Töötervishoiu ja -ohutuse teabevara

2. Sisekontroll

Sisekontrolli puhul eeldatakse, et tegemist on plaanipärase ja süsteemse tegevusega, mille eesmärk on täita kõiki töötervishoidu ja -ohutust puudutavaid õigusakte, et vältida tööõnnetusi, tööga seotud haigestumisi ja kaitsta tööandja vara. Seega on sisekontroll suunatud nii ettevõtte mittemateriaalsete kui ka materiaalsete väärtuste kaitsmiseks. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, kas ettevõtte tegevus seab elanikkonda ja kõrvalisi isikuid ohtu või asetab ebasoodsasse olukorda.

Peatükis antakse ülevaade sisekontrolli ülesehitusest ja töötaja omavastutusest.