Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Peatükis 2.1. – Töötaja kohustused – on täiendatud töötaja hoolsuse määra (§ 16) käsitlevaid kommentaare.

Lahendi nr 3-2-1-187-15 punktis 12 on Riigikohus selgitanud, et töötaja lojaalsuskohustuse rikkumise ja seega ka tööandja töölepingu erakorralise ülesütlemise õiguse kindlakstegemiseks tuleb muuhulgas hinnata töötaja hoolsuse määra TLS-i § 16 järgi. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu peatükis 9.1. – Töölepinguseaduse 8. peatükk. Rakendussätted – on uuendatud § 134 kommentaare tööraamatu andmete kandmisest sotsiaalkaitse infosüsteemi.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu värskes täienduses on uuendatud peatüki 12 – Maksustamine töösuhetes – alapeatükke: töötasu maksustamine (12.1.), tulumaks (12.1.1.), sotsiaalmaks (12.1.2.), töötuskindlustusmaksed (12.1.3.), kogumispensionimakse (12.1.4.).

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükis 6.2. – Töölepingu ülesütlemine – on uuendatud § 88 (Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja algatusel töötajast tuleneval põhjusel) ja § 97 (Tööandja ülesütlemise etteteatamise tähtajad) kommentaare.

Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-70-16 nõustunud ringkonnakohtu tuvastatud asjaoluga, et tööandja on kõnealuses vaidluses tõendanud, et töötaja ei sobinud töölepingus kokku lepitud tööd tegema ning et TLS-i § 88 lg 1 p-s 2 sätestatud tööülesannete täitmisega toimetulematus on olemuselt töökohustuste rikkumine. Põhjendatud ei ole töötaja väited, et tööülesanded ja töökorraldus olid tema tööle naasmise ajaks muutunud selliselt, et see tinginuks uue ametijuhendi koostamise, või et ametijuhend ei vastanud töötaja tegelikele tööülesannetele. Töötaja sai tööandjalt piisavalt tagasisidet töökohustuste täitmise viisi ja korra ning tekkinud probleemide kohta ning selle alusel oli tal võimalik oma töösse suhtumist parandada, kuid töötaja ei teinud seda

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus
 

Käsiraamatu värskes täienduses, peatükis 4. – Puhkus – on uuendatud § 62 (Lapsehoolduspuhkus) ja § 66 (Puhkusetasu hüvitamine riigieelarvest) kommentaare.

Perehüvitiste seaduse § 33 lõike 1 alusel on õigus saada vanemahüvitist last Eestis kasvataval vanemal, lapsendajal, vanema abikaasal, eestkostjal või hooldajal, kellega on sõlmitud kirjalik lapse perekonnas hooldamise leping sotsiaalhoolekande seaduse § 130 lõike 3 alusel.

Töötajal on lapsehoolduspuhkusel viibitava aja eest õigus saada vanemahüvitist ja lapsehooldustasu vastavalt perehüvitiste seadusele. 01.01.2017. a jõustunud perehüvitiste seadusega tunnistati kehtetuks vanemahüvitise seadus ja riiklike peretoetuste seadus.

Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu on kehtestatud tervise- ja tööministri 28.11.2016. a määrusega nr. 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu”.

 

Lehed