Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.3.4. Kindlustuskulud

Ettevõtluse edendamiseks ja sellest tu­le­ne­va­te ris­ki­de maandamiseks kindlustavad ettevõtjad

  • nii ettevõt­lu­ses kasutatavat vara kui ka
  • töötajaid.
    Üldju­hul kind­lus­tatakse töötajad õnnetusjuhtumi vastu, kuid tihti kan­nab tööandja ka töötaja elukindlustusku­lud.