Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.5. Maksumenetlus

Üldreegelina kohaldatakse maksumenetluses haldusmenetluse seaduse sätteid, kui maksukorralduse seadus, muud maksuseadused või tolliseadustik ei sätesta teisiti.

Maksumenetlus toimub eesti keeles, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Võõrkeelt kasutatakse maksumenetluses keeleseaduse alusel. Seejuures võib menetlusse alati kaasata tõlgi. Tõlgi kaasamise kulud katab tõlgi kaasamist taotlenud isik. Lisaks tõlgile võib menetlusosaline kasutada maksumenetlus...