Finantsjuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.3.1. Varud

Varud moodustavad paljude ettevõtete varadest suure osa ning üldjuhul suurima osa käibekapitalist. Varude juh­timine on firma kasumlikkuse seisukohalt väga olu­l­i­ne, sest varude lõppemisel lähevad kliendid kon­ku­ren­di juurde ja müük väheneb. Liiga suurte varude kor­ral­­ on nende hoidmise kulud kõrged, näiteks varudesse in­­­vesteeritud kapitali kulu, laoga seotud kulud või kind­­­lustus. Varude juhtimine on oluline ka rahavoo juh­ti­­mise seisukohalt. Varude kasv nõuab investeeringut käi...