07,2022-31,07,2022. С 19-го августа 2022 выходит на пенсию с прекращением трудового договора. Как правильно расчитать оставшийся не оплаченый отуск и оформить окончание работы?

Sponsorlus

Ettevõte soovib teha sponsorluslepingu võistlustel osaleva tiimiga kellel ei ole juriidilist keha. Kas sellega kaasneb mingeid erisusi ja maksustamist?

Kulude hüvitamine digiteenuste korral

Väga väike ettevõte, kes ei ole km kohustuslane, ostab kuus 1-2 digiteenust kokku summas kuni 10 eur. ev ei soovi end võtta veel km kohuslaseks ega piiratud km kohuslaseks ja kulud tasub eraisik, eraisikule hüvitatakse kulud kuluaruande alusel. Küsimus - kas ev peab end siiski võtma piiratud km kohuslaseks, kui hüvitamine toimub küll eraisikule aga digiteenuse arve on esitatud ettevõtte nimele?

Laenu kajastamine bilansis

Tere Ettevõte annab laenu, mille väljamaksed toimuvad osade kaupa (2022-2023 aastal). Laenu ning Intressi tasumine toimub hiljemalt 2025 aastal Võtan laenu üles bilanssi kogusummas D Muud lühiajalised laenud K Muud lühiajalised kohustused Võtan üles intressi D Intressi nõue (muud nõuded) K Tulevaste perioodide tulu (finantstulu) Laenu väljamaksel D Muud lühiajalised kohustused K Pank Kas on õige, et võtan üles kohe terve laenusumma ja intressi?

Töölähetuse kuludokumendid

Tere. Töötaja käis töölähetusel ning tasus rongisõidu eest pangakaardiga. Moodne aeg ja mingit dokumenti vastu ei saa - kas töötaja pangakaardiväljavõte on sellisel juhul piisav kuludokument või peab nende kulude hüvitamise kajastama erisoodustusena? Töölähetuse kulude hgüvitamise määrus on aastast 2009, kui selliseid elektroonseid makseid ei olnud ning see nüanss ei ole reguleeritud.

Pooleliolevad ehitusobjektid, valmidusaste

Tere, Ehitusettevõtte majandusaasta aruande tegemisel tekkisid küsimused. Teen majandusaasta lõpu seisuga valmidusaste, mille tulemusel selguvad kulud, mis on ette tehtud (tulud tulevad järgmise aasta sees) ja tulud (objektide ettemaksed). Millisel bilansikontol oleks õige võtta arvele valmidusastmest tulenev ehitusobjektidele ette tehtud kulud ja tulud? Hetkel kulud asuvad: Aktiva-Varud- lõpetamata toodang Hetkel tulud asuvad: Passivad-muud saadud ettemaksed-ostjatelt saadud ettemaksed. Kas nende nimetusi peaks muutma? Kuidas oleks õige valmidusastet kajastada?

Kulude kapitaliseerimine

Tere, 2021 a. lõpus otsustati kulud kapitaliseerida ja võtta arvele immateriaalne põhivara. Vastav kanne oleks D põhivara K kulud Minu küsimus on: kas kulude vähendus peab toimuma eraldi kulukontode lõikes või võib teha K kande ühe summana, sama millega tuleb PV arvele? Ettevõte kasutab kasumiaruande skeemi 2 Tänan!