Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

7.1.8.10. Ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüük

Käibemaksuseaduse §-s 43¹ sätestab ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi maksustamise erikorra. Selle erikorra eesmärk on võimaldada kauba importimisel tasumisele kuuluva käibemaksu tasumist oma koduriigis, sõltumata sellest, millises liikmesriigis asuvale kliendile kaubad tarnitakse.

Ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi erikorda saab rakendada kaubale, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

  • kauba väärtus ei ületa 150 eurot,
  • kaup võõrandatakse ja toimetatakse võõrandaja poolt või eest ühendusevälisest riigist EL-i,
  • imporditav kaup müüakse otse EL-is asuvale lõpptarbijale (B2C).

Imporditava kauba väärtus määratakse kauba müügihinna põhjal. Kauba maksumusse ei arvata transpordi- ja kindlustuskulusid, eeldusel et need kulud on arvel eraldi märgitud.

Ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi erikorra kohta kasutatakse ka nimetust IOSS (ingl import-one-stop-shop) erikord. See on impordikäibemaksu tasumise ühe akna süsteem, mis võimaldab kauba, mille väärtus ei ületa 150 eurot, importimisel tasumisele kuuluva maksusumma tasuda selles riigis, kus ettevõtja on IOSS erikorra alusel registreeritud.

IOSS erikorra rakendamine on vabatahtlik. Kui erikorda ei rakendata tuleb käibemaks tasuda riigis, mille kaudu kaubad imporditakse. IOSS registreeringu kinnituseks väljastatakse eraldi käibemaksunumber - IOSS number. Avaldus IOSS numbri saamiseks tuleb eraldi esitada, sest see ei osa OSS registreeringust. Erikorda saab rakendada alates IOSS numbri väljastamise päevast.

Kauba importimisel märgitakse IOSS number saatedokumentidele. Kauba impordil tasumisele kuuluva käibemaksu tasub see isik, kelle IOSS numbrit kauba importimisel kasutati. Eelmisel kuul imporditud kaubad kajastatakse IOSS deklaratsioonis.

Maksukohustuse tekkimise aeg on kauba eest tasumise, tasumiskohustuse kinnituse või makse autoriseerimise teate saamise päev. See tähendab, et kaupa importimise hetkel käibemaksuga ei maksustata. Käibemaks tasutakse imporditud kaupade kohta esitatava deklaratsiooni alusel ja tähtpäevaks. Imporditud kauba kaugmüügi käibedeklaratsiooni esitamise ja selle alusel tasumisele kuuluva käibemaksusumma tasumise tähtaeg on kauba impordile järgneva kuu lõpp.

Kui tekib vajadus muuta varem deklareeritud andmeid, võib muudatusi teha kolme aasta jooksul algse deklaratsiooni tähtpäevast. Kõik varasemate perioodide muudatused kajastatakse jooksva kuu eest esitataval deklaratsioonil.

Kui kaupade eest on tasutud muus valuutas kui euro, siis ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi käibedeklaratsioonil võetakse aluseks Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskurssi, mis kehtis käibedeklaratsiooni esitamise kuule eelnenud kuu viimasel päeval, või kui selle päeva kurssi ei ole avaldatud, siis järgmise avaldamispäeva vahetuskurssi.

IOSS erikorda ei saa rakendada, kui imporditakse aktsiisiga maksustatavaid kaupu.

Kaup, mille väärtus on rohkem kui 150 eurot, tuleb vormistada tollieeskirjades sätestatud korras tollideklaratsiooniga ja kauba importimisel võib lisaks käibemaksule kuuluda tasumisele ka tollimaks.

Kui müüja ei ole impordikäibemaksu tasumise kohustusele mõelnud ega liitunud kolmandatest riikidest imporditavate kaupade käibemaksuga maksustamise erikorraga, on kauba importimisel tasumisele kuuluva käibemaksu tasumise kohustus lõpptarbijal. Käibemaksu võib tasuda lõpptarbija ise või tolliagendi, kullerfirma või postiasutuse kaudu. Sellisel juhul lisandub käibemaksusumma juba ostu vormistamisel tasutud summale. Kullerfirma või postiasutus tegutsevad sellisel juhul kauba ostja eest ja lähtuvad maksustamisel KMS §-ist 432.