Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Teabevara uuendus

Tööandjal on kutsehaigestumise asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks aega 20 tööpäeva alates töötervishoiuarsti teatise saamisest. Uurimises osaleb hääleõigusega töökeskkonnavolinik, tema puudumisel muu töötajate esindaja. Tööinspektsioon lähtub uurimise algatamisel põhimõttest, et juhtumi uurimine ja selle alusel tehtavad ettepanekud peavad kaasa aitama töökeskkonna paranemisele ettevõttes ja sarnaste juhtumite ärahoidmisele. Lugege lähemalt täiendatud peatükist 9.2.

Uues audiopeatükis 17.13. selgitatakse, kuidas saavutada head valgustust eri tüüpi hoonetes.

Teabevara uuendus

Saates on külas Elekter ja Hooldus OÜ juhatuse liige Germo Heino ning ettevõtte valgustusinsener Raimond Pääru. Selgitame, kuidas saavutada head valgustust eri tüüpi hoonetes, ning anname nõu, kuidas vältida vigu valgustuse uuendamisel. Kuulake audiopeatükki 17.13.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Esmaabi korraldust ettevõttes reguleerib 1. jaanuaril 2019. muutunud töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) ja sellesse lisatud § 132. Varasem sotsiaalministri määrus, mis andis juhised esmaabi korraldamiseks, enam ei kehti ja peamine on üle toodud TTOS-i. Nõutavate esmaabivahendite nimekirja õigusaktid enam ei reguleeri. Tööandja peab vajalike esmaabivahendite soetamisel lähtuma eelkõige ettevõtte tegevuse laadist ja töötajate arvust.

Muudetud seaduse kohaselt peab tööandja esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja, võttes arvesse töötajate arvu, tervisekahjustuste esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku jagunemist ja tegevuse iseloomu. Lugege lähemalt täiendatud peatükist 9.3.

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Töine elu sunnib inimese sageli sundasendisse. Kas saame midagi enda heaks teha ka töölaua tagant lahkumata ja kuidas füüsilised liigutused meeleolu rahustavad, räägib Pilatese treener Lee Merila. Kuulake audiopeatükki 17.12.

Teabevara uuendus

Tööandja kohustused ei lõpe töötajate juhendamisega, vaid ta vastutab juhendamise, selle tõhususe ja kehtestatud ohutusnõuete täitmise eest. Sellised nõuded on esitatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) §-s 12 „Üldsätted”:

  • tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras;
  • tööandja ei tohi lubada tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialateadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised.

Lugege lähemalt peatükist 6.1.

Teabevara uuendus

Puhkusest sõltub rohkem kui arvata oskame ning sellesse peab suhtuma lugupidavalt, leiab Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordiinstituudi direktor, spordibioloog Kristjan Port. Audiopeatükis 17.11. saab kuulda sellest, kuidas hoia füüsilist ja vaimset tervist, kuidas valida menüüd, ja paljust muust.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed