Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara uus peatükk 4.9.1. sisaldab kokkuvõtet Aiand OÜ töökeskkonna riskianalüüsist ja näidist tegevuskava koostamiseks.

Esmalt tuleb ohutegurid järjestada nende tõsiduse järgi – suurema riskihindega ohuteguritega peaks tegelema esmajärjekorras, et siis liikuda madalama riskihindega ohutegurite juurde. Kui peamised probleemid on gruppidena välja toodud, on vaja läbi mõelda, missugused tegevused kõige paremini aitavad ohutegurite mõju vähendada, et saavutada kas riskide elimineerimine töökeskkonnast või nende vähendamine. 

Kuulake ka teabevara audiorubriiki (ptk 16.1.) – saates „Eetris on Ehitusuudised” selgitab Rein Reisberg, kuidas tagada turvalisust ehitusplatsidel. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 4.11. on hinantud töökeskkonna riske loomafarmi töökorralduse näitel.

Riskihinnangu koostamisel on kasutatud Briti standardi 8800 maatriksit, mille selgituse leiate peatükist 4.4.9.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara uus peatükk käsitleb radooniohtu töökeskkonnas (ptk 10.12.). 6. augustil 2018 jõustus Eesti Vabariigi keskkonnaministri määrus nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“. Määrusega kehtestatakse radooni n-ö normtase, määratletakse nõuded radoonisisalduse mõõtmistele tööruumide õhus ning sellega seoses ka tööandja kohustused.

Kui märgid viitavad radooniohu suurele tõenäosusele – hoones puudub mehhaaniline ventilatsioon, tööruumid paiknevad esimesel korrusel ja keldrit ei ole või kasutatakse tööruumidena ka keldrit –, siis tuleb igal juhul tööruumides radoonitaset mõõta, sest tööandja kohustus on tagada ettevõttes tervist säästvad töötingimused. 

.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara augustikuises täienduses saab lugeda töökeskkonna riskianalüüsi (ptk 4.10.) pagaritöökoja näitel. Analüüsitud on väikeettevõtet, mille peamine tegevusala on pagari- ja kondiitritoodete valmistamine. 

Esitatud on töökeskkonna kirjeldus ja hinnang. Kokkuvõtvate hinnangute puhul on kasutatud Briti standardi 8800 maatriksit, mille järgi määratakse riskide esinemise võimalikkus ja tagajärgede tõsidus. Tagajärje tõsiduse aluseks on teguri toime iseloom, tõenäosuse aluseks aga ekspositsiooni hinnang.  

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis (1.2.8.) tutvustatakse tööinspektsiooni konsultanditeenust. Tööandja üks oluline oskus on tajuda, millal jääb ettevõttes erialasest kompetentsist vajaka ning tuleb väljastpoolt abi otsida. Konsulteerimise eesmärk on ettevõtte ohutuskultuuri areng, mitte rikkumiste otsimine. Ettevõttes läbiviidava konsulteerimise käigus arvestab konsultant koos ettevõtte esindajatega nii ettevõtte vajadustega kui ka ühiskonna ootusega töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimiseks, andes soovitusi toimiva töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise süsteemi loomiseks või parendamiseks. 

Teabevara uuendus

Töötervishoiu teabevara uues täienduses saab lugeda töötaja juhendamisest tööelu eri etappidel (ptk 6.1.), samuti on kaasajastatud sissejuhatava juhendamise teema (ptk 6.2.) ning ohutusjuhendite peatükk (ptk 6.4.1.6.4.5.).

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse uus redaktsioon jõustub 21.06.2018, tuues kaasa mõned muudatused ohutu tööelu andmekogu ja töökeskkonna andmekogu paragrahvides. Suurimad muudatused kõnealuses seaduses ootavad ees aga 01.01.2019. Seoses uuest aastast jõustuva Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega on märgitud ka, et praegused redaktsioonid määrustest „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ ning „Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine“ kehtivad kuni 31.12.2018.

Lehed