Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Õigusaktid ei sätesta, kuidas peaks tööandja talle kuuluvate muude sõidukite töötajatele isiklikeks sõitudeks kasutada või mitte kasutada andmist dokumenteerima. Siin kehtivad üldised dokumenteerimisnõuded ehk tööandja peab piisavate dokumentidega suutma tõendada kas ja kuidas selle sõidukiga tehtud sõidud on/olid tema ettevõtlusega seotud või mitte. Juhul kui on piisavalt dokumente veendumaks, et kõik sõidukiga tehtud sõidud olid ettevõtlusega seotud ning töötajate isiklikke (tasuta või soodushinnaga) sõite ei tehtud, ei teki ka maksukohustust.

Lähemalt peatükis 12.2.2.3.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alates 2018. aastast tekib erisoodustus tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise võimaldamisel. See tähendab, et enam ei ole oluline tööandja sõiduauto faktiline kasutamine erasõitudeks, vaid sõiduauto kasutamise võimaldamine.

Lähemalt peatükis 12.2.2.1.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Detsembrikuise täienduse kõige mahukam osa puudutab töövaidluste lahendamise korda 7. peatükis. 01.01.2018 jõustub uus töövaidluse lahendamise seadus, mis asendab ligi 22 aastat kehtinud individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse. Uus vaidluste lahendamise kord teeb töövaidluse regulatsiooni selgemaks ning kaasajastab menetlust. Muuhulgas nähakse ette kirjaliku menetluse võimalus ning õigus sõlmida täitedokumendina jõustatavaid kompromisse. Töövaidluskomisjoni esitatavate nõuete puhul kaotatakse rahaline ülempiir. Muudatused peaksid tõstma töövaidluskomisjonide otsuste kvaliteeti, võimaldades samas vaidluse lahendada kiirelt ja väikeste kuludega.

Lisaks täiendasime TLS-i § 20 kommentaare seoses Riigikohtu lahendiga, kus analüüsiti tööandja võimalusi olukorras, kus töötamise koht oli kokku lepitud aadressi täpsusega, kuid tööandja tegevuskoht muutus seoses kolimisega (ptk 2.1.) Samuti täiendasime ületunnitöö põhimõtteid reguleeriva TLS-i § 44 kommentaare lähtuvalt hiljutistest Riigikohtu lahendist, kus käsitleti küsimust, kas summeeritud tööaja normi peab rahvus- ja riigipühade tõttu vähendama või mitte (ptk 3.).

Töötasu nõude aegumistähtaega on täpsustatud ptk 2.2. kommentaaris. Peatükis 1.1. on lisatud § 31 – Töösuhtest tuleneva nõude aegumistähtaeg.

Uuendused on tehtud ka peatükki 12.2.2.2. – Isiklik sõiduauto –, mis puudutavad tulumaksuseaduse ja selle alusel antud määruste muudatusi. Alates 2015. aastast on toimunud mitmeid muudatusi, nt sõidupäeviku osas. Parkimistasuga seonduv muudatus jõustus 01.07.2017.

Järgmises väljaandes lisame uuendusi maksuregulatsioonis, kuna 2018. aasta alguses muutub palju ka töötamisega seotud maksustamise osas.

 

Sisukat lugemist!

Kristi Sild

peatoimetaja

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töösuhetest tulenevate õiguste tunnustamiseks ja rikutud õiguste kaitseks nõude esitamise tähtaeg töövaidluskomisjoni või kohtusse pöördumiseks on neli kuud arvates ajast, kui isik sai teada või pidi teada saama oma õiguse rikkumisest.

1. Vaidluse korral tuleb järgida nõude esitamiseks ettenähtud tähtaegu. Vastasel juhul võib juhtuda, et töövaidlusorgan kohaldab teise poole taotlusel aegumist ja nõue jääb seetõttu rahuldamata. Töösuhetest tulenevate õiguste tunnustamiseks ja rikutud õiguste kaitseks tuleb üldjuhul pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nelja kuu jooksul. Erandlikud tähtajad on sätestatud töötasu nõuetele (TLS § 29 lg 9), töölepingu ülesütlemise vaidlustamise nõuetele (TLS § 105 ja § 106), tööandja nõuetele töötaja vastu töötasu ja muude töösuhetest tulenevate rahaliste nõuete tagastamiseks (TLS § 39) ning tööandja nõuetele töötaja vastu tööülesannete täitmisel tekkinud kahju hüvitamiseks (TLS § 74 lg 4) (vt ka TLS § 114 kommentaare).

Lähemalt ptk 1.1. § 31

Töölepinguseaduse § 29 lg 9 sätestab töötasu nõude aegumistähtaja. Töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat, arvates töötasu sissenõutavaks muutumisest. Kui nõue esitatakse pärast viidatud tähtaega, siis võib paluda töövaidluskomisjonil või kohtul kohaldada aegumist, millisel juhul jäetakse nõue rahuldamata (vt ka TLS § 114 kommentaare).

Lähemalt peatükis 2.2.

Teabevara uuendus

Teabevara värskes täienduses on uuendatud TLS-i § 114 kommentaare (ptk 7).

Töövaidluskomisjonis on võimalik alates 01.01.2018 töövaidlusi lahendada ka kirjalikus menetluses. Kirjalik menetlus on võimalik olukorras, kus isik tunnustab täies ulatuses tema vastu esitatud nõuet (TvLS § 39). Samuti võib töövaidluskomisjoni juhataja ainuisikuliselt omal algatusel menetleda rahalise nõude avaldust kirjalikus menetluses, kui nõuete kogusumma ei ületa 6400 eurot (TvLS § 40). Sõltumata eeltoodust vaadatakse asi läbi istungil, kui pool nõuab oma ärakuulamist istungil või kui pool ei ole nõus kirjaliku menetlusega.

 

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Täiendasime TLS-i § 20 kommentaare (ptk 2.1.) seoses Riigikohtu lahendiga, kus analüüsiti tööandja võimalusi olukorras, kus töötamise koht oli kokku lepitud aadressi täpsusega, aga tööandja tegevuskoht kolimise tõttu muutus. Samuti täiendasime ületunnitöö põhimõtteid reguleeriva TLS-i § 44 kommentaare (ptk 3.) lähtuvalt hiljutistest Riigikohtu lahendist, kus käsitleti küsimust, kas summeeritud tööaja normi peab rahvus- ja riigipühade tõttu vähendama või mitte.

Lehed