Tööõigus | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värskes täienduses on uuendatud peatüki 12 – Maksustamine töösuhetes – alapeatükke: töötasu maksustamine (12.1.), tulumaks (12.1.1.), sotsiaalmaks (12.1.2.), töötuskindlustusmaksed (12.1.3.), kogumispensionimakse (12.1.4.).

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükis 6.2. – Töölepingu ülesütlemine – on uuendatud § 88 (Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja algatusel töötajast tuleneval põhjusel) ja § 97 (Tööandja ülesütlemise etteteatamise tähtajad) kommentaare.

Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-70-16 nõustunud ringkonnakohtu tuvastatud asjaoluga, et tööandja on kõnealuses vaidluses tõendanud, et töötaja ei sobinud töölepingus kokku lepitud tööd tegema ning et TLS-i § 88 lg 1 p-s 2 sätestatud tööülesannete täitmisega toimetulematus on olemuselt töökohustuste rikkumine. Põhjendatud ei ole töötaja väited, et tööülesanded ja töökorraldus olid tema tööle naasmise ajaks muutunud selliselt, et see tinginuks uue ametijuhendi koostamise, või et ametijuhend ei vastanud töötaja tegelikele tööülesannetele. Töötaja sai tööandjalt piisavalt tagasisidet töökohustuste täitmise viisi ja korra ning tekkinud probleemide kohta ning selle alusel oli tal võimalik oma töösse suhtumist parandada, kuid töötaja ei teinud seda

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus
 

Käsiraamatu värskes täienduses, peatükis 4. – Puhkus – on uuendatud § 62 (Lapsehoolduspuhkus) ja § 66 (Puhkusetasu hüvitamine riigieelarvest) kommentaare.

Perehüvitiste seaduse § 33 lõike 1 alusel on õigus saada vanemahüvitist last Eestis kasvataval vanemal, lapsendajal, vanema abikaasal, eestkostjal või hooldajal, kellega on sõlmitud kirjalik lapse perekonnas hooldamise leping sotsiaalhoolekande seaduse § 130 lõike 3 alusel.

Töötajal on lapsehoolduspuhkusel viibitava aja eest õigus saada vanemahüvitist ja lapsehooldustasu vastavalt perehüvitiste seadusele. 01.01.2017. a jõustunud perehüvitiste seadusega tunnistati kehtetuks vanemahüvitise seadus ja riiklike peretoetuste seadus.

Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu on kehtestatud tervise- ja tööministri 28.11.2016. a määrusega nr. 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu”.

 

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Valminud on tööõiguse käsiraamatu detsembrikuine täiendus. Seekordses täienduses käsitleme peatüki 10.1. – Euroopa Liidu kodanikud – raames Euroopa kutsekaardi teemat. Euroopa kutsekaart on elektrooniline tunnistus, mis tõendab, et taotleja välisriigi kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud reguleeritud ametikohal või kutsealal töötamiseks, sealhulgas ajutiseks töötamiseks.

Peatükis 4. – Puhkus – on täiendatud TLS § 56 ja § 62 kommentaare alaealise põhipuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse kohta.

Peatükis 2.1. – Töötaja kohustused – on täiendatud TLS § 15, § 16 ja § 19 kommentaare. 

Peatükis 6.2. – Töölepingu ülesütlemine – on täiendatud TLS § 88 kommentaare.

 

Tarvilikku lugemist!

Toomas Taube
advokaadibüroo Derling partner, vandeadvokaat
käsiraamatu peatoimetaja
 

Lehed