Nõuandekeskus

Äriõigus

Osakapitali sissemakse/tasaarveldus dividendidegaUus

Tere, Kuidas kommenteerite järgnevat? On selline tasaarveldus korrektne? Enne seadusemuudatuste jõustumist sissemakseid tegemata asutatud osaühingutes tekib võimalus tasaarvestada osaühingu sissemakse saamise nõue osaniku vastu osaniku nõudega osaühingu vastu, kui osaühing on teeninud kasumit ja osanikud on otsustanud dividende maksta. Kuigi neid dividende ei maksta välja, toimub tasaarvestuse korral dividendimaksete maksustamine selliselt, nagu dividendid oleksid välja makstud. Seega tekib tulumaksu maksmise kohustus. Muudatusega on võimalik, et osanikud teevad dividendi maksmise otsuse ja sellest otsusest tekib osanikul nõue sissemakseta osaühingu vastu. Kuna osaühingule on sissemaksed tasumata, siis on osaühingul omakorda nõue osaniku vastu. Kui tegu on mõlemalt poolt rahaliste nõuetega, on võimalik need tasaarvestada.

Dividendide maksmine sissemakseta osaühingust

Kas ja millistel tingimustel on võimalik sissemakseta osaühingust dividende maksta?

Osakapitali vähendamise registreerimine äriregistris

Osaühing suurendas mitterahalise sissemaksega osakapitali 2500-lt 10000-le. EMTA hinnangul ei olnud see õiguspärane. Maksumenetluse vältimiseks eemaldas OÜ TSD lisal 7 eelpool nimetatud sissemakse. Kõik eelnev leidis aset 2021. Tänaseni on äriregistris muutmata osakapital nimiväärtuses. Nüüd on probleem 2022 aastaaruande esitamisega. On vastuolu registreeritud osakapitali ja raamatupidamises eksisteeriva osakapitali vahel. Palun mida sellises olukorras teha?

Uue pärija kandmine registritesse

OÜ osanikeks on jagamata pärandvara ühisomanikud. Notar kutsus pärimistunnistuse tagasi ja lisas uues tunnistuses veel ühe pärija. Eelmiste pärijate poolt määratud juhatuse liige ja kaaspärijad ignoreerivad uut pärijat. Mida peaks uus ühisomanik tegema, et registritesse kantaks ühisomanikuna ka tema? OÜ osad on registreeritud EVK-s.

Pärandvarast saadud osa müük/kink

Tere Pärija sai osaühingu osanikuks ja ei taha olla OÜ osanikuks. Ta tahab oma osa müüa või kinkida. Osaühing on hästi tegutsev. Pärija-uus osanik on teise riigi resident. Kas müügi korral ta peab maksma tulumaksu saadud müügihinnast? Kas Eestis? Kas sel juhul tulumaks tasutakse kogu müügihinnast? Mis riskid temal on oma osa kinkimise korral ? Tänan ette,

Juhatuse liikme lepingu lõpetamine

Kuidas lõpetada juhatuse liikme leping?

juhatuse liikme vahetamine OÜs osalusega 50%/50%

Tere OÜl on 2 osanikku, kummalgi 50% osalust. Samuti on 2 juhatuse liiget. Üks on ühe osaniku poolt, teine teise poolt määratud. Üks osanik soovib välja vahetada enda juhatuse liikme ja määrata teine, teine osanik on vastu. Kuidas olukorrast väljuda? Ka on sellist olukorda võimalik ennetada põhikirjaga?

Dividendid

Tere. Kas dividende võib maksta ka ainult ühele osanikule?

OÜ likvideerijast

OÜ majandusaastaaruanda esitamata jätmisega alustas kohus likvideerimismenetlust ja määras enda leitud isiku likvideerijaks (pankrotihaldur) 2018. aastal Käesolevalt on likvideerija oü vara mahamüünud (2020). Võlgnemiskohustusi ei olnud. 3 aastat on möödunud, kuid osanikud ei saa likvideerijalt infot, millal oü saab lõpetatud. Kõik nõuded on ju rahuldatud. Ei ole vara jaotusplaani, mille alusel väljamaksed jaotatakse, ega mingit teavet. Palun öelge, kuida peavad osanikud edasi käituma, kelle poole pöörduma, et saada mingitki teavet.

Osakapitali sissemaks

Tere, uus oü loodi 06.03 2023, osakapitali suuruseks määrati 2 €. Tegelikult teostati sissemakse 30.03 2023 . Kuidas äriregister sissemakset arvestab?

Osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega alates 01.02.23

Tere! OÜ netovara nõude täitmiseks soovib osanik suurendada osakapitali mitterahalise sissemaksega. Sissemakse suuruseks on 100,000 eur, sellest 1 euro on osakapitali suurendamine ja 99,999 eur ülekurss. Kas sellisel juhul, kui kui osa nimiväärtus suureneb vaid 1 euro võrra, peab alates 01.02.23 mitterahalise sissemakse väärtust hindama audiitor?

Vabatahtlik reserv

Tere Ettevõte soovib teostada suurema tehingu, kus omanikud kaasavad lisaks pangale ka oma vahendid. Oma vahendeid ei soovi kajastada laenuna (ei ole kindle, et saavad selle tagasi), ning ka osakapitali ei ole soov suurendeda. Kas sellisel juhul võib moodustada vabatahtliku reservkapitali, mille ka hiljem saab võimalusel omanikele tagastada? Kas selleks tuleb muuta ka põhikirja? Ehk oskate suunata ka seaduseparagrahvile, kus see täpsemalt kirjas on?

Osakapitali vähendamine-oma osa tühistamine

Tere, Osaühingu osanikud on teinud otsuse (18.05.22.) osakapitali vähendamiseks oma osa tühistamise teel (pärimise teel saadud osa) koos aastaaruande esitamisega. Kuna puudus teade Ametlikud Teaadaanded, siis Registriosakonnas kannet ei tehtud (30.05.2022). Teade sai esitatud 07.06.2022. Kas nüüd kui esitan avalduse Maakohtu Registriosakonnale oma osa tühistamiseks, tuleb esitada ka uus osanike otsus ja vahe aruanded või on möödunud liiga pikk aeg?

Osakapitali vähendamine

Tere, Osaühingu osanikud on teinud otsuse (18.05.22.) osakapitali vähendamiseks oma osa tühistamise teel (pärimise teel saadud osa) koos aastaaruande esitamisega. Kuna puudus teade Ametlikud Teaadaanded, siis Registriosakonnas kannet ei tehtud (30.05.2022). Kanne sai tehtud 07.06.2022. Kas nüüd kui esitan avalduse Maakohtu Registriosakonnale oma osa tühistamiseks, tuleb esitada ka uus osanike otsus ja vahe aruanded või on möödunud liiga pikk aeg?

Revidendi aruande lisamine

Kuidas lisada majandusaasta aruandele, mis on esitatud, revidendi aruanne? Kas see on võimalik ilma juhatuse esimehe allkirjata esitada?