IT juhtimise teabevara

6.5.2. Rational Unified Process (RUP)

Rational Unified Process (RUP)1 pole kindel metoodika, vaid arendusmetoodikate karkass (ingl frame­work), mida saab kohandada mitmesugustele iteratiiv­setele metoodikatele.

RUP-i on võrreldud ka CMM-iga, ja järeldatud, et RUP-iga saab saavutada maksi­maalselt CMM-i kolmanda taseme. Kuigi RUP-iga kõrgküpsust saavu­tada pole võimalik, kuulub ta siiski koos CMM-i, ISO jt kõrg­standardeid järgivate metoodikatega nn monu­men­­taalmetoo...