Töösuhted | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Augustis käsitleme veel palgatuluga seotud maksekohustusi ja seekord on fookuses mitteresidendist tööandja sotsiaalmakstöötuskindlustusmakse ja kogumispension.  

Kogumispensioni teemal on praegu puhumas võimalike muutuste tuuled, aga endiselt koosneb Eesti pensionisüsteem nn kolmest sambast. Esimese samba puhul makstakse praeguste töötajate palgalt tasutud sotsiaalmaks välja praegustele pensionäridele. Teine sammas moodustub isiklikust kohustuslikust kogumispensioni maksest, st kindlustatu palgast peetakse kinni kogumispensioni makse, millele lisandub riigi poolt kogumispensioni makse sotsiaalmaksu arvel. Täpsemalt juba peatükis 7.8.10

Töötuskindlustuse osas ei ole muutusi teadaolevalt plaanis, töötuskindlustusmaksete määrad on seaduses sätestatud ülem- ja alammäärana (TKindlS § 41). Täpsed makse­määrad kehtestab Vabariigi Valitsus vastava määrusega. Lähemalt peatükis 7.8.9

Uues audiopeatükis 2.9 on jutuks välismaalaste palkamine. 

Teabevara uuendus

Palgatuluna maksustatakse kõik töö tegemise eest makstavad tasud. Peale palgatulu maksustatakse erisoodustusena ka kõik mitterahalisel kujul saadud hüved ja tasud. Palgatuluga seotud maksukohustuste kohta leiate värskeimat teavet äsja ilmunud peatükist 7.8 ja selle alapeatükkidest, mis on uuendatud koostöös audiitorkontrolli- ja konsultatsioonifirma KPMG Baltics maksunõustajatega. Lähemalt järgmistel teemadel:

Uues audiopeatükis 2.8 räägitakse värbamisest sotsiaalmeedias ja tööandja turundusest. Värbamistehnika peab tänapäeval sobima õige turundus- ja müügitaktikaga. Tugev tööandja bränd ja hea maine nii internetis kui ka internetivälises keskkonnas on väga oluline, et ligi meelitada parimaid kandidaate ja hoida häid töötajaid. 

Teabevara uuendus

Ka juunis jätkame tööturuteenuste ja -toetuste teemal. Tööhõiveküsimustes on Teile abiks täiendavate tööturuteenuste ja tööturutoetuste uuendatud peatükid.

Tööturuteenuste valdkonda reguleerib tööturuteenuste ja -toetuste seadus ja ka Vabariigi Valitsuse 17.11.2016 määrus nr 130 „Tööhõive programm 2017–2020”, mille projekti on koostanud töötukassa koostöös sotsiaalministeeriumiga. Kas teadsite näiteks, et tööandjale makstakse koolitustoetust, millega toetatakse töötajate värbamist, tööandja majandustegevuses muutustega kohanemist ja eesti keele oskuse arendamist? Toetust makstakse, kui tööandja juures asub tööle või töötab töölepingu alusel isik, kes vajab tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamist. Vaadake lähemalt juba peatüki 3.12 alapeatükkidest!

Uues audiopeatükis 2.7 räägib juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits Grant Thorntonist töölepingu lõpetamisest. Kuidas seda korrektselt teha, mida silmas pidada, millal ja kellel tuleb maksta kompensatsiooni. Kuulete põnevaid näiteid ka töövaidluskomisjoni tehtud otsustest.  

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Aprillis ja mais on fookus tööturuteenustel. Seda valdkonda reguleerib tööturuteenuste ja –toetuste seadus. Themis Õigusbüroo jurist-maksukonsultant Liina Karlsoni abiga on teil uues peatükis 3.12.1 ühes kohas koos kogu info sellest, milliseid tööturuteenuseid on võimalik nii tööandjal kui ka töövõtjal saada. Loetletud on erinevate teenuste tingimused ja ulatus ning muu vajalik. Näiteks tööandjale mõeldud palgatoetus on töötu tööle rakendamiseks makstav toetus. Sellega aidatakse tööle võtta pikaajalisi töötuid, noori, vähenenud töövõimega inimesi, rahvusvahelise kaitse saajaid või vanglast vabanenud inimesi.

Uues audiopeatükis 2.5 räägime teemadest, mis  on enim esile kerkinud teabevara nõuandekeskuses: konkurentsipiirang, ettevõtte üleminek, töötervishoiu seaduse muudatused, n-ö tont-töötaja tabamine jpm.  

 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kevad on käes ja palju pole aega ka suvise koolivaheajani. Praegu on just õige aeg viia end kurssi sellega, millistel tingimustel on alaealisel soovi korral võimalik töötada. Tutvuge vastavate nõuete ja uuendustega peatükis 3.1.4. Näiteks ei pea ettevõtjad enam taotlema Tööinspektsioonilt eraldi luba selleks, et sõlmida tööleping 7–14-aastase alaealisega. Piisab töötaja töötamise registris registreerimisest, mida näevad nii Maksu- ja Tolliamet kui ka Tööinspektsioon. 

Värskes audiopeatükis 2.4 on teemaks töösuhted tööaja planeerimisel. Kas tööandja suvepäevad lähevad tööaja hulka? Mis soovitusi jagada ettevõttele, kelle töötajate seas on hulgaliselt tudengeid ning seega tulemas õppepuhkuste laine?

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eesti seaduses ei olnud varem defineeritud ärisaladuse mõistet ja puudusid konkreetsed ärisaladuse kaitse reeglid. Olukord muutus, kui läinud aasta detsembris jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus (EKTÄKS). Uue seadusega korrigeeriti keeleliselt ka kõlvatu konkurentsi terminit.

Seaduse subjektid on lisaks juhtorganite liikmetele ka töötajad ja muud isikud, kellel on juurdepääs ettevõtjate ärisaladustele. Ärisaladuse ebaseadusliku saamise, kasutamise või avaldamise korral kuulub hüvitamisele rikkumisega tekitatud varaline ja mittevaraline kahju. Nüüd saab kahjustatud isik nõuda ka saamata jäänud tulu deliktiõigusest tulenevate nõuete puhul, mis polnud varem Eesti õiguse kohaselt võimalik.

Värskes peatükis 4.2.3.1 tutvustab EKTÄKSi advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner Anne Veerpalu, kes kõneleb samal teemal ka uues audiopeatükis 2.3.

Lehed