Riigihange | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Tallinna Ringkonnakohus tegi 21.10.2019 ajas number 3-19-1373 otsuse, mis käsitleb riigihangete registris avaldatud hankija allkirjastamata otsust. Kohtuasjas oli vaidlus selle üle, kas riigihangete registris olevat digitaalselt allkirjastamata dokumenti, ehk otsust jätta pakkuja kvalifitseerimata, saab käsitada hankija otsusena RHS § 98 lg 5 mõttes. Lugege lähemat uuest peatükist 3.6.3.

 

 

Teabevara uuendus

Eesti Arhitektide Liit ei ole rahul Rail Balticu Ülemiste terminali arhitektuurikonkursiga. Mida heidab alaliidu juht Katrin Koov korraldajatele ette, kuulake uuest audiopeatükist 13.11.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Riigihanke küsimustele vastab nõuandekeskuses jurist ja riigihanke teabevara peatoimetaja Tuulikki Laesson

Kui hankelepingus on sätestatud, et töövõtja peab esitama garantiiperioodi tagatiseks krediidiasutuse garantiikirja, kuid ei esita seda, siis kas tellijal on sel juhul õigus jätta garantiisummas tööde eest tasumata kuni garantiiperioodi lõpuni?

Tavapäraselt on lepingus kirjas sanktsioonid tegevuste puhul, millest tahetakse lepingu täitmisel hoiduda. Kui lepingus on fikseeritud, et garantiikiri tuleb esitada, siis peaks olema ka vastav leppetrahv juhuks, kui lepingus fikseeritud nõuet ei täideta, või mingi muu lepinguline sanktsioon kohustuse täitmise tagamiseks. Antud juhul võib olla lepingus ette nähtud võimalus, et seni kuni ei ole esitatud grantiikirja, ei ole hankijal ka kohustust tasuda tööde eest.

 

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Vaidlustuskomisjon leidis oma 13.09.2019 otsuses nr 139-19/208948, et RHS-i kohaselt ei seisne pakkumuste vastavuse kontroll selle üle otsustamises, kas pakutud lahendused on mõistlikud või mitte. Kui hankija on nõuded pakkumustele sätestanud vildakaina, nii et need võimaldavad esitada ka ebamõistlikke pakkumusi, siis on see hankija viga, millest tulenevate võimalike negatiivsete tagajärgedega peab tegelema hankija. Lugege lähemalt täiendatud peatükist 9.4.

Videopeatükis 13.10. saab jälgida Pärnu Finantskonverentsil 2019 toimunud arutelu maksunduse suundumuste üle nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Teabevara uuendus

Vaidlustuskomisjon on oma 10.09.2019 otsuses nr 142-19/212047 käsitlenud hoolsa pakkuja kohustust ning leidnud: „Kuivõrd riigihankes osalemisel on pakkujal kõrgendatud hoolsuskohustus, pidi mõistlik pakkuja kontrollima, kas kõik esitamisele kuulunud dokumendid said ka tegelikult esitatud. Hoolsuskohustuse rikkumisega seonduvat riski ning tagajärgi kannab pakkuja.“ Antud juhul oli jäänud esitamata ühispakkujatest ühe pakkuja volikiri, mida põhjendati pakkumuse esitanud ühispakkuja inimliku veaga. Lugege lähemalt peatükist 9.

 

Teabevara uuendus

Uus riigihangete seadus jõustus 2017. aastal, kuid nüüd hakkab rahandusministeerium seadust muutma. Miks vajab seadus muutmist ning mis ettepanekuid esitati, sellest räägib audiopeatükis 13.9. rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Mario Sõrm. 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed