Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

7.1.8.9. Ühendusesisene kauba kaugmüük

Veebikaubanduse kiire areng on toonud kaasa vajaduse kohandada käibemaksukogumise korraldust, et käibemaksukohustuste täitmine oleks ettevõtjatele lihtsam, maksustamine ei põhjustaks konkurentsimoonutusi ega mõjutaks lõpptarbija eelistusi. Nende eesmärkide saavutamiseks laiendati ühe akna süsteemi käibemaksu tasumisel ka tehingutele kaupadega. See võimaldab ettevõtjal oma koduriigis tasuda käibemaks ka selliselt kauba müügilt, millelt käibemaksuseaduse kohaselt tuleb käibemaks tasuda mõnes teises liikmesriigis.

Käibemaksuseaduses kasutatakse seda liiki tehingute kohta nimetust ühendusesisene kauba kaugmüük.

Ühendusesisene kauba kaugmüük on kauba müük võõrandaja poolt või eest või tema kaudsel sekkumisel teises EL-i riigis asuvale lõpptarbijale.

Kusjuures on oluline, et sellise müügitehinguga kaasneb kauba toimetamine ühest liikmesriigist teise.

Ühendusesisene kauba kaugmüügi erikord on sätestatud käibemaksuseaduse §-s 43 ja seda tuntakse nime all OSS (ingl one-stop-shop) käibemaksu tasumise ühe akna süsteem. OSS erikorra alla kuulub nii kauba müük kui ka teenuste osutamine teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale (seda juhul, kui tegeletakse paralleelselt nii kaupade müügi kui teenuste osutamisega teise liikmesriigi lõpptarbijatele).

OSS erikorra rakendamine on vabatahtlik ja selle kasutamiseks peab müüja esitama eraldi avalduse. Kui müüja ei ole OSS erikorra alusel registreeritud, võib tal tekkida käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus nendes riikides, kus tema kliendid asuvad. Erikorda võib soovi korral hakata kasutama kohe, kui alustatakse müüke teises liikmesriigis asuvatele tarbijatele. Käibemaksuseaduse kohaselt on lubatud tasuda käibemaksu Eestis seni, kuni kauba müük Eestis lõpptarbijatele teistes liikmesriikides ei ületa 10 000 euro piirmäära. 10 000 euro piirmäära hulka loetakse lisaks digiteenuste osutamine, juhul kui paralleelselt kauba müügiga pakutakse ka digiteenuseid.

Näide

Ettevõtja on kalendriaasta jooksul müünud veebipoe kaudu Soome eraisikutele kaupu 5000 euro eest, Läti eraisikutele 4500 euro eest ja Rootsi eraisikutele 600 euro eest. Kuna kauba müük teises liikmesriigis asuvatele isikutele on kokku 10 100, on OSS erikorra registreerimise piirmäär ületatud.

Erikorda rakendav müüja esitab teise liikmesriiki tehtud müükide kohta OSS deklaratsiooni koos infoga, millistesse riikidesse kvartali jooksul kaupu müüdi ja missugustes mahtudes. See tähendab, et müüjal on vaja koguda infot oma klientide asukoha kohta. Lisaks tuleb arvestada selles riigis kehtivat maksumäära, sest käibemaksukohustus sõltub kliendi asukoha riigis kehtivast maksumäärast.

Deklaratsioon erikorra alusel maksustatavate tehingute kohta esitatakse kvartaalselt kvartali lõpule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks. Samaks ajaks tuleb maksu- ja tolliametile üle kanda tasumisele kuuluv maksusumma.

Müüja, kes on registreeritud OSS erikorra kasutajana, peab rakendama erikorda kõigile lõpptarbija müükidele ja kõikides liikmesriikides, kus kaubeldakse. Kauba müük Eesti klientidele erikorra alla ei kuulu, see deklareeritakse tavakorras esitataval käibedeklaratsioonil.

Kui kaupade eest on tasutud muus valuutas kui euro, siis kajastatakse kauba väärtus eelmise kvartali viimase päeva (või selle puudumisel järgneva päeva) avaldamispäeva Euroopa Keskpanga määratud euro vahetuskursi alusel.

Maksukohustuse tekkimise aeg määratakse kauba eest tasumisel või tasumiskohustuse kinnituse või makse autoriseerimise teate saamisel.

Kui tekib vajadus muuta varem deklareeritud andmeid, võib muudatusi teha kolme aasta jooksul. Kõik varasemate perioodide muudatused kajastatakse jooksva kvartali eest esitataval deklaratsioonil.

Erikorra alusel maksustatud tehingutega seotud kuludelt saab sisendkäibemaksu maha arvata käibedeklaratsioonil (st mitte OSS erikorra tehingute kohta esitatud deklaratsioonil). Kui käibemaksuga ostuarveid on saadud ka välisriikidest, siis nendelt ostudelt saab sisendkäibemaksu tagasi taotleda ELi käibemaksu tagastustaotluste süsteemi kaudu. Avalduse selleks saab sisestada e-MTAs.

OSS erikorda ei saa rakendada ettevõtjate vahelisele müügitehingule (B2B). Samuti ei rakendu erikord müügile, kus kaup toimetatakse lõpptarbijale samas liikmesriigis või klient tuleb ise müüja asukohta kaubale järele.