Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Peatükk 1.1. Töölepingu mõiste
: Riigikohus on selgitanud, et on võimalik, et töötajal võib tegelikult korraga olla kaks töölepingut erinevate tööandjatega, kuigi nende ese vähemalt osaliselt kattus (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. septembri 2015 lahend 3-2-1-80-15).

Peatükk 1.2. Töölepingu sõlmimine
: Riigikohus on selgitanud, et tööandja ja kolmandate isikute vahel sõlmitud tähtajalised lepingud ei muuda iseenesest töö iseloomu tähtajaliseks ning tähtajalise töölepingu sõlmimine ei ole õigustatud (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 22. aprilli 2015 lahend 3-2-1-28-15).

 

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värskes täienduses tuuakse lugejani uuem info kaubamärgiseaduse kohta.

Olulisim Eestis kehtiv õigusakt, mis reguleerib Eesti riigisisest kaubamärgi õiguskaitset, on kaubamärgiseadus (KaMS). Paljude kaubamärgiseaduses sisalduvate normide aluseks on Euroopa Liidu direktiiv 2008/95/EÜ, mida hiljuti muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Praeguse seisuga ei ole kõik vajalikud muudatused veel Eesti õiguskorda üle võetud, sest paljude puhul anti riikidele selleks tähtaeg kuni 15. jaanuarini 2019. Euroopa Liidu kaubamärgi väljaandmist ja õiguskaitset reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/4242, mis alates 23. märtsist 2016 asendab varasema nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009.

Kuivõrd kaubamärgiõigus on üks osa intellektuaalomandiõigusest, läbivad ka kaubamärke käsitlevad õigusaktid intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise raames märkimisväärse uuenduskuuri. Pärast kodifitseerimisprotsessi lõppu leiab kaubamärkidega seonduva regulatsiooni täiesti uuest õigusaktist „tööstusomandi seadustikust”. Lisaks kaubamärke puudutavatele normidele koondatakse sellesse õigusakti ka teisi tööstusomandi alaliike (patent, kasulik mudel, tööstusdisainilahendus) puudutav regulatsioon ja muud temaatilised õigusnormid, näiteks ärisaladuse kaitset puudutav.

Teabevara uuendus

 

Käsiraamatu juunikuises täienduses oleme ajakohastanud mitmeid peatükke, käsitledes töölepingu ülesütlemise hüvitist, ületunnitööd, töötaja vastutust jm.

Peatükis 3 – Töö- ja puhkeaeg – Riigikohus on oma lahendis nr 3-2-1-143-15 selgitanud ületunnitöö kindlakstegemise korda ajutise töövõimetuse olukorras.

Peatükis 6.2. – Töölepingu ülesütlemine – Riigikohtu lahend nr 3-2-1-80-15 selgitab TLS § 109 lg 1 rakendamist olukorras, kus poolte vahel oli sõlmitud tähtajaline tööleping. Kohus kinnitas, et tähtajalise töölepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kohtus tuleb töötajale tagada hüvitis kogu lepingu ennetähtaegse lõppemise tõttu saamata jäänud tulu eest.

Peatükis 12 – Maksustamine töösuhetes – on uuendatud info töötasu maksustamise ja erisoodustuste kohta: tulumaks, töölähetused, tööandja sõiduauto, isiklik sõiduauto, tööandja muud sõidukid.

 

Tarvilikku lugemist!

 

 

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad

 • 1. novembril 2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et nõukogu töökorraga ei tohi piirata nõukogu liikme teabeõigust ega dokumentidega tutvumise õigust
 • Riigikohus selgitas, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäär on tühine

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Teabevara uuendus

 

Tööõiguse käsiraamatu täienduses saab lugeda uusi kommentaare töölepinguseaduse kahju hüvitamise erisuse ja vaidluste lahendamise paragrahvidele.

Peatükis 5: Töölepinguseaduse § 74 – Kahju hüvitamise erisus – uus kommentaar selgitab töötaja poolt töölepingu süülise rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

Peatükis 7: Töölepinguseaduse § 114 – Vaidluste lahendamine – uus kommentaar selgitab töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamist.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad

 • 10. aprillil jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et kõik vahekohtu lahendid peavad läbima tunnustamismenetluse
 • Bitcoin`idega kauplemine allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad

 • 10. märtsil 2016 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust
 • Investorite isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil ei riku isiku põhiõigusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostas Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu seekordne uuendus keskendub peatüki 10 täiendustele, käsitledes välistööjõu
kasutamist Eestis. Samuti kirjutame põhjalikumalt, mida tööandja või töötaja peaks

intellektuaalse omandi puhul oma huvide kaitsel jälgima.

Peatükis 4. – Tulenevalt täiskasvanute koolituse seaduse muudatustest on muudetud tervikuna
§ 67 kommentaarid.
Peatükis 10. – Välismaalase ja tööandja kohustused. Välismaalase ajutine viibimine ja
lühiajaline töötamine Eestis.
Uus peatükk 10.2.4. – Rahvusvahelise kaitse taotlejad ja saajad.
Rahvusvahelise kaitse saaja ja tema perekonnaliikmed. Rahvusvahelist kaitset ja ajutist kaitset saavate isikute õigus töötada.
Peatükis 13. ja 13.1. – Autoriõiguse sisu ja kestus. Õiguste kuuluvus ja autoriõigused
töösuhtes. Autoriõigusega kaasnevad õigused.

Tarvilikku lugemist!
Toomas Taube
Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene partner, vandeadvokaat
Tööõiguse käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 1. märtsil 2016 jõustus uus tarbijakaitseseadus, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta
 • 10. veebruaril 2016 jõustus maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
 • Riigikohtu halduskolleegium asus 25.veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-3-1-96-15 seisukohale, et riigiasutustel ei ole õigust oma otsuste ja toimingutega viivitada ainult põhjusel, et teine haldusorgan seda taotleb
 • Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles 11. veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-2-1-171-15 töövõtulepingu rikkumise tõendatavust ja tõendite hindamata jätmise tagajärgi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadid Tanel ja Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed