Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

 

Lisatud on peatükk 4.13. Tegevuse jätkuvus.

Raamatupidamise seaduse § 16 punkti 2 kohaselt on raamatupidamise aastaaruande koostamise peamisi printsiipe jätkuvuse printsiip. See tähendab, et raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane tegutseb jätkuvalt ning tal ei ole plaani ega vajadust tegevust lõpetada. Juhul kui raamatupidamise aruanne ei ole koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes, tuleb aruandes märkida rakendatud arvestusprintsiip. 

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 4.4. Majandusaasta aruande esitamine ettevõtjaportaalis.

Raamatupidamise seaduse (RPS) § 141 järgi tuleb majandusaasta aruanne koostada ja esitada üldjuhul elektroonilises aruandluskeskkonnas või laadida asjaomased andmed otse raamatupidamisprogrammist, kui tarkvara seda toetab. E-aruandluse eesmärk on lihtsustada aruandluskohustuslase esitatavate andmete esitamist ja töötlemist. 

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 12.1 on kajastatud majandusaruande koostamist IFRS-i kohaselt. Majandusaasta aruande koostamisel on Eesti ettevõtetel valida kahe raamatupidamistava vahel (RPS § 17): Eesti finantsaruandluse standard, mis põhineb standardil IFRS for SME-s (finantsaruandluse standardid väikestele ja keskmise suurusega üksustele), või Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheline finantsaruandluse standard (IFRS).

Majandusaasta aruande koostamine vastavalt IFRS-ile on lubatud kõigile ettevõtetele, kuid RPS §17 lg 2 järgi on see kohustuslik teatud tüüpi ettevõtetele:

 • krediidiasutused;
 • finantsvaldusettevõtjad;
 • segafinantsvaldusettevõtjad;
 • investeerimisühingud;
 • kindlustusandjad;
 • äriühingud, kelle emiteeritud väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturule.
Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 5.3.6. Pikaajalised finantsinvesteeringud.

Pikaajalise finantsinvesteeringuna käsitatakse investeeringuid tütar- ja sidusettevõtetesse, pikaajalisi investeeringuid aktsiatesse või võlakirjadesse ja muid pikaajalisi nõudeid (näiteks antud pikaajalised laenud või edasilükkunud tulumaks). Pikaajalisi nõudeid käsitletakse peatükis 5.3.7.

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 9.1. Konsolideerimise üldpõhimõtted.

Kaks või enam ettevõtet võivad olla seotud omandi­suhte kaudu (üks kontrollib teist) ning seetõttu vaadeldakse neid pigem ühe kui mitme ettevõttena. Selliste ettevõtete puhul on sobivam kasutada konsolideeritud aruannet. Peatükis käsitletakse konsolideerimise üldpõhimõtteid ja kapitaliosaluse meetodit. Konsolideerimine on üks keerukamaid raamatupidamisvaldkondi, seega on peatükis esitatud rohkelt näiteid. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 4.12. Varade ja kohustuste hindamine vastatakse kahele peamisele küsimusele:

 • Kes peab andma hinnangu varade ja kohustuste väärtusele, täielikkusele, kõikehõlmavusele ja kajastamise õigsusele?
 • Kuidas saavutada varade ja kohustuste hindamine, mis vastaks nõudmistele, oleks vajalikul määral põhjendatud, õiguslikult lubatud ja finantsmajanduslikult otstarbekas?

 

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Lehed