Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Teabevara uuendus

Sisekontrolli all mõeldakse ettevõtte töökeskkonna juhtimise ja haldamise mehhanismi, mille eesmärk on tagada ohutu töökeskkond. Selle alus on plaanipärane ja süsteemne töökeskkonnaalane tegevus ning eesmärk on ettevõtte tegevust puudutavate töötervishoiu ja -ohutuse õigusaktide täitmine. Nii peaksid olema välditud tööõnnetused ja tööga seotud haigestumised ning kaitstud tööandja vara. Lugege lähemalt täiendatud peatükkidest 1.1. ja 1.1.1.

Uues audiopeatükis 17.21. räägitakse stressist – kuidas hakkama saada iseenda, pereliikmete, töökaaslaste ja ülemustega. Saatekülaline on psühholoog, organisatsioonikultuuri disainer ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 17.21. tuleb juttu stressist – kuidas hakkama saada iseenda, pereliikmete, töökaaslaste ja ülemustega. Saatekülaliseks on psühholoog, organisatsioonikultuuri disainer ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
  • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

  • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Septembris ja oktoobris saab uuendatud teabevara 1. peatükk:

  • peamised sammud ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korralduses;
  • tööinspektsiooni tegevus töökeskkonna järelevalves;
  • vastutus õigusaktide täitmata jätmisel;
  • töötervishoiule ja -ohutusele tehtud kulud ning nende maksustamine.
Teabevara uuendus

Isikukaitsevahendite kasutamist kontrollitakse regulaarselt töö tegemise käigus või töökeskkonna sisekontrolli läbiviimisel. Töökeskkonnavoliniku kohustus on kontrollida, kas tööandja on töötajad vajalike isikukaitsevahenditega varustanud. Töötajat, kes isikukaitsevahendit ettenähtud kohas või tööprotsessi käigus ei kasuta, ei tohi tööle lubada. Lugege lähemalt täiendatud peatükkidest 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. ja 8.6.

Uues audiopeatükis 17.24. räägitakse aga sellest, miks riiulite vale paigaldus võib ladudes ohu tekitada.

Teabevara uuendus

Kuidas ka väga hea ja kalli riiuli võib halvasti paigaldades rikkuda ning ladudes ohu tekitada, selgitab audiopeatükis 17.24. AS Laomaailm ekspordi- ja müügijuht Oliver Kallasmaa.

Teabevara uuendus

Teabevara järgmiste täiendustena uuendame isikukaitsevahendite peatükke: kuulmiskaitsevahendid, silmakaitsevahendid, hingamisteede kaitsevahendid, kaitsekindad ja kaitsekiiver.

Uues audiopeatükis selgitatakse, miks valesti paigaldatud sisustus tekitab ladudes ohtu.

Teabevara uuendus

Tööandja korraldab õhu radoonisisalduse mõõtmise tööruumis, mis asub kõrgendatud radooniriskiga maa-alal ja paikneb maa all, hoone maa-alusel korrusel või hoone esimesel korrusel, kui maa-alune korrus puudub. Tööruumide õhu radoonisisalduse mõõtmine peab olema tehtud hiljemalt 2023. aasta 1. juuliks. Radooniohu hindamisest, mõõtmisest ja ennetamisest saab lugeda täiendatud peatükist 10.12.

Töötaja kohustus on talle väljastatud isikukaitsevahendit kasutada. Kui see talle mingil põhjusel ei sobi, tuleb enne ohtliku töö alustamist sellest kindlasti tööandjat teavitada. Lugege lähemalt uuendatud peatükist 8. 

Uues audiopeatükis 17.23. tehakse aga juttu sellest, et kaugtöö võib ületöötamise vastu hoopis aidata.

Teabevara uuendus

Tööandjal on kohustus korraldada bioloogiliste ohuteguritega kokku puutuvale töötajale väljaõpe. Väljaõppe aluseks on töökeskkonna riskianalüüs ja selle tulemusena planeeritud ennetusabinõud. Väljaõppe käigus teavitatakse töötajat ja töökeskkonnavolinikku võimalikest terviseriskidest ja töötaja käitumuslikest kohustustest oma tervise hoidmiseks. Lähemalt peatükis 13.7.8.

Töökeskkonna riskianalüüsi kuvariga töötamise korral saab lugeda uuendatud peatükist 13.5. 

Teabevara uuendus

Teabevara peatoimetaja ametisse asunud Veronika Kaidisel on magistrikraad loodusteadustes ning ta on läbinud ka tööhügieeniku õppeprogrammi Tallinna Tehnikaülikoolis. Töökeskkonnateemade korraldamisega töökeskkonnaspetsialisti, tööhügieeniku ja ergonoomina tegeleb Veronika aastast 2001 ning on kokku puutunud paljude tegevusvaldkondadega, sh seadusloomega ja töökeskkonna poliitikajuhina Sotsiaalministeeriumis.

Teabevara koostamisel ja uuendamisel juhindub Veronika Kaidis eelkõige põhimõttest, et esitatav materjal on ajakohane, kooskõlas viimaste suundumuste, teadusuuringu tulemuste ja õigusaktidega ning lugeja saab konkreetsed juhised oma töökeskkonna juhtimissüsteemi loomiseks. 

Lehed