Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad

 • 1. novembril 2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et nõukogu töökorraga ei tohi piirata nõukogu liikme teabeõigust ega dokumentidega tutvumise õigust
 • Riigikohus selgitas, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäär on tühine

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad

 • 10. aprillil jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et kõik vahekohtu lahendid peavad läbima tunnustamismenetluse
 • Bitcoin`idega kauplemine allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

„Raamatupidamise käsiraamatu“ mais ilmuva täienduse teema on 1. jaanuaril 2016 jõustunud raamatupidamise seaduse muudatused.

1. jaanuarist 2016 ja hiljem alanud majandusaasta aruannetele on raamatupidamise seadusega kehtestatud erinevad nõuded eri liiki ettevõtjatele, seetõttu on muutunud ka aruannete eesmärgid. Raamatupidamise seaduse kohaselt jagunevad ettevõtjad mikroettevõtjateks, väikeettevõtjateks, keskmise suurusega ettevõtjateks ja suurettevõtjateks. Tutvustame ettevõtjate uue liigituse aluseid ja iga liigi ettevõtetele esitatavaid nõudeid raamatupidamise kohta. 

Raamatupidamise seaduse kohaselt ei pea mikroettevõtjad lisama tegevusaruannet majandusaasta aruandele, mille aruandeperiood algab 1. jaanuarist 2016, kui ettevõte esitab aruanded Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. 1. jaanuaril 2016 jõustunud raamatupidamise seaduse kohaselt võivad mikro- ja väikeettevõtjad Eesti hea raamatupidamistava kohase raamatupidamisaruande esitada lühendatud kujul. See kehtib aruannete kohta, mille majandusaasta algas 1. jaanuarist 2016.

Töötasin läbi peatükid „Aastaaruande koostamise üldpõhimõtted“ ja „Bilanss“, et need oleksid uue seaduse nõuete kohased.

Head lugemist!

Egle Vainula

käsiraamatu peatoimetaja

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad

 • 10. märtsil 2016 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust
 • Investorite isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil ei riku isiku põhiõigusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostas Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu peatoimetaja Egle Vainula uuendas raamatupidamise korraldamist käsitlevaid peatükke „Raamatupidamiskorralduse lähtealused Eestis“ ja „Raamatupidamise valdkonnad“. Paberil jõuavad need lugejateni mais ilmuvas täienduses.

Head lugemist!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 1. märtsil 2016 jõustus uus tarbijakaitseseadus, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta
 • 10. veebruaril 2016 jõustus maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
 • Riigikohtu halduskolleegium asus 25.veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-3-1-96-15 seisukohale, et riigiasutustel ei ole õigust oma otsuste ja toimingutega viivitada ainult põhjusel, et teine haldusorgan seda taotleb
 • Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles 11. veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-2-1-171-15 töövõtulepingu rikkumise tõendatavust ja tõendite hindamata jätmise tagajärgi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadid Tanel ja Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükk „Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine“ on uuendatud.

Uuendatud peatükk jõuab paberil lugejateni mais ilmuva täiendusega.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas jaanuaris riigikogule tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
 • Riigikohus selgitas sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse eelduseid
 • Pariisi terrorirünnakute järelkajana toimus 25. jaanuaril 2015 Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) avalik istung, kus arutati digitaalvaluutade õigusliku reguleerimise võimalusi
 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-2-1-163-15, millal ei või kindlustusandja esitada auto omanikule tagasinõuet
 • Euroopa Kohus selgitas mõistet „seotud isikud” tolli seadustikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, veebruari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lugejateni jõuab põhjalikult ümber töötatud varade kajastamise peatükk 5.3, kust saab ülevaate ja näidetega varustatud soovitusi nii raha, lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringute, lühiajaliste nõuete ja maksete, pikaajaliste nõuete, nõuete faktooringu, varude, materiaalse ja immateriaalse põhivara, kinnisvarainvesteeringute kui ka vara väärtuse testi tulemuste kajastamise kohta.

Head lugemist!

Lehed