Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.3.3. Ärikasumite maksustamine

Maksulepingute artikkel 7 kehtestab põ­himõt­ted, kuidas Eesti võib maksustada nende riikide ette­võ­te­te kasumit, millega on sõlmitud maksulepin­gud.

Ni­me­tatud artikli esimene paragrahv sätestab, et nen­de rii­kide ettevõtete ärikasumit maksustatakse Ees­tis vaid siis, kui mitteresidendi äritegevus toimub Ees­tis asu­va pü­si­va tegevuskoha kaudu. Kui mitteresiden­dil­­­­ Eestis püsivat tegevuskohta ei ole, siis pole Eestil mitteresidendi tu...