IT juhtimise teabevara

11.3.1. Euroopa Liidu õigusaktid

Eestis kohalduvad Eesti õigusaktid, kuid need tuginevad Euroopa Liidu direktiividele, seetõttu tuleb neid tõlgendada kooskõlas direktiividega. Seega on oluline omada ülevaadet ka Euroopa Liidu aktidest, mis on Eesti e-kaubandust reguleerivate õigusnormide alus.


Euroopa Liidus nimetatakse e-kaubanduse direktiiviks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ 8. juunist 2000 infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (edas...