Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Teabevara uuendus

Töötervishoiu teabevara uues täienduses saab lugeda töötaja juhendamisest tööelu eri etappidel (ptk 6.1.), samuti on kaasajastatud sissejuhatava juhendamise teema (ptk 6.2.) ning ohutusjuhendite peatükk (ptk 6.4.1.6.4.5.).

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse uus redaktsioon jõustub 21.06.2018, tuues kaasa mõned muudatused ohutu tööelu andmekogu ja töökeskkonna andmekogu paragrahvides. Suurimad muudatused kõnealuses seaduses ootavad ees aga 01.01.2019. Seoses uuest aastast jõustuva Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega on märgitud ka, et praegused redaktsioonid määrustest „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ ning „Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine“ kehtivad kuni 31.12.2018.

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ehitustöödel toimunud õnnetustest on paljud, eriti raskete tagajärgedega lõppenud, seotud kõrgusest kukkumisega. Kukkumise algpunktiks on enamasti tellingud, redel või katus. Peatüki 16.1. uues täienduses antakse nõudeid ja soovitusi vältimaks kõrgusest kukkumist. Samuti käsitletakse olmeruumide nõudeid ehitusplatsil, tööandja kohustust kindlustada esmaabivahendite olemasolu töökohal, isikukaitsevahendeid ning inimeste tõstmiseks kasutatavaid seadmeid.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ehitusplatsil töötavate töötajate tervise kaitseks ja ohutuse tagamiseks on oluline, et sellele mõeldaks juba ehitustööde ettevalmistamise ajal ning sellega tegeleks kogu ehitustööde ajal kõik asjaosalised, nii omanik ja projekteerija kui ka ehitustöid teostavate ettevõtete tööandjad ja töötajad. Nemad koos ja igaüks eraldi peavad tagama, et tööga ei kaasneks ohtu töötajatele ega teistele töö mõjualas olevatele isikutele.

Lähemalt uuendatud peatükis 16.1.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükis 4 – Riskianalüüs – saab värskes täienduses lugeda töökeskkonna riskianalüüsist aiandi näitel.

Lähemalt peatükis 4.9.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Asbest on mineraal, mis kuulub silikaatide klassi, looduses leidub asbesti mõnes kivimis ja pinnases. Asbestil on tõestatud kantserogeenne toime. Vaatamata sellele, et mõnda tüüpi asbesti loetakse ohtlikuks ja mõnda vähem ohtlikuks, on kõik erimid siiski tervisele ohtlikud.

Asbesti on kasutatud eelkõige sellepärast, et see on tulekindel, painduv ning keemiliselt ja mehaaniliselt väga vastupidav materjal. Eestis on levinud arvamus, et asbest ei kujuta juba ammu enam mingit ohtu, kuid nõukogudeaegsetes ehitistes, mida ei ole veel renoveeritud või ümber ehitatud, leidub siiski hulgaliselt asbesti sisaldavaid materjale, ehitise osasid ja detaile.

Lähemalt peatükis 11.1.2.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed