Консультационный центр

Lepinguõigus

Lepingu allkirjastamise õigus

Tere! Rahvusvahelisel ettevõttel on loodud Eestis kohalik osaühing. Juhatuse liige (Eesti kodanik) lahkus ettevõttest ning teised juhatuse liikmed ei saa hetkel lepinguid digiallkirjastada kuna tegemist ei ole Eesti kodanikega ning puudub digiallkirjastamise võimalus. Kas juhatuse liige saab lihtkirjaga volitada teisi ettevõtte töötajaid hankelepinguid nende volitusel allkirjastama? Kas on mingeid õiguslikke nüansse, mida tuleks seljuhul silmas pidada? Tänan!

договор подряда на консультационные услуги

Фирма заключила договор подряда на консультационные услуги на 6 месяцев. Консультант гражданин Японии и живет там. 1. Какие наши риски при налогообложении этих услуг?(в договоре указана стоимость услуг по месяцам.) Должны ли мы информировать Японский налоговый департамент об этом? 2. Если оплата за услуги будет перечисляться каждый месяц, согласно сроку договора, какие налоги мы в Эстонии должны учитывать?

Laen töötajale

Aktsiaselts andis 2020 aasta mais laenu enda töötajale. Laenu andmine ei ole põhitegevus. Ettevõtte ja töötaja vahel sõlmitud laenulepingus on punkt: Laenusaaja tasub laenu kasutamise eest laenuandjale intresse arvestusega 2,35% aastas. Lepingu lisas on maksegraafik kümne aasta igakuiste maksetena. Töötaja on maksegraafiku alusel makseid tähtaegselt tasunud. Kui lepingus olevat intressimäära tohib muuta? Kas selle lepingu puhul on oht erisoodustusmaksule?

Laen ettevõttele

Tere! Kui ettevõtte enamus osalusega osanik soovib ettevõttele laenu anda, kas siis teised osanikud peavad ka lepingu allkirjastama või piisab osaniku (kes laenu annab) ja ettevõtte allkirjaõigusliku esindaja allkirjadest laenulepingul? Kuidas sellist lepingut on korrektne nimetada (osaniku laenuleping, omaniku laenuleping)?

Auto remont

Mul on selline olukord. Ma ostsin uue auto oma ettevõttele. Auto läks katki. Viisin selle remonti. Hind kokku lepitud, kuid mitte tähtaeg. Remondimees parandas mootori, kuid tema väitel läks mootor uuesti katki. Nüüd nõuab ta remondi summa suurendamist ja samal ajal keeldub mainimast tähtaega, millal auto valmis saab. Aga möödas juba rohlem kui poolaasta. Kirjutasin avalduse lepingust taganemiseks. Kuid auto seisab lahti võetuna ja isegi kui ta selle mulle tagastab, on see juba tugevalt rikutud. Kas on seline seadus et sunnitada teda välja osta minu ettevõette auto?

lepingu lõpetamine

Kinnisvara firma kaudu on tehtud tähtajaline ja lepingus,mis saadeti tutvumiseks oli kirjas etteteatamisaeg lepingu ülesütlemiseks ,aga lepingust ,mis saadeti allkirjastamiseks oli see välja võetud ning rendile võtja ei pannud seda tähele,ei lugenud uuesti läbi,kirjutas alla.Rendileandja koostab tänaseni arveid,kuigi 4 kuud on möödas etteteatamist.Kuidas vabaneda lepingust? Saadan eellepingust esimesena ja siis juba ka lepingust. 2. Lepingu tähtaeg ja lõpetamine 2.1. Üürnikul ja Üürileandjal on võlaõigusseadusest tulenevad õigused Lepingu ülesütlemiseks seaduses ettenähtud alustel ja korras. Kumbki lepingupool võib üürilepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt neli (4) kuud. 2.2. Üürileandja võib üürilepingu üles öelda erakorraliselt, kui: 1) üürnik on viivituses ühel maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega;2) võlgnetav üür või tagatisraha ületab ühe kuu eest maksmisele kuuluva üüri;3) võlgnetavate kõrvalkulude summa ületab ühe kuu eest maksmisele kuuluvakõrvalkulude summa. 2.3. Üürileandja võib üürilepingu p.2.2. alusel üles öelda, kui ta on andnud üürnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 14-päevase täiendava tähtaja, hoiatades, et antud tähtaja jooksul võlgnevuse tasumata jätmise korral ütleb ta lepingu üles. 2.4. Üürileandja võib üürilepingu üles öelda ka juhul, kui üürnik rikub üürileandja eelnevast hoiatusest hoolimata jätkuvalt üürilepingus sätestatud kohustusi või teeb seda olulisel määralvõi tahtlikult. Üürileandja võib üürilepingu nimetatud juhtudel üles öelda, teatades sellest ette vähemalt 14 päeva. Kui üürnik kahjustab Üüripinna tahtlikult. Allkirjastatud lepingust on see 4 kuud etteteatamist ära võetud ja pole ka teatatud,et seda punkti on muudetud.

Üürilepingu ülesütlemine

Tere 1. milline on täna üürilepingu (tähtajatu) ülesütlemise teate vorm? 2. Kas piisab lihtsast teavitusest e-kirja kaudu ja kas põhjuseks võib viidata lepingus toodud või seadusest tulevat õigust (kolme kuu jooksul vabastada korter)

Kindlustuse hüüvitis

Tere. Aastal 2021 juhtus minu ettevõtte üürikorteris üleujutus ning kindlustus tegi vajalikud remonttööd. Nüüd, kaks aastat hiljem, nõuab minu naabri kindlustus, kes elab allpool, hüvitist nende tekkinud kahju eest. Kõik vajalikud dokumendid ja kahjukäsitlemise aktid on neilt saadetud. Kas naabri kindlustus võib nõuda kahjuhüvitist?

osa omandamine

Tere. Üks äriühing annab teisele äriühingule laenu ja vastutasuks soovib tulevikus omandada teatud osa osakapitalist. Kas on see võimalik optsioonilepingu kaudu või kuidas tuleks vormistada?

Kodulaenu küsimus.

Tere. Mul on seline küsimus. Pank ütles kodulaenu lepingu üles, selle tõttu et tekkis võlgnevus. Kolm kuud jäi maksmata. Nüüd olukord parandatud ja olen valmis kinni maksta võlgnevuse ja edasi täita oma kohustusi. Pank aga ei ole nõus sellega. Vastusesks sain kirja et selist lepngu enam poole, ja kinnistu läheb sundmüüki. Kas on võimalik kuidagi panga kohustada edasi jätkata lepingu, või pangal on õigus maha müüja kodu, 2 tuh. võlgnevuse tõttu?

Optsioonileping

Kas optsioonilepingu korral on võimalik enne 4-aastase optsiooniperioodi lõppu ettevõttest üks osa jagunemise teel eraldada nii, et optsiooni saanud töötaja pärast seda optsiooni osaluseks muutumisel eraldatud osas osalust ei saaks? Näiteks ma tean, et Cleveroni töötajaid said Cleveroni optsioonide realiseerumisel ka osa Cleveronist eraldunud Clevonist (endine Cleveron Mobility). Ilmselt algsete optsioonilepingute tegemisel sellist eraldumist ette ei nähtud. Kui standardlepingu järgi töötaja ikkagi ka eraldatud osas saab osaluse optsiooni realiseerumisel, siis kas on võimalik optsioonilepingus selliselt sätestada, et see nii ei oleks?

Клиент не забирает машину.

Здравствуйте. Клиент привёз мне в автосервис машину для ремонта. Разобрали мотор, сообщили стомость ремонта. Клиент после этого пропал. Машину не забирает, на контакт не идёт. Машина стоит уже почти полгода на территории. В полиции сказали, что машина не в угоне, остальное их не касается. Что делать?

tähtajatu üürilepingu erakorraline lõpetamine

Sooviks teada, mis alustel saab tähtajatu üürilepingu erakorraliselt lõpetada?

Üürileping

Kui mina eraisikuna üürin oma majast ühe toa firmale kontoriruumiks, kas siis on tuleb sõlmida eluruumi üürileping või äriruumi üürileping?

Loomeisikute (vabakutseliste) lepingud

Üldjuhul kasutatakse loomeprojektide tegemisel paljusid inimesi ja projektide teostajatel on lihtsam, kui loovisikud teevad seda läbi (oma) firma, ehk esitavad arve. Sageli kasutatakse kolmepoolset lepingut (nn esitusleping) - Tellija, Täitja (loovisiku ettevõte) ja Esitaja (loovisik ise või näiteks ajutine ettevõtte töötaja). Kas selliseks tegevuseks on olemas nn tüüplepingud ja kust neid leida?