Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Teabevara värskes täienduses on lisatud venekeelse töölepingu näide (ptk 1.). Vastavalt keeleseaduse §-ile 19 sõlmitakse tööleping ja võlaõigusseaduse alusel sõlmitud leping, mis lepingu ühe poole jaoks ei seondu majandus- ja kutsetegevusega, samuti avaliku teenuse osutamise leping eesti keeles, kui osapooled ei lepi kokku mõne muu keele kasutamises. Seega poolte kokkuleppel võib töölepingu sõlmida ka muus keeles kui eesti keel.

Kuulake ka uut audiofaili teabevara peatükk 2.2. meediarubriigis. Äripäeva raadio saates „Ekspert annab nõu” räägiti teemal, kas töölt põhjuseta puudujale peab maksma töötasu, kuidas lõpetada katseaja lõpus asendaja lepingut ning paljust muust. 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara värskes täienduses on uuendatud töötaja isikuandmete töötlemist puudutavaid kommentaare (ptk 2.2. § 41).

25. maist 2018 jõustunud isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) on ette nähtud töötaja kui andmesubjekti õigus tutvuda tema kohta käivate andmetega. GDPR-i artikli 15 lõige 1 loetleb, millist informatsiooni töötaja tööandjalt nõuda võib. Samuti tuleneb GDPR-ist töötaja õigus nõuda tegelikkusele mittevastavate andmete kõrvaldamist või parandamist. Nimelt sätestab GDPR-i artikkel 16, et töötajal kui andmesubjektil on õigus nõuda, et tööandja tema andmete vastutava töötlejana parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed. Samuti tuleneb antud sättest, et võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, seda sh täiendava õiendi esitamise teel. 

Teabevara uuendus

Tööõiguse teabevara juulikuu uuendused on seotud 01.07.2018 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega. Seadusemuudatustega lisati regulatsiooni üks tasustatud puhkuse eriliik – hoolduspuhkus, mis annab täisealise sügava puudega isiku lähedastele ja määratud hooldajale õiguse saada kalendriaastas viis tööpäeva tasustatud hoolduspuhkust, et tegeleda sügava puudega isiku erivajadustega. Muudatustega seoses on täiendatud teabevara peatükke Puhkus (ptk 4.) ja Töölepingu seaduse rakendussätted (ptk 9.).

Teabevara uuendus

Teabevara juunikuise täiendusena on lisatud näidis kompromissist uue töövaidluse lahendamise seaduse järgi (ptk 7.).

Nimelt võimaldab 01.03.2018 jõustunud Töövaidluse lahendamise seadus töövaidluskomisjoni juhatajal lõpetada menetlus määrusega kinnitatud kompromissiga. Lisatud näidise võib võtta eeskujuks kompromissi ja menetluse lõpetamise taotluse koostamisel. Samas on ka edaspidi lubatud sõlmida kokkuleppeid töövaidlusorgani väliselt ja nii, et lepitakse kokku avaldustest loobumises. Kompromissi sõlmimine töövaidluskomisjoni kaudu on aga tunduvalt mugavam, seega soovitame kasutada seda varianti.

Uuendatud on ka teemasid: kolmepoolsed töösuhted (ptk 8.), tulumaks (12.1.1.) ning sõidukid ja käibemaks (12.2.2.4.).

 

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara maikuises uuenduses on täiendatud peatükki 12.1.1. – Tulumaks.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kui tööandja kasutab sõiduautot ainult ettevõtluses, on tal õigus arvata selle sõiduauto soetamisel ja ka sellise sõiduauto tarbeks soetatavate kaupade ja teenuste sisendkäibemaks maha 100% ulatuses.

Erandi kohaldamisest tuleb teavitada maksu- ja tolliametit käibemaksudeklaratsioonis. 

Erandi kohaldamise eelduseks on, et sõiduauto kasutusotstarve ei muutu järjest vähemalt kahe aasta jooksul selle soetamisest arvates. Kahe aasta reegel ei kehti müügiks soetatud sõiduautodele.

Lähemalt peatükis 12.2.2.4.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed