Töösuhete teabevara

4. Töölepingu täitmine

Peale töölepingu seadusest (TLS) ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste ning töö- või kollektiivlepingus kokku lepitud tingimuste on tööandjal õigus kehtestada oma tegevuse ja vajaduste kohased töökorralduse reeglid. Kõnealust dokumenti on nimetatud sageli ka töösisekorraeeskirjaks. Töökorralduse reeglitest leiad info peatükist 4.1.

Töölepingu poolte kohustusi käsitleme peatükis 4.2 ja selle alapeatükkides. Töötaja õigustest ja vastutuse aspektidest leiad info peatükist 4.3,...