Teabevara uuendus
Valdkonna uudis

Mida saab nimetada töövaidluseks? Kuidas töövaidluseni jõutakse? Uues audiopeatükis 2.2 kõneleb Heli Raidve töösuhete kõige põletavamatest probleemidest.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara isikuandmete kaitse peatükist 3.3.3 leiate nüüd töökorralduse reeglid, kus on eraldi välja toodud isikuandmete kaitse punktid vastavalt 2018. aasta mais jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärusele. Töökorralduse reeglid on tööandja ja iga töötaja vahelise töölepingu lahutamatu osa ja täitmiseks kohustuslikud nii tööandja kui ka kõigi töötajate jaoks. Teabevaras avaldatud reeglid hõlmavad töösuhte aspekte, nagu töötajate tööle võtmise ja töölepingu lõpetamise kord, tööaeg ja selle kasutamine, töö tasustamine, puhkus, tööalaste korralduste andmise kord, töökohustuste rikkumised, mis võivad kaasa tuua töölepingu erakorralise ülesütlemise, töötasu maksmine töötamise takistamise korral, töötervishoid ja ohutus jne.

Vaadake lähemalt peatükist 3.3.3.8. Peatüki juures saate reeglid alla laadida, vastavalt oma töökorraldusele muuta ja kaustada.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töötaja töötasu on puutumatu ning kinnipidamisi saab teha kas töötaja nõusolekul või seaduses sätestatud juhtudel. Üks selline seadusest tulenev juht on täitemenetluse seadustiku (TMS) alusel kohtutäituri poolt tööandjale esitatud võlgniku sissetuleku arestimisakt. Sellise akti esmakordsel saamisel ei pruugi tööandja teadagi, kuidas oleks kõige õigem käituda.

2018. aastal on TMS § 132 lg-t 12 korduvalt muudetud ning nende muudatuste eesmärk on tagada, et miinimumtasu teenivatelt võlgnikelt oleks võimalik võlgnevust sisse nõuda. 09.01.2018 jõustunud muudatus oli niivõrd ebaselge ja vaidlusi tekitav, et seadusandja muutis nimetatud sätet veelkord. Sellest lähemalt äsja ilmunud peatükis 7.5.1.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Vabariigi Valitsuse määruse nr 141 „Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2018 -2021” kohaselt on kindlustatu töötuskindlustusmakse määr 1,6%, tööandja töötuskindlustusmakse määr aastatel 2018–2021 on 0,8%. Töötuskindlustusmaksest lähemalt uuendatud peatükis 7.8.9.

Peatükis 4.5.2.7 käsitleme töötajate ühingutega liitumise õiguse küsimusi ja peatükis 4.5.3.1 ustavus- ja teenistuskohustuse mõistet.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äsja ilmunud peatükist 3.3.3.7 leiate ettevõtte privaatsuspoliitikat kajastava dokumendi vormi, milles antakse teada, kuidas ettevõte kogub, kasutab, avaldab, edastab ja säilitab isikuandmeid. Sellise privaatsuspoliitika eesmärk on kehtestada klientide andmete käitlemisele kõrged ja püsivad standardid, mis aitavad vähendada võimalikke riske ja isikuandmete väärkasutamist.

Teabevara uuendus

Juulis on ilmunud uuendatud peatükid ametnike õigustest avalikus teenistuses:

Meeldivat lugemist ja rahulikke töösuhteid!

Lehed