Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Tööõiguse teabevara juulikuu uuendused on seotud 01.07.2018 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega. Seadusemuudatustega lisati regulatsiooni üks tasustatud puhkuse eriliik – hoolduspuhkus, mis annab täisealise sügava puudega isiku lähedastele ja määratud hooldajale õiguse saada kalendriaastas viis tööpäeva tasustatud hoolduspuhkust, et tegeleda sügava puudega isiku erivajadustega. Muudatustega seoses on täiendatud teabevara peatükke Puhkus (ptk 4.) ja Töölepingu seaduse rakendussätted (ptk 9.).

Teabevara uuendus

Teabevara juunikuise täiendusena on lisatud näidis kompromissist uue töövaidluse lahendamise seaduse järgi (ptk 7.).

Nimelt võimaldab 01.03.2018 jõustunud Töövaidluse lahendamise seadus töövaidluskomisjoni juhatajal lõpetada menetlus määrusega kinnitatud kompromissiga. Lisatud näidise võib võtta eeskujuks kompromissi ja menetluse lõpetamise taotluse koostamisel. Samas on ka edaspidi lubatud sõlmida kokkuleppeid töövaidlusorgani väliselt ja nii, et lepitakse kokku avaldustest loobumises. Kompromissi sõlmimine töövaidluskomisjoni kaudu on aga tunduvalt mugavam, seega soovitame kasutada seda varianti.

Uuendatud on ka teemasid: kolmepoolsed töösuhted (ptk 8.), tulumaks (12.1.1.) ning sõidukid ja käibemaks (12.2.2.4.).

 

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara maikuises uuenduses on täiendatud peatükki 12.1.1. – Tulumaks.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kui tööandja kasutab sõiduautot ainult ettevõtluses, on tal õigus arvata selle sõiduauto soetamisel ja ka sellise sõiduauto tarbeks soetatavate kaupade ja teenuste sisendkäibemaks maha 100% ulatuses.

Erandi kohaldamisest tuleb teavitada maksu- ja tolliametit käibemaksudeklaratsioonis. 

Erandi kohaldamise eelduseks on, et sõiduauto kasutusotstarve ei muutu järjest vähemalt kahe aasta jooksul selle soetamisest arvates. Kahe aasta reegel ei kehti müügiks soetatud sõiduautodele.

Lähemalt peatükis 12.2.2.4.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töölepingu sõlmimisega seotud aspekte on käsitlenud Riigikohus 19. jaanuari 2018 otsuses nr 2-16-5811.

Riigikohtu hinnangul TLS-i § 4 lg-test 2 ja 4 koosmõjus TLS-i § 1 lg-ga 3 ja §-ga 2 tuleneb, et tööandja ei saa taotleda, et leping sõlmitaks teatud vormis. Töölepingu puhul ei kohaldu VÕS § 11 lg-s 2 sätestatu, et lepingut ei loeta sõlmituks enne, kui lepingule on antud ettenähtud vorm.

Lähemalt peatükis 1.2. 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Õigusaktid ei sätesta, kuidas peaks tööandja talle kuuluvate muude sõidukite töötajatele isiklikeks sõitudeks kasutada või mitte kasutada andmist dokumenteerima. Siin kehtivad üldised dokumenteerimisnõuded ehk tööandja peab piisavate dokumentidega suutma tõendada kas ja kuidas selle sõidukiga tehtud sõidud on/olid tema ettevõtlusega seotud või mitte. Juhul kui on piisavalt dokumente veendumaks, et kõik sõidukiga tehtud sõidud olid ettevõtlusega seotud ning töötajate isiklikke (tasuta või soodushinnaga) sõite ei tehtud, ei teki ka maksukohustust.

Lähemalt peatükis 12.2.2.3.

Lehed