Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.6.1. Riiklik järelevalve õigusaktides kehtestatud nõuete täitmise üle

Riiklikku järelevalvet töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teeb tööinspektsioon (TTOS § 25 lg 1), teatud selgelt piiritletud ulatuses aga ka terviseamet (TTOS § 25 lg-d 2). Tööinspektsiooni kohustused on sätestatud TTOS-i § 25 lõikes 5. Tegemist on mittetäieliku loeteluga, mille kohaselt on tööinspektsioon kohustatud muu hulgas vajaduse korral uurima tööõnnetusi ning kutsehaigusjuhtumeid, tegema jär...