Tootmise juhtimine | Äripäeva teabevara

Tootmise juhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Tootmise juhtimise käsiraamatu seekordses täienduses tutvustatakse tootmis- ja teenindusettevõtte Diapol Granite OÜ kogemust korra loomise ja säilitamise meetodi 5S juurutamisel: meetodi juurutamise organiseerimine, töökohtade võrdlus enne ja pärast, meetodi rakendamise järjepidevus.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad

 • 1. novembril 2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et nõukogu töökorraga ei tohi piirata nõukogu liikme teabeõigust ega dokumentidega tutvumise õigust
 • Riigikohus selgitas, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäär on tühine

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tootmise juhtimise käsiraamatu seekordses täienduses alustatakse uue alapeatükiga (8.9.), mille teema on enesehindamise pidev täiustamine. Organisatsioonidiagnostika spetsialist Andro Kullerkupp esitleb funktsionaalse arenguplaani mudelit (FAP) – see on kindlaks määratud otsustamisaluste süsteem, mille põhjal vaadeldakse ja hinnatakse organisatsioone ning nende tulevikuplaane. FAP-mudeli alus on organisatsiooni eri süsteemide ja ülesannete kategooriatesse liigitamine ning kategooriate defineerimine olulisemate tegevusnäitajate abil.

Eesti tööstuse eripära käsitlevas peatükis 12 annab Indrek Kaunissaare ülevaate farmaatsiatoodete tootmise sektorist Euroopas ja Eestis. Farmaatsiatööstus on ühe suurema lisandväärtusega töötleva tööstuse sektor, perioodil 2008–2014 on ettevõtete arv Euroopas mitme teise töötleva tööstuse sektoriga võrreldes jõudsalt kasvanud.

 

 

Head lugemist!

Jari Kukkonen

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad

 • 10. aprillil jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et kõik vahekohtu lahendid peavad läbima tunnustamismenetluse
 • Bitcoin`idega kauplemine allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad

 • 10. märtsil 2016 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust
 • Investorite isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil ei riku isiku põhiõigusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostas Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 1. märtsil 2016 jõustus uus tarbijakaitseseadus, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta
 • 10. veebruaril 2016 jõustus maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
 • Riigikohtu halduskolleegium asus 25.veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-3-1-96-15 seisukohale, et riigiasutustel ei ole õigust oma otsuste ja toimingutega viivitada ainult põhjusel, et teine haldusorgan seda taotleb
 • Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles 11. veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-2-1-171-15 töövõtulepingu rikkumise tõendatavust ja tõendite hindamata jätmise tagajärgi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadid Tanel ja Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Näited Eesti ettevõtete tootlikkuse ja efektiivsuse juhtimisest ning arendamisest

Seekordses „Tootmise juhtimise käsiraamatu” täienduses esitletakse kahte näidet tootlikkuse ja efektiivsuse juhtimisest Eesti ettevõtetes. Esiteks toome lugejani Estanc AS-i kogemusloo tootmishoone ehitamisest ja kiire kasvuga toimetulekust. Tegevdirektor Vaido Palmik kirjeldab intervjuus nii tootmishoonesse kavandatud ja välja ehitatud nutikaid lahendusi kui ka keerukate projektidega tegeleva ettevõtte väljakutseid.

Premia Tallinna Külmhoone AS on tegelenud tööseisakute lühendamisega, rakendades tootmises kiire ülemineku meetodit (SMED). Olukorra lahendamisele aitas kaasa masina efektiivsust kajastav statistika, mida koguti tarkvaraga Evocon. Ülevaade masina tegelikust tööajast ja seisakute põhjustest võimaldas välja arvestada investeeringu tasuvuse ning hinnata probleemi ulatust. Kokkuvõttes aitas kiire ülemineku meetod muuta tootmisseisakud kümme korda lühemaks.

Olemaks efektiivne, tuleb kõigepealt selgeks teha, millist tulemust soovitakse saavutada. Seejärel on loovust ja oskuslikku protsessijuhtimist rakendades võimalik leida kõige tõhusam viis tulemusi saavutada.
 Peep Piiber kirjeldab efektiivsuse suurendamise meetodeid laotöös, selgitades, et olulisem on teha õigeid asju, kui teha asju õigesti.


Head lugemist ja edu pideva uuenemise teekonnal!

Jari Kukkonen

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas jaanuaris riigikogule tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
 • Riigikohus selgitas sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse eelduseid
 • Pariisi terrorirünnakute järelkajana toimus 25. jaanuaril 2015 Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) avalik istung, kus arutati digitaalvaluutade õigusliku reguleerimise võimalusi
 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-2-1-163-15, millal ei või kindlustusandja esitada auto omanikule tagasinõuet
 • Euroopa Kohus selgitas mõistet „seotud isikud” tolli seadustikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, veebruari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustunud raamatupidamise seaduse olulisemad muudatused puudutavad mikro- ja väikeettevõtjaid
 • Töötasu alammäär tõusis
 • Riigikohus leidis, et ka emaühingu juristi kui lepingulise esindaja menetluskulud kuuluvad põhjendatud kulutuste hulka ja vajalikus ulatuses väljamõistmisele
 • Riigikohus analüüsis hankija õigust lükata tagasi riigiabi saanud pakkuja pakkumus
 • Riigikohus selgitas eelduseid selleks, et aktsionärid saaksid taotleda ema- või tütarühingus erikontrolli

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, jaanuari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Rene Frolov ja advokaat Katri Tšesnokov.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed