Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Detsembrikuise täienduse kõige mahukam osa puudutab töövaidluste lahendamise korda 7. peatükis. 01.01.2018 jõustub uus töövaidluse lahendamise seadus, mis asendab ligi 22 aastat kehtinud individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse. Uus vaidluste lahendamise kord teeb töövaidluse regulatsiooni selgemaks ning kaasajastab menetlust. Muuhulgas nähakse ette kirjaliku menetluse võimalus ning õigus sõlmida täitedokumendina jõustatavaid kompromisse. Töövaidluskomisjoni esitatavate nõuete puhul kaotatakse rahaline ülempiir. Muudatused peaksid tõstma töövaidluskomisjonide otsuste kvaliteeti, võimaldades samas vaidluse lahendada kiirelt ja väikeste kuludega.

Lisaks täiendasime TLS-i § 20 kommentaare seoses Riigikohtu lahendiga, kus analüüsiti tööandja võimalusi olukorras, kus töötamise koht oli kokku lepitud aadressi täpsusega, kuid tööandja tegevuskoht muutus seoses kolimisega (ptk 2.1.) Samuti täiendasime ületunnitöö põhimõtteid reguleeriva TLS-i § 44 kommentaare lähtuvalt hiljutistest Riigikohtu lahendist, kus käsitleti küsimust, kas summeeritud tööaja normi peab rahvus- ja riigipühade tõttu vähendama või mitte (ptk 3.).

Töötasu nõude aegumistähtaega on täpsustatud ptk 2.2. kommentaaris. Peatükis 1.1. on lisatud § 31 – Töösuhtest tuleneva nõude aegumistähtaeg.

Uuendused on tehtud ka peatükki 12.2.2.2. – Isiklik sõiduauto –, mis puudutavad tulumaksuseaduse ja selle alusel antud määruste muudatusi. Alates 2015. aastast on toimunud mitmeid muudatusi, nt sõidupäeviku osas. Parkimistasuga seonduv muudatus jõustus 01.07.2017.

Järgmises väljaandes lisame uuendusi maksuregulatsioonis, kuna 2018. aasta alguses muutub palju ka töötamisega seotud maksustamise osas.

 

Sisukat lugemist!

Kristi Sild

peatoimetaja

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töösuhetest tulenevate õiguste tunnustamiseks ja rikutud õiguste kaitseks nõude esitamise tähtaeg töövaidluskomisjoni või kohtusse pöördumiseks on neli kuud arvates ajast, kui isik sai teada või pidi teada saama oma õiguse rikkumisest.

1. Vaidluse korral tuleb järgida nõude esitamiseks ettenähtud tähtaegu. Vastasel juhul võib juhtuda, et töövaidlusorgan kohaldab teise poole taotlusel aegumist ja nõue jääb seetõttu rahuldamata. Töösuhetest tulenevate õiguste tunnustamiseks ja rikutud õiguste kaitseks tuleb üldjuhul pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse nelja kuu jooksul. Erandlikud tähtajad on sätestatud töötasu nõuetele (TLS § 29 lg 9), töölepingu ülesütlemise vaidlustamise nõuetele (TLS § 105 ja § 106), tööandja nõuetele töötaja vastu töötasu ja muude töösuhetest tulenevate rahaliste nõuete tagastamiseks (TLS § 39) ning tööandja nõuetele töötaja vastu tööülesannete täitmisel tekkinud kahju hüvitamiseks (TLS § 74 lg 4) (vt ka TLS § 114 kommentaare).

Lähemalt ptk 1.1. § 31

Töölepinguseaduse § 29 lg 9 sätestab töötasu nõude aegumistähtaja. Töötasu nõude esitamise tähtaeg on kolm aastat, arvates töötasu sissenõutavaks muutumisest. Kui nõue esitatakse pärast viidatud tähtaega, siis võib paluda töövaidluskomisjonil või kohtul kohaldada aegumist, millisel juhul jäetakse nõue rahuldamata (vt ka TLS § 114 kommentaare).

Lähemalt peatükis 2.2.

Teabevara uuendus

Teabevara värskes täienduses on uuendatud TLS-i § 114 kommentaare (ptk 7).

Töövaidluskomisjonis on võimalik alates 01.01.2018 töövaidlusi lahendada ka kirjalikus menetluses. Kirjalik menetlus on võimalik olukorras, kus isik tunnustab täies ulatuses tema vastu esitatud nõuet (TvLS § 39). Samuti võib töövaidluskomisjoni juhataja ainuisikuliselt omal algatusel menetleda rahalise nõude avaldust kirjalikus menetluses, kui nõuete kogusumma ei ületa 6400 eurot (TvLS § 40). Sõltumata eeltoodust vaadatakse asi läbi istungil, kui pool nõuab oma ärakuulamist istungil või kui pool ei ole nõus kirjaliku menetlusega.

 

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Täiendasime TLS-i § 20 kommentaare (ptk 2.1.) seoses Riigikohtu lahendiga, kus analüüsiti tööandja võimalusi olukorras, kus töötamise koht oli kokku lepitud aadressi täpsusega, aga tööandja tegevuskoht kolimise tõttu muutus. Samuti täiendasime ületunnitöö põhimõtteid reguleeriva TLS-i § 44 kommentaare (ptk 3.) lähtuvalt hiljutistest Riigikohtu lahendist, kus käsitleti küsimust, kas summeeritud tööaja normi peab rahvus- ja riigipühade tõttu vähendama või mitte.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Septembrikuise täienduse on koostanud uus peatoimetaja Kristi Sild koos advokaadibüroo LEXTAL tööõiguse- ja maksuspetsialistidega.

Uuendused peatükis 1.2. (Töölepingu sõlmimine) ja peatüks 3. (Töö- ja puhkeaeg) on seotud 08.05.2017 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega, millega muudeti alaealiste töötamise ja tööaja tingimusi.

Peatükis 7. (Vaidluste lahendamine, riiklik järelevalve, tööandja vastutus) on täiendatud TLS-i § 115 ja § 119 teksti ja kommentaare.

Peatükkide 12.2. ja 12.2.1. täiendused käsitlevad erisoodustusi ja töölähetusi. Erisoodustusi puudutavad uuendused seonduvad suures osas 01.08.2017 jõustunud tulumaksuseaduse muudatustega. Töölähetuste osas on uuendused seotud hüvitiste piirmääradega, samuti on täpsustatud lähetuskulude maksustamise regulatsiooni.

Peatükkide 1.1. (Üldsätted) ja 5. (Töötaja vastutus) uuendused kajastavad Riigikohtu seisukohti, mis puudutavad töötaja ning tööandja vahelisi kokkuleppeid kahju hüvitamiseks (TLS-i § 2 ja § 72). Käsitletud on ka seda, kas ja millist viivist saab töötaja suhtes kohaldada.

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed