Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.1.2. Maksustatavad tehingud

  • Käibemaksuga maksustatakse käive kauba võõrandamisest ja teenuste osutamisest, kui nende tehingute käibe tekkimise koht on käibemaksuseaduse kohaselt Eesti.
  • Käibemaksuga on maksustatav kauba import Eestisse ja kauba ühenduse­sisene soetamine, kui kaubad toimetatakse Eestisse.
  • Ekspordi ja kauba ühendusesisese käibe, samuti teenuste, mille käibe tekkimise koht ei ole käibemaksuseaduse kohaselt Eesti, maksumäär on Eestis null (s.t maksukohustuslane käibemaksu ei maksa, kuid tal on õigus sisendkäibe­maks maha arvata).
  • Uue transpordivahendi ja aktsiisikauba soetamine teisest liikmesriigist on mõlemad Eestis käibemaksuga maksustatavad ja seda sõltumata sellest, kas ostja on käibemaksukohustuslasena registreeritud.
  • Käibemaksu peab maksma tehingult, mille kohta on käibemaksukohustuslasena registreerimata isik esitanud arve või muu müügidokumendi, millele ta on märkinud käibemaksusumma.

Riigikohtu hinnang käibemaksu tasumise kohustuse kohta

Riigikohtu kaasuses nr 3-17-1646 oli ostjale esitatud käibemaksuga müügiarve, mis oli käibedeklaratsioonis jäetud kajastamata. Vaidluse käigus antud selgituste kohaselt tehinguid tegelikkuses aset ei leidnud ja väidetavalt allkirjastasid vaidlusalused arved kolmandad isikud, kes kasutasid juhatuse liikme isikutunnistust ja PIN-koode. Riigikohus asus seisukohale, et juhul, kui isiku nimel antakse luba tema isikutunnistust ja PIN-koode kasutada, tuleb eeldada, et selleks annab loa isik, kellele on isikutunnistus ja PIN-koodid väljastatud. Kui isik pole enda nimel allkirjastamiseks luba andnud, siis peab ta seda ka tõendama.

Käibemaksuseaduse järgi võib müüja juhul, kui talle on ostjalt raha laekunud, kuid kaupa pole viimasele võõrandatud, jätta kaubalt käibemaksu arvestamata tingimusel, et summa tagastatakse ostjale, mida antud juhul ei olnud tehtud. Kuna küsimuse all olevad arved olid tasutud, ei olnud see tähtis, kas käibemaksuga maksustatud tehing reaalselt toimus. Käibemaksuseadus kohustab tasuma käibedeklaratsiooni esitamise tähtpäevaks käibemaksusumma, mis on väljastatud arvele või muule müügidokumendile märgitud ( KMS § 38 lg 1).

Maksuobjekt ja maksustatav käive

Käibemaksuga maksustamise ­objekt võib olla ka teatud kaupade soetamine ja teenuse saamine.
Maksuobjekt on laiem mõiste, hõlmates lisaks maksustatavale käibele (s.o maksukohustuslase enda maksustatavale käibele, vt KMS-i § 3 lg 4 p 1) ka kaupade ja teenuste soetamist teise liikmesriigi käibemaksukohustuslaselt või ühendusevälise riigi ettevõtjalt.

Maksuvaba käive

Maksuvaba käibe korral kohustust käibemaksu tasuda ei teki. Samas on maksuvabal käibel nullmääraga maksustatavate tehingutega võrreldes oluline erinevus. Maksuvaba käivet teostav isik on käibemaksukulu lõplik kandja, sest tal ei ole õigust selle tegevusega seoses tehtud kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata (vt lähemalt ptk 7.1.2.3).