Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Selleks, et oma tööd võimalikult hästi teha, peab töötaja olema motiveeritud, ja mis saaks olla parem motivaator kui võimalus oma tööülesandeid ja -keskkonda endale sobivaks kujundada. Käsiraamatu seekordses lisas kirjeldab karjäärinõustaja Marju Põld uudset töö kohandamise meetodit, mida kasutades on töötajal võimalik tööd endale sobivamaks kohandada.

Uue peatükina lisandub käsikirja detsembri lisas kogemuslugu Neiseri Grupi AS-ist. Peatüki autorid Sulev Senkel ja August Kull kirjeldavad edusamme, mis järgnesid lean-juhtimise kasutuselevõtule Eesti ühes juhtivas mööblitööstuses.

 

Tarvilikku lugemist!
Jari Kukkonen
konsultatsioonifirma Vita Longa juht,
käsiraamatu peatoimetaja

Autor annab nõu

Paindlikkus on tänapäeva töökorralduses oluline märksõna, millel on oma head ja vead

Kas paindlikkus tähendab, et vajadusel saab töölt ära käia, varem ära minna ja hiljem tulla, vahel kodus töötada või ka pikemaid tööpäevi, töötamist puhkepäevadel, kaugeid töölähetusi ja ootamatuid tööülesandeid? Paindlikkus võimaldab töö- ja eraelu paremini sobitada, küsimus on, kas need lõpptulemusena on üldse veel eristatavad. Tööandjate peamine mure on, kuidas tagada soovitud tulemused õigeks tähtajaks ja kvaliteetselt ning et töötajad panustaksid võrdselt ja mõistliku koormusega.

Paindliku töökorralduse äärmuslikud kõrvalnähud on viilimine ja ületöötamine. Organisatsioonides, kus valitseb hoiak „teen nii vähe, kui võimalik”, viib paindlikkus tavaliselt kaosesse. Töökultuuris „pingutan nii palju, kui suudan ja natuke rohkem” võib paindlikkus tuua kaasa läbipõlemise: töötatakse end koomasse.

Koormuse jälgimine

Vaimse töö tegijate võimekus on väga erinev ja võib sõltuda kõrvalistest teguritest, nt kas töö juures on võimalik keskenduda. Plinkivad ja plõksuvad aknad ekraanil, mobiiltelefonid ja avatud kontor tekitavad pideva katkestuste jada, kus üle viie minuti kestvaid ülesandeid on raske ühe hooga lõpuni teha.

Nutiseadmete ja interneti levik on koormuse küsimuse veelgi teravamalt esile tõstnud: töö ei ole enam seotud kindla koha ega ajaga. Sajandeid on tehtud füüsilist tööd ja õpitud lihaste väsimust märkama, kuid oskus hinnata silmade, kõrvade ja aju väsimust on veel kasin. Väljakutsed aga järjest kasvavad: info tootmine ja liikumiskiirus on meeletu, iga päev tuleb juurde tuhandeid, kui mitte miljoneid uusi tarkvara ja seadmete kasutamise võimalusi.

Seega võib ennustada, et kõigi nende arengute kõrval, mis võimaldavad palju ja paindlikult töötada, saab järjest olulisemaks oskus puhata ning tõmmata piir töö ja muu elu vahele.

Kadri Seeder
OÜ Tark Tööandja juhatuse liige

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Alates novembrist tuleb deklareerida üle 1000 eurosed arved
 • Koondamise tühisuse korral võib tööandja töötajale makstud koondamishüvitise töötajalt tagasi nõuda
 • Kui palju on võimalik asja hinda alandada täitemenetluses?
 • Haiguslehtede elektroonne menetlemine

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, novembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner vandeadvokaat Toomas Taube ja advokaat Aidi Kallavus.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

Kui aktsionäride koosoleku (üldkoosoleku) otsuse tühiseks tunnistamiseks hagi esitamise õigus ei ole üldiselt ajaliselt piiratud, siis äriseadustiku (ÄS) § 302 lõige 1 kehtestab kolmekuulise tähtaja alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest kohtule otsuse kehtetuks tunnistamise nõude esitamiseks.

Praktikas on tihtipeale keeruline kohe selgelt järeldada, kas otsuse vastuvõtmisel aset leidnud rikkumine viib sellise otsuse tühisuseni, võimaldab nõuda selle kehtetuks tunnistamist või annab hoopis alust vaielda, et otsust pole vastu võetudki. Nii oli ka hiljuti Riigikohtusse jõudnud kaasuses (vt RKTKo nr 3-2-1-55-14, 11. juuni 2014), kus hageja esitas kõik kolm eespool nimetatud alternatiivset nõuet. 20. aprillil 2012 peetud koosolekul väidetava hääleõiguse piiramise rikkumise tõttu esitas hageja 14. juulil 2012 hagi, milles palus tuvastada, et aktsionäride otsust ei võetud vastu ning alternatiivselt tuvastada selle tühisust. Kohtumenetluse käigus lisas hageja ka kolmanda alternatiivse nõude, milles palus esimese kahe nõude rahuldamata jätmise korral samadele alustele tuginedes tunnistada otsus kehtetuks. Kuna kehtetuks tunnistamise nõue oli esitatud alles 25. oktoobril 2012 ehk rohkem kui viis kuud pärast üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist, tekkis küsimus selle nõude aegumisest.

Kohus leidis, et olukorras, kus hiljem esitatud alternatiivne nõue põhineb samadel asjaoludel (rikkumistel), tuleb seda nõuet käsitleda ja seega ka menetleda ühtse nõudena. Seega juhul, kui otsus on vaidlustatud ÄS-i § 302 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul ning kehtetuks tunnistamise nõue on esitatud tähtaja möödumisel, aga samadel alustel, peatub aegumistähtaeg esialgse hagi esitamisel ning kohtud peavad läbi vaatama ka hiljem kui kolme kuu möödumisel esitatud kehtetuks tunnistamise nõude.

Nikita Divissenko
advokaadibüroo VARUL advokaat, käsiraamatu “Lepingud. Näidised ja kommentaarid” autor

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •     Järelevalve majandusaasta aruannete esitamise üle võib karmistuda ning liikuda maksu- ja tolliameti haldusalasse
 •     Rahandusministeeriumi uus eelnõu korrastab laenuäri, kuid tekitab ka küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Priit Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad:

 •     Käibemaksuseaduse muudatused muudavad ettevõtete sõiduautode maksustamist
 •     Töölepingu ülesütlemine katseajal
 •     Juriidilise isiku pankroti väljakuulutamine uues riigikohtu lahendis

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, septembri Õigusuudised koostasid vandeadvokaadid Margo Lemetti ja Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juulikuu Õigusuudiste teemad:

 • Jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
 • Täpsustatakse nõudeid finantsteenuste reklaamile
 • Äriühingu 100% osaluse müümisel vastutab müüja selle eest, et ostjale oleks avaldatud kõik müüdava äriühingu kohustused
 • Riigikohus julgustab töövaidlusorganeid töölepingu ebaseaduslik lõpetamise korral mõistma töötaja kasuks välja suurem hüvitis kui töötaja kolme kuu töötasu

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, juuli Õigusuudised koostasid vandeadvokaat Hannes Küün ja advokaat Kadri Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu Õigusuudiste teemad:

 • Ettevõtjad peavad hakkama käibedeklaratsiooni lisal deklareerima kõiki suuremaid kui 1000-euroseid arveldusi

 • Eesti finantsasutustel tekib kohustus edastada MTA-le teavet USA füüsiliste ja juriidiliste isikute kontode kohta

 • Riigikohus käsitles püsivast tegevuskohast vara väljaviimise maksustamist

 • Riigikohus andis tõlgenduse maksuhalduri õigusele nõuda kolmandalt isikult teavet

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, juuni Õigusuudised koostasid  partner ja vandeadvokaat Rolan Jankelevitsh ja jurist Kristina Promet.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Autor annab nõu

1. juulist 2014 jõustub majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (juristide kõnepruugis tuntud ka kui MsÜS). Tegemist on ilmselt pisikese revolutsiooniga ettevõtluse õiguslikus raamistikus: uus seadus annab ühtsed reeglid nii ettevõtluse alustamiseks, lõpetamiseks kui ka ettevõtlusega tegelemiseks.

Olgugi et uus seadus sisaldab suuresti avalik-õiguslikke norme, on sinna salamisi sisse hiilinud ka paar sätet, mis hakkavad olulist rolli mängima eraõigussuhetes. Nii on uue seaduse § 31 sätestamas hulga kohustusi teenuseosutajale, mis seni oli piiratud peaasjalikult teenuste direktiivi rakendusalaga. Esmalt on §-s 31 sätestatud üldine diskrimineerimise keeld: teenuseosutaja ei või diskrimineerida klienti tema kodakondsuse või elu- või asukoha tõttu. Eelkõige ei tohi olla diskrimineerivad teenuseosutaja avalikustatud kaupade või teenuste müügitingimused, välja arvatud juhul, kui erisused on otseselt põhjendatud objektiivsete kriteeriumidega. Teiseks on teenuseosutajal kohustus selgelt ja üheselt mõistetavalt kliendile teenuse osutamise lepingu sõlmimisel eelnevalt lisaks tavalistele teenuse osutaja andmetele avaldada ka muud olulised tingimused. Need on: teenuse peamised omadused, hind, ettevõtja kasutatavad üldtingimused ja -sätted sellise müügijärgse garantii kohta, mida ei ole seadusega ette nähtud, ning lepingu suhtes kohaldatava õiguse ja kohtualluvust puudutavate lepingusätete olemasolu ja kasutamise kohta.

Eelkõige hinda ja teenuse omadusi puudutava esitamine ühtsena ja selgelt võib tulevikus ilmselt tekitada mitmeid vaidlusi, alustades juba ainuüksi sellest, millisel määral on need saanud kliendi ja teenuseosutaja vahelise lepingu osaks. Milline on tuleviku tõlgendus nii mõistetele “selge” ja “ühene” kui ka nimetatud kohustuse täpsele sisule, näitab eeldatavasti aeg.

Marko Kairjak
vandeadvokaat

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 •     Alates 1. juulist 2014 tuleb registreerida kõik töötajad uues töötamise registris
 •     Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks ja kehtetuks tööturuteenuste ja -toetuste seaduse sätte, mis kohustas töötukassat toetusi tagasi nõudma
 •     Riigikohus: töölepingu ülesütlemisavaldusest peab nähtuma avalduse esitaja tahe leping üles öelda
 •     Muutub juriidilise isiku juhtimis- ja kontrolliorgani liikmete töötuna arvelevõtmise kord

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, mai Õigusuudised koostasid partner ja vandeadvokaat Piret Blankin ja advokaat Kristi Relvik.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed