Töötervishoid ja -ohutus | Äripäeva teabevara

Töötervishoid ja -ohutus

Teabevarad

Veronika Kaidis
peatoimetaja

Veronika Kaidisel on magistrikraad loodusteadustes ning ta on läbinud ka tööhügieeniku õppeprogrammi Tallinna Tehnikaülikoolis. Töökeskkonnateemade korraldamisega töökeskkonnaspetsialisti, tööhügieeniku ja ergonoomina tegeleb Veronika aastast 2001 ning on kokku puutunud paljude tegevusvaldkondadega, sh seadusloomega ja töökeskkonna poliitikajuhina Sotsiaalministeeriumis. Alates 2014. aastast osutab ta töökeskkonnaspetsialisti teenust AS Tallink Grupp ja selle tütarettevõtetele ning projektipõhiselt ka teistele soovijatele. Pikaajaline tööandjate nõustamine ja koolitamine on andnud Veronikale kogemuse korraldada töökeskkonnateemasid praktilisest vajadusest lähtuvalt.

Teabevara koostamisel ja uuendamisel juhindub Veronika Kaidis eelkõige põhimõttest, et esitatav materjal on ajakohane, kooskõlas viimaste suundumuste, teadusuuringu tulemuste ja õigusaktidega ning lugeja saab konkreetsed juhised oma töökeskkonna juhtimissüsteemi loomiseks. 

Argo Soon

Lõpetanud 1992. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala. Rahvatervise magister (1997). 1999–2007 Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut, keskkonnatervishoiu vanemassistent. Märtsist 2007 – Sihtasutus Archimedes, raamprojekti konsultant tervise valdkonnas. Märtsist 2012 – Eesti Teadusagentuuri välisteaduskoostöö osakonna 7RP konsultant (tervis ja teadmistepõhised regioonid). Avaldanud erialakirjanduses arvukalt publikatsioone töötervishoiu teemal. Koos Silja Soonega avaldanud raamatu „Töötervishoid ettevõttes” (Kentaur 2003).
A. Soon on kirjutanud register 4 kommentaarid ja register 13 peatükkide 3, 5, 6 ja 7 kommentaarid ja register 16 peatükkide 16.2–16.2.1. kommentaarid.

Silja Soon

Lõpetanud 1992. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi eriala. 1995–2006 töötas Tartumaa Tööinspektsioonis juhtiva tööinspektorina. 2006–2010 Eesti Maaülikooli töötervishoiu peaspetsialistina ning alates 2010. a veebruarist töötab Tööinspektsiooni töötervishoiu peaspetsialistina.
Koos Argo Soonega avaldanud raamatu „Töötervishoid ettevõttes” (Kentaur 2003).
S. Soon on kirjutanud registrite 1, 2, 5, 11 kommentaarid ja on üks registri 13 kommentaaride autoritest. Registri 9 kommentaaridest on ta kirjutanud kutsehaigestumise ja esmaabi osa, samuti koostanud registrite 5, 6 ja 9 näidised.

Rein Reisberg

Lõpetanud 1982. aastal Tallinna Tehnikaülikooli (tollal Tallinna Polütehniline Instituut) mehaanikainsenerina. Alates 1. juulist 1994 Lääne-Virumaa Töö­inspektsiooni juhataja. Tööülesanneteks on töösuhete, töötervishoiu ja tööohutusalase töö korraldamine maakonnas, samuti järelevalve tegemine ja nõustamine eelnimetatud valdkondades. Alates 2008. a Tööinspektsiooni töökeskkonna osakonna juhataja.
R. Reisberg on kirjutanud registrite 3, 6, 7, 8 ja 10 kommentaarid ning register 1 kommentaarist vastutusest õigusaktide täitmata jätmisel ja register 9 kommentaarist tööõnnetuse osa.

Angela Ivask

Angela Ivask on Tartu Ülikooli lõpetanud bioloog, kes oma magistri- ning doktorikraadi sai Tallinna Tehnikaülikoolist. Alates 2000. aastast on Angela tegelenud keskkonnas esinevate saasteainete mürgisuse uuringutega keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis Tallinnas.

Ülipeente osakeste ehk nanoosakestega hakkas Angela lähemalt tegelema USA-s California ülikoolis Los Angeleses, kus töötas nanotehnoloogia keskkonnamõjusid uurivas keskuses. Praegu osaleb ta nanoosakeste keskkonna- ning terviseriskide alastes uuringutes nii Lõuna-Austraalia ülikoolis kui ka keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis. Angela on Euroopa Kemikaaliameti nanomaterjalide töögrupi liige, on osalenud ka Euroopa Toiduameti nanotehnoloogia alastes diskussioonides ja on tegelenud nanoosakeste ohutuse alase teavitustööga nii Eestis kui välismaal.

Indrek Avi

Indrek Avi omandab magistrikraadi Eesti Maaülikoolis ergonoomika erialal. Alates 2009. aastast on Indrek tööinspektsiooni teenistuja, varem on ta täitnud tööinspektori ja tööohutuse peaspetsialisti tööülesandeid. Praegu on Indrek töökeskkonna konsultandi ametikohal. Ta on tööinspektsiooni trükiste „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine” (2012) ning „Tööohutus ehitusplatsil” (2014) autor.

Merle Tambur

Merle Tambur omandas 2005. aastal magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ja doktorikraadi 2015. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Merle Tambur töötab EBS-is lektorina konfliktijuhtimise, organisatsiooni diagnostika ja rahvusvahelise majanduse valdkonnas, samuti tegutseb koolitaja ning konsultandina. Varem töötanud ka lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis organisatsioonikäitumise ja äriuuringute meetodite alal. Merle Tambur on mitmete teaduspublikatsioonide autor ning osalenud erinevates uuringuprojektides, eelkõige organisatsiooni arendamise, juhtimise ja organisatsioonikultuuri valdkonnas.

Merle Tambur on registri 15 peatüki 15.3. autor.

Ulvi Tammer-Jäätes

Ulvi Tammer-Jäätes on kõrghariduse omandanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tampere Ülikoolis,  2010. aastal omandanud lisaks diabeedi eksperttreeneri-koolitaja kvalifikatsiooni. Alates 1992. aastast  juhib Ulvi Tammer-Jäätes Eesti Diabeediliitu ja kuulub ka Eesti Diabeedikeskuses juhatusse.  Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige, Eesti Haigekassa nõukogu liige. Mitmete diabeedialaste artiklite ja raamatute autor ning hinnatud koolitaja.

Ulvi Tammer-Jäätes on registri 16 peatüki 16.5.1. autor.

Marianne Kuzemtšenko

Marianne Kuzemtšenko on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Eesti Autismiühingu juhatuse esimehena on Marianne Kuzemtšenko juba 16 aastat tegelenud erinevate aspektidega autistlikke lapsi kasvatavate perede ja neid ümbritseva võrgustiku tegevustes. Autor on korraldanud autismispektri häirete teemal koolitusi, konverentse, seminare. Samuti koordineerinud autismispektri häirete HEV-õppevara ja raamatute tõlkimist ja kirjastamist.

Külliki Bode

Külliki Bode on Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevjuht ja juhatuse esinaine. Vaegkuuljate Liidus on ta käivitanud mitmeid uusi teenuseid ja tegevusi: loonud rehabilitatsiooniprogramme, toonud Eestisse kirjutustõlketeenuse, koolitanud kogemusnõustajaid. Samuti on Külliki korraldanud arvukalt koolitusi kuulmispuudega inimestega suhtlemiseks ja nende toetamiseks töökollektiivis.

Erve Sõõru

Erve Sõõru on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1993. aastal ravi ja spordimeditsiini erialal. Töötab Regionaalhaiglas kopsuarstina ning Confido Erameditsiinikeskuses unearsti ja kopsuarstina. Alates 2013. aastast Euroopa Uneuurijate Seltsi poolt sertifitseeritud unemeditsiini ekspert. Eesti Unemeditsiini Seltsi asutajaliige ja president.

Erve Sõõru on registri 16 peatüki 16.7. autor

Anneli Valdmann

Anneli töötab psühholoogi, superviisori ja vaimse tervise valdkonna koolitajana. Tema igapäevatöö on psüühikahäiretega inimeste arengu toetamine ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele psühholoogilise täiendõppe pakkumine. 

Anneli Valdmann on registri 16 peatüki 16.5.4. autor.

Kersti Ossaar

Kersti Ossaaril on pikaaegne töökogemus SA Pärnu Haigla sisehaiguste kliinikus. Kersti on Eesti Reumaliidu juhatuse liige ning Pärnu Reumaühingu esinaine. Ta on lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tallinna Tervisekõrgkooli.

Kersti Ossaar on registri 16. peatüki 16.5.5. autor.