Nõuandekeskus

Lepinguõigus

lepingu lõpetamineUus

Kinnisvara firma kaudu on tehtud tähtajaline ja lepingus,mis saadeti tutvumiseks oli kirjas etteteatamisaeg lepingu ülesütlemiseks ,aga lepingust ,mis saadeti allkirjastamiseks oli see välja võetud ning rendile võtja ei pannud seda tähele,ei lugenud uuesti läbi,kirjutas alla.Rendileandja koostab tänaseni arveid,kuigi 4 kuud on möödas etteteatamist.Kuidas vabaneda lepingust? Saadan eellepingust esimesena ja siis juba ka lepingust. 2. Lepingu tähtaeg ja lõpetamine 2.1. Üürnikul ja Üürileandjal on võlaõigusseadusest tulenevad õigused Lepingu ülesütlemiseks seaduses ettenähtud alustel ja korras. Kumbki lepingupool võib üürilepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt neli (4) kuud. 2.2. Üürileandja võib üürilepingu üles öelda erakorraliselt, kui: 1) üürnik on viivituses ühel maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega;2) võlgnetav üür või tagatisraha ületab ühe kuu eest maksmisele kuuluva üüri;3) võlgnetavate kõrvalkulude summa ületab ühe kuu eest maksmisele kuuluvakõrvalkulude summa. 2.3. Üürileandja võib üürilepingu p.2.2. alusel üles öelda, kui ta on andnud üürnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 14-päevase täiendava tähtaja, hoiatades, et antud tähtaja jooksul võlgnevuse tasumata jätmise korral ütleb ta lepingu üles. 2.4. Üürileandja võib üürilepingu üles öelda ka juhul, kui üürnik rikub üürileandja eelnevast hoiatusest hoolimata jätkuvalt üürilepingus sätestatud kohustusi või teeb seda olulisel määralvõi tahtlikult. Üürileandja võib üürilepingu nimetatud juhtudel üles öelda, teatades sellest ette vähemalt 14 päeva. Kui üürnik kahjustab Üüripinna tahtlikult. Allkirjastatud lepingust on see 4 kuud etteteatamist ära võetud ja pole ka teatatud,et seda punkti on muudetud.

Üürilepingu ülesütlemine

Tere 1. milline on täna üürilepingu (tähtajatu) ülesütlemise teate vorm? 2. Kas piisab lihtsast teavitusest e-kirja kaudu ja kas põhjuseks võib viidata lepingus toodud või seadusest tulevat õigust (kolme kuu jooksul vabastada korter)

Kindlustuse hüüvitis

Tere. Aastal 2021 juhtus minu ettevõtte üürikorteris üleujutus ning kindlustus tegi vajalikud remonttööd. Nüüd, kaks aastat hiljem, nõuab minu naabri kindlustus, kes elab allpool, hüvitist nende tekkinud kahju eest. Kõik vajalikud dokumendid ja kahjukäsitlemise aktid on neilt saadetud. Kas naabri kindlustus võib nõuda kahjuhüvitist?

osa omandamine

Tere. Üks äriühing annab teisele äriühingule laenu ja vastutasuks soovib tulevikus omandada teatud osa osakapitalist. Kas on see võimalik optsioonilepingu kaudu või kuidas tuleks vormistada?

Kodulaenu küsimus.

Tere. Mul on seline küsimus. Pank ütles kodulaenu lepingu üles, selle tõttu et tekkis võlgnevus. Kolm kuud jäi maksmata. Nüüd olukord parandatud ja olen valmis kinni maksta võlgnevuse ja edasi täita oma kohustusi. Pank aga ei ole nõus sellega. Vastusesks sain kirja et selist lepngu enam poole, ja kinnistu läheb sundmüüki. Kas on võimalik kuidagi panga kohustada edasi jätkata lepingu, või pangal on õigus maha müüja kodu, 2 tuh. võlgnevuse tõttu?

Optsioonileping

Kas optsioonilepingu korral on võimalik enne 4-aastase optsiooniperioodi lõppu ettevõttest üks osa jagunemise teel eraldada nii, et optsiooni saanud töötaja pärast seda optsiooni osaluseks muutumisel eraldatud osas osalust ei saaks? Näiteks ma tean, et Cleveroni töötajaid said Cleveroni optsioonide realiseerumisel ka osa Cleveronist eraldunud Clevonist (endine Cleveron Mobility). Ilmselt algsete optsioonilepingute tegemisel sellist eraldumist ette ei nähtud. Kui standardlepingu järgi töötaja ikkagi ka eraldatud osas saab osaluse optsiooni realiseerumisel, siis kas on võimalik optsioonilepingus selliselt sätestada, et see nii ei oleks?

Клиент не забирает машину.

Здравствуйте. Клиент привёз мне в автосервис машину для ремонта. Разобрали мотор, сообщили стомость ремонта. Клиент после этого пропал. Машину не забирает, на контакт не идёт. Машина стоит уже почти полгода на территории. В полиции сказали, что машина не в угоне, остальное их не касается. Что делать?

tähtajatu üürilepingu erakorraline lõpetamine

Sooviks teada, mis alustel saab tähtajatu üürilepingu erakorraliselt lõpetada?

Üürileping

Kui mina eraisikuna üürin oma majast ühe toa firmale kontoriruumiks, kas siis on tuleb sõlmida eluruumi üürileping või äriruumi üürileping?

Loomeisikute (vabakutseliste) lepingud

Üldjuhul kasutatakse loomeprojektide tegemisel paljusid inimesi ja projektide teostajatel on lihtsam, kui loovisikud teevad seda läbi (oma) firma, ehk esitavad arve. Sageli kasutatakse kolmepoolset lepingut (nn esitusleping) - Tellija, Täitja (loovisiku ettevõte) ja Esitaja (loovisik ise või näiteks ajutine ettevõtte töötaja). Kas selliseks tegevuseks on olemas nn tüüplepingud ja kust neid leida?

Компания желает заключить договор подряда (уборка территории) с фирмой.

Добрый день. Компания желает заключить договор подряда с клининговой компанией на уборку помещения, на время болезни убощицы. Клининговая компания отказывается предоставлять договор подряда, ссылаясь на то что, они могли бы выполнить работу и по факту выписать счет за услуги. Какие риски могут возникнут у нас при принятии условий работы этой клининговой компании?

Оформление договора с представительством

Добрый день! Хотела бы узнать как должны быть задокументированы сделки между главным офисом и представительством. Мы открываем представительство в стране ЕС и там будет работать местный сотрудник за которого надо будет платить местные налоги. Вопрос в том, какие бухгалтерские документы мы должны иметь для подтверждения платежей, которые мы будем производить из штаб-квартиры в представительство, чтобы представительство могло оплачивать свои расходы со своего отдельного банковского счета? Должно ли представительство выставлять счет в штаб-квартиру за оказание услуг? Должна ли штаб-квартира принимать решение о «выделении» средств представительству через какое-то решение совета директоров? Какой-то другой вариант? Спасибо!

Kolmepoolne leping?

Tere, kuidas sõlmida teenuse osutamise leping, kui üks lepingu pool soovib, et arveid hakkaks maksma hoopis tema tütarettevõte? Kas kolmepoolse lepinguna või teha hoopis eraldi garantiikiri/-leping vmt? Ette tänades

AS-i juhatuse olemasolemise kohustus

Tere Kas AS-l peab olema juhatus või piisab ka nõukogust, kes korraldab AS-i juhtimist ja kas sellisel juhul saab esindusõiguse määrata ainult näiteks nõukogu esimehele? Minu küsimused on tingitud eelkõige ÄS § 316 lg2, kus on öeldud, et juhatuse liikmete puudumisel, kohaldatakse jne / vt allpool välja toodud lõiget). Samas ei leia ma ka ÄS tingimust, et nõukogu PEAB korraldama juhtimise läbi juhatuse. Äriseadustik § 316. Nõukogu (1) Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. (2) Kui aktsiaseltsil puuduvad juhatuse liikmed, kohaldatakse käesoleva seadustiku § 306 31. lõikes sätestatut nõukogu liikmele, välja arvatud juhul, kui nõukogu liige tõendab, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma püsivast maksejõuetusest. Tänan vastuse eest ette!

veo- ja ekspedeerimisleping

Austatud nõustaja, VÕS eristab veose- ja eskpedeerimislepingut, kusjuures esimene on töövõtt ja teine käsund.

Kas riigihanke kontekstis on korrektne rääkida ühiselt nimetatuna transporditeenuse tellimisest, silmas pidades nii Eesti-siseseid kui rhv. vedusid ja alusdokumentide juurde lisatud lepingu kavandis nimetamata, kummaga on tegu.