Tööõigus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 14.8. räägib juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits Grant Thorntonist töölepingu lõpetamisest. Kuidas seda korrektselt teha, mida silmas pidada, millal ja kellel tuleb maksta kompensatsiooni. Küsimusi esitavad personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann Talentorist ja Äripäeva teabevara projektijuht Piret Frey.

Teabevara uuendus

Kuni ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse (EKTÄKS) jõustumiseni 17.12.2018 olid äri- ja tootmissaladus määratlemata õigusmõisted. Uus seadus defineerib muu hulgas seni Eesti õiguskorrast puudunud ärisaladuse mõiste ning kehtestab mitmeid uuendusi ärisaladuse kaitse tõhustamiseks (ptk 2.1.).

Lisaks tsiviilõiguslikele õiguskaitsevahenditele võivad ärisaladuse ebaseaduslikule kasutamisele või avaldamisele järgneda ka kriminaalõiguslikud sanktsioonid. Nimelt sätestab karistusseadustiku § 377, et ärisaladuse ebaseadusliku saamise, kasutamise või avaldamise eest, kui see on toime pandud ärilisel või kahju tekitamise eesmärgil, karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

 

Teabevara uuendus

Uue audiopeatüki 14.7. teema on alaealise töötamine. Suvi on käes ja paljud koolinoored tahaksid vaheajal töötada. Osa neist töötaks hea meelega ka aasta läbi. Kas ka tööandjale on alaealiste töölevõtt kasulik ja kui, siis mil moel, sellest räägivad töösuhete teabevara koostööpartnerid Liina Karlson ja Birgit Riivits Themis Õigusbüroost. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Saates „Kasvukursil“ (ptk 14.6.) räägitakse töösuhetest, nii õigustest kui ka kohustustest tööaja planeerimisel. Milliseid soovitusi jagada ettevõttele, kelle töötajate seas on hulgaliselt tudengeid ning tulemas õppepuhkuste laine? Samuti on juttu sotsiaalministeeriumi ettepanekust töösuhete regulatsioone muuta. Stuudios on Grant Thornton Balticu juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits ning kliendikogemuse juht Terje Liiv. 

Teabevara uuendus

Tööõiguse teabevara maikuu uuendused seonduvad värskete riigikohtu lahenditega. Esiteks on täiendatud TLS-i § 20 kommentaare (ptk 2.1.) riigikohtu 13.02.2019 otsusega. Kohus selgitas, milline õigus on kohaldatav olukorras, kus tööleping on sõlmitud küll Eesti kodanike vahel ja Eesti õiguse kohaselt, kuid töötamise koht on välismaal. Viidatud juhtumis töötas töötaja Rootsis ehitusel ja nõudis töötasu Rootsi kollektiivlepingu järgi. Kommentaaridest saate lugeda kohtu seisukohta selles küsimuses.

Teiseks on täiendatud TLS-i § 95 kommentaare (ptk 6.2.) seoses riigikohtu 02.05.2019 otsusega, milles kohus selgitas, millal jõustub töölepingu ülesütlemine ning milline tähendus on töölepingu ülesütlemise avalduse kättesaamise ajal. Samuti käsitleti seda, kuidas võib mõjutada TLS-i § 109 lg 2 alusel nõutavat hüvitist see, kui töötaja oli enne tööandjapoolset töölepingu ülesütlemist esitanud ise töölepingu lõpetamise avalduse.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

  • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
  • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
  • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 14.5. räägitakse, milline on isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldumise järgne mõju ettevõtetele. Kuidas mõjutab määrus äri? Näiteks kas esineb raskusi ettevõtte müügil või investorite kaasamisel, kui määrust pole järgitud? Stuudios on Triniti advokaat Maarja Pild ja Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk. 

Teabevara uuendus

Teabevara uues täienduses on ptk 2.1. – Töötaja kohustused – kommentaaridesse lisatud Riigikohtu otsus, milles kohus selgitas konkurentsipiirangu kehtivuse eelduseid ja tõlgendamise põhimõtteid. Viidatud vaidluses tegutses tööandja nii Eestis kui Norras, aga töölepingus olid pooled jätnud kokku leppimata konkurentsikeelu ruumilise kehtivuse. Riigikohus andis juhised, millest peaks niisuguse piirangu kehtivuse hindamisel lähtuma.

Uuendatud on ka ptk 11.6.2., mis selgitab vastutuse aluseid tööohutusega seotud rikkumiste korral. 01.01.2019 jõustunud Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatused täpsustasid tööohutusega seotud väärtegude koosseise ning suurendasid juriidilisele isikule ettenähtud trahvimäärasid.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

  • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

  • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

  • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed