Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 11.4. Andmekaitsemääruse muudatused on selgitatud, mida uus andmekaitsemäärus endaga täiendavalt kaasa toob ja mida edaspidi isikuandmeid töödeldes silmas peaks pidama. 

Peamise täiendusena toob andmekaitsemäärus ettevõtete jaoks kaasa tõendamiskohustuse, mis tähendab seda, et andmekaitsemääruse nõuetega vastavust on vaja dokumentaalselt tõestada. 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 11.2. Aruanded ettevõtte lõpetamisel ja alapeatükki 11.2.1. Ettevõtte lõpetamise maksuaspektid.

Kehtivate seaduste järgi peavad ettevõtted iga majandusaasta lõpus tegema aastaaruande, mille koostamisel peetakse silmas mitut põhimõtet. Üks olulisemaid on eeldus, et ettevõte on jätkuvalt tegutsev ehk tahteline ja suuteline tegevust jätkama veel vähemalt 12 kuu jooksul aastaaruande kinnitamisest. Tegevuse jätkuvuse printsiipi on pikemalt käsitletud peatükis 4.13.

Ettevõtte likvideerimismenetluse alustamisel koostatavas likvideerimisbilansis kajastatakse nii maksude enammaksed kui ka seaduste kohaselt tasumisele kuuluvad maksusummad, sealhulgas tähtajaks tasumata maksusummalt arvestatud intress. Pankrotimenetluse maksualane erinevus on see, et pankroti väljakuulutamise päeval peatub intressiarvestus. Samuti on pärast pankroti väljakuulutamist tekkivate maksukohustuste näol tegemist massikohustusega, mis kuuluvad täitmisele enne jaotise alusel võlausaldajatele väljamaksete tegemist.

 

 

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 11.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded raamatupidamisteenuse osutajale.

Tõkestamaks Eestis rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 3 lg 1 punktidest 7 ja 8 tulenevalt kohustus oma majandus-, kutse- ja ametitegevuses seda seadust järgida muude kohustatud isikute hulgas ka audiitoritel, raamatupidamisteenuse pakkujatel ning raamatupidamise või maksustamise valdkonnas nõustamisteenust pakkuvatel isikutel.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud peatükis 3.3.6. Olulisemad tulumaksuseaduse muudatused on maksukonsultant Aule Kindsigo teinud kokkuvõtte olulisematest tulumaksuseaduse muudatustest ning tutvustab lähemalt maksuvaba tulu ja sõiduautode erisoodustuse arvestamise nüansse.

2018. aastal jõustuvatest tulumaksuseaduse muudatustest on enamik leitav kahest õigusaktist: „Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus” ehk nn kobarseadus, mille Riigikogu võttis vastu 19.12.2016 (RT I, 24.12.2016, 1) ja „Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus”, vastu võetud 19.06.2017 (RT I, 07.07.2017, 3).

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Lisatud on peatükk 3.3.6.1. Üksikisiku maksustamine. 

2018. aasta algusest jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, mis puudutavad üksikisikute maksustamist ja palgaarvestust. Maksunõustaja Aule Kindsigo jagab praktilisi näiteid, mida astmelise maksuvaba tulu arvestamisel silmas pidada ja kuidas seda arvutada.

19. detsembril 2016 vastu võetud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse järgi rakendub alates 1. jaanuarist 2018 kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ning tööõnnetus- ja kutsehaiguse hüvitistele.

Lehed