Töösuhted | Äripäeva teabevara
Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

On öeldud, et 7-10-aastast last kasvataval vanemal on õigus nõuda põhipuhkust talle sobival ajal – lapse koolivaheajal. Kas see tähendab, et töötaja peab saama puhkuse täpselt soovitud kuupäevadel koolivaheaja sees?  

Töölepingu seaduse §  69 lg 7 p 4 tõepoolest sellise sätte kehtestab ning see tähendab, et asjakohasel töötajal on õigus koolivaheaja raames otsustada, millistel kuupäevadel ta põhipuhkust kasutab.

Teabevara uuendus

Alustame aastat töösuhete teabevaras seekord hoopis vaimse tervise ja selle olulisusega. Eks aitab tasakaalus vaim kaasa ka stabiilsetele töösuhetele. Uues audiopeatükis 2.14 on külas kogenud tööstusjuht ja praegu koolitajana tegutsev Kristjan Rotenberg. Juttu tuleb nii vaimse tervise olulisusest kui ka lihtsatest tööriistadest, mida igaüks saab oma heaolu parandamiseks kasutada. Küsib Harro Puusild.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Detsembris on töösuhete teabevaras ilmunud uus peatükk kaugtöö kohta.

Kaugtöö võimaldamine on praegusel tööturul üks võimalus kaasata häid spetsialiste. See on ühelt poolt nii töötaja kui ka tööandja jaoks paindlik ja ahvatlev võimalus, kuid kätkeb ka riske. Kokkulepped tuleks vormistada kirjalikult, et vältida võimalike vaidlusi, või on need tulevikus abiks võimalike vaidluste lahendamisel. Üha rahvusvahelisemal tööturul ei tohi tähelepanuta jätta ka maksuaspekte. Riigiti võivad reeglid olla väga erinevad. Vaadake lähemalt peatükist 3.10.4!

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.13 räägime tööjõust ja koolitamisest. Tootmisettevõtte AQ Trafotek ASi tootmistöötajad läbisid hiljuti digioskuste koolituse „DigiABC“. Ettevõtte personalijuht Helen Neeve räägib, miks ettevõte oma töötajaid koolitusele saatis ja kuidas see töötajaid mõjutas. Veel juhib Neeve tähelepanu, et kui me piirame lihtsama töö tegijate tulekut Eestisse, siis kas soovime, et eestlased jääksidki lihtsaid töid tegema? Lihtsamatest töödest pole tema sõnul aga pääsu.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Räägime olukorrast, kus tööandja ei luba töötajat mingil põhjusel tööle või kus töötaja ei asu tööle. Samuti tuleb juttu sellest, millisel puhul võib töölepingut pidada tühiseks ja miks võib näiteks juhtuda, et isegi eksimuse või pettuse tõttu pole võimalik töölepingut tühistada. 

Töölepingu sõlmimisega võtavad nii tööandja kui ka töötaja endale kohustuse töölepingut täita. Tööandja peab töötaja tööle lubama ning töötaja peab tööle ilmuma. TLS ei sätesta  otseselt tööandja vastutust tööle mittelubamise eest. Küll aga saab töötaja asjaomased nõuded esitada võlaõigusseaduse § 101 alusel, milles on ette nähtud õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral. Mida töötaja võib nõuda ja millisel puhul on nõude esitamise õigus tööandjal, saate teada värskest peatükist 3.7.1

Töölepingu tühistamise aspektidest kõneleme peatükis 3.7.2. Töölepingu tühisuse tuvastamisel ja tühis­tamisel tuleb lähtuda tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätes­tatud tehingu tühisuse ja tühistamise regulatsioonist ning arvestada TLS-is § 13 ja § 14 sätestatud töölepingute tühistamise erisusi. 

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.12 räägib Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar teiste riikide näitel, millist mõju võib välistööjõud avaldada Eesti tööturule. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Oktoobri värsketes peatükkides käsitleme töölepingu sõlmimise teemat ja peatükina on ilmunud ka lihtne töölepingu näidis. 

TLS ei sätesta loetelu töölepingu sõlmimiseks nõutavatest dokumentidest. Tööandja peab dokumentide küsimisel lähtuma samadest põhimõtetest kui tööle soovijalt või tulevaselt töötajalt muude andmete küsimisel (TLS § 11 ja VÕS § 14). See tähendab, et nõuda võib ainult selliseid dokumente, mille vastu on tööandjal õigustatud ja äratuntavalt oluline huvi ehk mis on otseselt vajalikud töölepingu täitmisel. Milliseid dokumente võib tööandja nõuda ja kuidas on nüüdseks lood tööraamatuga, vaadake värskest peatükist 3.5

Töölepingu vormistamisest leiate kogu info peatükist 3.6 ja ühe töölepingu näidise uuest peatükist 3.6.1.  TLS-i § 4 kohaselt kohaldatakse töölepingu sõlmimisele võlaõigusseadust. See tähendab, et ka töölepingu sõlmimisel ja vormistamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses sätestatud põhimõtetest. 

 

Lehed