Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Veronika Kaidis
peatoimetaja

Veronika Kaidisel on magistrikraad loodusteadustes ning ta on läbinud ka tööhügieeniku õppeprogrammi Tallinna Tehnikaülikoolis. Töökeskkonnateemade korraldamisega töökeskkonnaspetsialisti, tööhügieeniku ja ergonoomina tegeleb Veronika aastast 2001 ning on kokku puutunud paljude tegevusvaldkondadega, sh seadusloomega töökeskkonna poliitikajuhina Sotsiaalministeeriumis. Alates 2014. aastast osutab ta töökeskkonnaspetsialisti teenust AS Tallink Grupp ja selle tütarettevõtetele ning projektipõhiselt ka teistele soovijatele. Pikaajaline tööandjate nõustamine ja koolitamine on andnud Veronikale kogemuse korraldada töökeskkonnateemasid praktilisest vajadusest lähtuvalt.

Teabevara koostamisel ja uuendamisel juhindub Veronika Kaidis eelkõige põhimõttest, et esitatav materjal on ajakohane, kooskõlas viimaste suundumuste, teadusuuringu tulemuste ja õigusaktidega ning lugeja saab konkreetsed juhised oma töökeskkonna juhtimissüsteemi loomiseks. 

Argo Soon

Argo Soon on lõpetanud 1992. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala, aastast 1997 rahvatervise magister. Töötanud 1999–2007 Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudis keskkonnatervishoiu vanemassistendina. Alates 2012 tegutseb Eesti Teadusagentuuri välisteaduskoostöö osakonna 7RP konsultandina (tervis ja teadmistepõhised regioonid).
 

Silja Soon

Silja Soon on lõpetanud 1992. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala. Olnud ametis 1995–2006 Tartumaa Tööinspektsioonis juhtiva tööinspektorina, 2006–2010 Eesti Maaülikooli töötervishoiu peaspetsialistina ning alates 2010 Tööinspektsioonis. Töötab Tööinspektsiooni töötervishoiu järelevalve osakonna juhatajana.

Rein Reisberg

Rein Reisberg on lõpetanud 1982. aastal Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikainsenerina. Pikaaegne Lääne-Virumaa Töö­inspektsiooni juhataja, töövaldkonnad: töösuhete, töötervishoiu ja tööohutusalase töö korraldamine maakonnas, samuti järelevalve tegemine ja nõustamine. Töötab Tööinspektsiooni ennetusosakonnas töökeskkonna konsultandina.
 

Angela Ivask

Angela Ivask lõpetas Tartu Ülikooli 1999. aastal bioloogina, doktorikraadi omandas Tallinna Tehnikaülikoolis 2006 geenitehnoloogia erialal. Alates 2000. aastast on Angela tegelenud keskkonnas esinevate saasteainete mürgisuse uuringutega Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis Tallinnas. Angela on Eesti Toksikoloogia Seltsi juhatuse liige.

Indrek Avi

Indrek Avi omandas magistrikraadi 2019. aastal Eesti Maaülikoolis ergonoomika erialal. Alates 2009. aastast on Indrek Avi tegutsenud Tööinspektsioonis töökeskkonna konsultandina. Tööinspektsiooni trükiste „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine” (2012) ning „Tööohutus ehitusplatsil” (2014) autor.

Merle Tambur

Merle Tambur omandas 2005. aastal magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ja doktorikraadi 2015. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Merle Tambur töötab EBS-is lektorina konfliktijuhtimise, organisatsiooni diagnostika ja rahvusvahelise majanduse valdkonnas, samuti tegutseb koolitaja ning konsultandina. Ta on mitmete teaduspublikatsioonide autor ning osalenud erinevates uuringuprojektides, eelkõige organisatsiooni arendamise ja juhtimise vallas.

Ulvi Tammer-Jäätes

Ulvi Tammer-Jäätes omandas kõrghariduse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tampere Ülikoolis, 2010. aastal on ta omandanud lisaks diabeedi eksperttreeneri-koolitaja kvalifikatsiooni. Alates 1992. aastast juhib Ulvi Tammer-Jäätes Eesti Diabeediliitu ja kuulub ka Eesti Diabeedikeskuses juhatusse. Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige, Eesti Haigekassa nõukogu liige. Mitmete diabeedialaste artiklite ja raamatute autor ning hinnatud koolitaja.

Marianne Kuzemtšenko

Marianne Kuzemtšenko on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Eesti Autismiühingu juhatuse esimehena on Marianne Kuzemtšenko juba 16 aastat tegelenud erinevate aspektidega autistlikke lapsi kasvatavate perede ja neid ümbritseva võrgustiku tegevustes. Ta on korraldanud autismispektri häirete teemal koolitusi, konverentse, seminare. Samuti koordineerinud autismispektri häirete HEV-õppevara ja raamatute tõlkimist ning kirjastamist.

Külliki Bode

Külliki Bode on Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevjuht ja juhatuse esinaine. Vaegkuuljate Liidus on ta käivitanud mitmeid uusi teenuseid ja tegevusi: loonud rehabilitatsiooniprogramme, toonud Eestisse kirjutustõlketeenuse, koolitanud kogemusnõustajaid. Korraldanud ka arvukalt koolitusi kuulmispuudega inimestega suhtlemiseks ja nende toetamiseks töökollektiivis.

Erve Sõõru

Erve Sõõru on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. aastal ravi ja spordimeditsiini erialal. Töötab Regionaalhaiglas kopsuarstina ning Confido Erameditsiinikeskuses unearsti ja kopsuarstina. Alates 2013. aastast Euroopa Uneuurijate Seltsi poolt sertifitseeritud unemeditsiini ekspert. Eesti Unemeditsiini Seltsi asutajaliige ja asepresident.

Anneli Valdmann

Anneli töötab psühholoogi, superviisori ja vaimse tervise valdkonna koolitajana. Tema igapäevatöö on psüühikahäiretega inimeste arengu toetamine ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele psühholoogilise täiendõppe pakkumine. 

Kersti Ossaar

Kersti Ossaaril on pikaaegne töökogemus SA Pärnu Haigla sisehaiguste kliinikus. Kersti on Eesti Reumaliidu juhatuse liige ning Pärnu Reumaühingu esinaine. Ta on lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tallinna Tervisekõrgkooli.