Tööõigus | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 14.5. räägitakse, milline on isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumise järgne mõju ettevõtetele. Kuidas mõjutab määrus äri? Näiteks kas esineb raskusi ettevõtte müügil või investorite kaasamisel, kui määrust pole järgitud? Stuudios on Triniti advokaat Maarja Pild ja Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk. 

Teabevara uuendus

Teabevara uues täienduses on ptk 2.1. – Töötaja kohustused – kommentaaridesse lisatud Riigikohtu otsus, milles kohus selgitas konkurentsipiirangu kehtivuse eelduseid ja tõlgendamise põhimõtteid. Viidatud vaidluses tegutses tööandja nii Eestis kui Norras, aga töölepingus olid pooled jätnud kokku leppimata konkurentsikeelu ruumilise kehtivuse. Riigikohus andis juhised, millest peaks niisuguse piirangu kehtivuse hindamisel lähtuma.

Uuendatud on ka ptk 11.6.2., mis selgitab vastutuse aluseid tööohutusega seotud rikkumiste korral. 01.01.2019 jõustunud Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatused täpsustasid tööohutusega seotud väärtegude koosseise ning suurendasid juriidilisele isikule ettenähtud trahvimäärasid.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Saates „Teabevara tund“ (ptk 14.4.) vestlevad tööõiguse teabevara peatoimetaja, advokaadibüroo LEXTAL partner ja vandeadvokaat Kristi Sild ning LEXTAL-i advokaat Kadi Saluste. Äripäeva teabevara nõuandekeskuses vastavad Kristi Sild ja Kadi Saluste tööõiguse küsimustele. Saates räägitaksegi teemadest, mis nõuandekeskuses viimasel ajal kõige enam esile kerkinud: konkurentsipiirang, ettevõtte üleminek, töötervishoiu seaduse muudatused, niinimetatud tont-töötajad jpm.

Teabevara uuendus

Tööandja uurib kõiki tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise eesmärk on välja selgitada tööõnnetuse ja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused ning kindlaks määrata abinõud samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks. Uurimises osaleb hääleõigusega töökeskkonnavolinik, tema puudumisel mõni teine töötajate esindaja. Kui tööandjal puuduvad vajalikud teadmised, peab ta uurimisse kaasama pädeva eksperdi.

Lähemalt teabevara uuendatud peatükis 11.5.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lähtuvalt 1. jaanuaril 2019 jõustunud töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatustest on teabevaras põhjalikult uuendatud töötajate ja tööandjate tööohutusalaseid õigusi ja kohustusi käsitlevaid peatükke (11.3. ja 11.4.). Suurimad muudatused puudutavad töötaja tervisekontrolli läbiviimise korda, esmaabiga seotud kohustusi ning töötajate juhendamist ja väljaõpet. Peatükis 11. on vastavalt 2019. a muudetud sõnastusele uuendatud tööõnnetuse raporti ja kutsehaiguse raporti vormi.

Töötajate tervisekontroll on muudetud ohuteguripõhiseks ning tööandja peab korraldama töötaja tervisekontrolli senise ühe kuu asemel nelja kuu jooksul tööle asumisest arvates. Lihtsustatud on töötaja juhendamise ja väljaõppe korda ning lisandunud on õigus leppida kokku leppetrahvis tööohutusnõuete rikkumise eest. 

Teabevara uuendus

Teabevara audiopeatükis 14.3. saab kuulata saadet Teabevara tund. Räägime ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadusest. Advokaadibüroo NJORD vandeadvokaadi Anne Veerpaluga tuleb muu hulgas juttu sellest, mis uue seadusega muutus ning kuidas saab ettevõtja ärisaladust kaitsta. 

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed