Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Täitemenetluses muutusid sissetuleku osa arvestamise nõuded. Muudatuste mõjust annab peatükis 3.1.7.1. „Täitemenetluse ja nõuete arvestuse muudatused” ülevaate advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat Epp Lumiste. 

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on raamatupidamise teabevara peatükki 6.2. „Tulu arvestus”.

Tulu on majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, v.a omanike sissemaksed omakapitali.

Tulu kajastamise põhimõtteid reguleerib raamatupidamise toimkonna juhend nr 10 „Tulu kajastamine”. Seda juhendit tuleb järgida siis, kui saadakse tulu kaupade müügist, teenuste osutamisest või ettevõtte varade kasutada andmisest ning selle eest tasutakse intresside, dividendide või litsentsitasude vormis. 

Tulu tuleb kajastada saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses ehk hinnas, mille eest sõltumatud ja informeeritud osapooled saaks mingit vara vabal turul müüa või vahetada.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 3.1.5.3. Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine.

Kui töötaja, juht- või kontrollorgani liige kasutab isiklikku sõiduautot töö- või ametiülesannete täitmisel, on tööandjal auto kasutamise eest tasumiseks kaks võimalust:

 • sõiduauto rent,
 • sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine.

Maksuvabastuseks ei nõuta hüvitise saaja omandiõigust sõiduautole, piisab kasutusõigusest. Oluline on, et sõiduauto ei ole tööandja omanduses.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 11.4. Andmekaitsemääruse muudatused on selgitatud, mida uus andmekaitsemäärus endaga täiendavalt kaasa toob ja mida edaspidi isikuandmeid töödeldes silmas peaks pidama. 

Peamise täiendusena toob andmekaitsemäärus ettevõtete jaoks kaasa tõendamiskohustuse, mis tähendab seda, et andmekaitsemääruse nõuetega vastavust on vaja dokumentaalselt tõestada. 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 11.2. Aruanded ettevõtte lõpetamisel ja alapeatükki 11.2.1. Ettevõtte lõpetamise maksuaspektid.

Kehtivate seaduste järgi peavad ettevõtted iga majandusaasta lõpus tegema aastaaruande, mille koostamisel peetakse silmas mitut põhimõtet. Üks olulisemaid on eeldus, et ettevõte on jätkuvalt tegutsev ehk tahteline ja suuteline tegevust jätkama veel vähemalt 12 kuu jooksul aastaaruande kinnitamisest. Tegevuse jätkuvuse printsiipi on pikemalt käsitletud peatükis 4.13.

Ettevõtte likvideerimismenetluse alustamisel koostatavas likvideerimisbilansis kajastatakse nii maksude enammaksed kui ka seaduste kohaselt tasumisele kuuluvad maksusummad, sealhulgas tähtajaks tasumata maksusummalt arvestatud intress. Pankrotimenetluse maksualane erinevus on see, et pankroti väljakuulutamise päeval peatub intressiarvestus. Samuti on pärast pankroti väljakuulutamist tekkivate maksukohustuste näol tegemist massikohustusega, mis kuuluvad täitmisele enne jaotise alusel võlausaldajatele väljamaksete tegemist.

 

 

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 11.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõuded raamatupidamisteenuse osutajale.

Tõkestamaks Eestis rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 3 lg 1 punktidest 7 ja 8 tulenevalt kohustus oma majandus-, kutse- ja ametitegevuses seda seadust järgida muude kohustatud isikute hulgas ka audiitoritel, raamatupidamisteenuse pakkujatel ning raamatupidamise või maksustamise valdkonnas nõustamisteenust pakkuvatel isikutel.

Lehed