Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •  Riigikogu võttis 10. juunil vastu uue kindlustustegevuse seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Rahandusministeeriumi selgitusel korrastatakse uue seadusega kindlustusturgu ja kaitstakse paremini klientide huve, samuti tagatakse Eesti kindlustusandja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja maksejõulisus.
 •  Riigikohus selgitas näilike tehingute maksustamist olukorras, kus äriühingule pakub konsultatsiooniteenust ühingu juhtorgani liikme kontrolli all olev teine äriühing ja sellel on töölepingulisele suhtele iseloomulikud tunnused.
 •  Riigikohus käsitles olukorda, kus äriühing loovutas võlanõude teise äriühingu vastu oma juhtorgani liikmele. Võlgnikust äriühing esitas loovutuse kehtivusele vastuväite, leides, et selleks ei olnud seaduses nõutavat äriühingu osanike otsust.
 •  Riigikohus analüüsis tähtajalise töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisega seonduvaid asjaolusid, muu hulgas töötajale makstavaid hüvitisi.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Margo Lemetti ja vandeadvokaat Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad:

 • 1. juuli 2015 tõi äriõiguses mitu olulist seadusemuudatust, millega korrigeeritakse eeskätt osaühingute tegevust puudutavaid õigusnorme
 • Uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seati ülempiir
 • Riigikohus selgitas äriühingu juhatuse liikme vastutust majandusaasta aruannete õigsuse eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, septembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

Egle Vainula
BDO Eesti partner ja raamatupidamisteenuste juht, vandeaudiitor
„Raamatupidamise käsiraamatu“ peatoimetaja

 

Rahandusministeeriumi andmetel väljastatakse Eestis ligikaudu 60 miljonit arvet aastas. 2014. aastal saatsid ettevõtted 64% arvetest PDF-formaadis, 19% e-arvetena (masinloetav fail, mille majandustarkavara automaatselt alla laeb) ja 17% paberil. Seega 83% arvetest liigub e-kanalite kaudu, mistõttu säilitavad paljud ettevõtted dokumente elektroonselt.

Mõnelgi ettevõtjal on tekkinud küsimus, kas algdokumentide ainult elektroonne säilitamine on lubatud. RPS § 12 järgi tuleb algdokumente säilitada seitse aastat, § 7 järgi peab algdokument olema kirjalikult taasesitatav. Kui tarkvara dokumentide taasesitust võimaldab, on kõik seaduse­kohane, ostuarveid ei ole vaja printida ega paberil arhiveerida. Kui paberil saadetud ostuarved skaneeritult tarkvarasse lisatakse, võib paberarved hävitada. Tarkvara vahetades tuleb vaid veenduda, et dokumente saab nõutud perioodi jooksul taasesitada.

RPS § 7 lg 1 p 7 järgi peab alg­dokumendil olema majandustehingut kirjendava raamatupidamiskohustuslase esindaja allkiri, mis kinnitab tehingu toimumist. Kuidas algdokument allkirjastada, kui müügiarve edastatakse elektroonselt? Viidatud sättes ei öelda, et allkirjastama peab ettevõtte juht. Esindusõigus võib olla arveid koostaval volitatud töötajal või võib võrdsustada allkirja ostuarve elektroonse aktseptimisega, mis samuti kinnitab tehingu toimumist. Sealjuures ei tohi ettevõtja aga unustada välja töötada tehingupettuseid välistavat sisekontrollisüsteemi.

Eesti on e-arvete kasutajana pigem maha­jääjate seas, näiteks Soomes liigub ligi 74% arvetest nii. Rahandus­ministeerium on algatanud e-arvete kasutuselevõtu edendus­projekti, kus ühe meetmena plaanitakse 2016. aastal teha e-arvete väljastamine kohustuslikuks avalikule sektorile arveid esitavatele ettevõtetele. Asjaomased sätted on lisatud peagi vastuvõetavasse raamatu­pidamise seadusesse. Mida see ettevõtjate  ja raamatupidajate jaoks kaasa toob, analüüsime järgmistes Äripäeva “Raamatu­pidamise käsiraamatu” täiendustes.

Teabevara uuendus

Kohustus on raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ja millest vabanemiseks peab ettevõte eeldatavasti tulevikus tasuma raha, osutama teenust, loobuma varaobjektist või muudest vahenditest.

Täienduses uuendame kohustusi käsitlevat peatükki 5.4. Selgitame lühi- ja pikaajaliste laenukohustuste, võlgade ning ettemaksete, edasilükkunud tulumaksu ja dividendi tulumaksu ning eraldiste ja tingimuslike kohustuste kajastamist. Esitatud on ka rohkelt näiteid.

Uued peatükid leiate sisukorrast punase märgi järgi.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad:

•    Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile uue riigihangete seaduse eelnõu, millega tahetakse vähendada halduskoormust, muuta hankemenetlus paindlikumaks ning tagada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele parem juurdepääs riigihangetele

•    Riigikohus muutis oma senist seisukohta seoses maksuvaidlustega pankrotimenetluses ja leidis, et pankrotimenetluses tuleks maksunõude tunnustamine selgeks vaielda halduskohtus

•    Riigkohus selgitas kahjuhüvitise vähendamist reguleerivate võlaõigusseaduse §-de 139 ja 140 kohaldamist

•    Riigikohus selgitas, et pankrotihalduril on õigus täitmata lepingu alusel juba üleantu tagasi nõuda

•    Riigikohus täpsustas, millist käitumist saab pidada juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumiseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, juuni Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Tauno Tark ja advokaat Kadri Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad:

 • Uue ehitusseadustiku vastuvõtmise tõttu lisati võlaõigusseadusesse ehitamise müügi- ja töövõtulepingute garantii eeskiri, mis hakkab kehtima 1. juulil 2015
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seatakse ülempiir
 • Riigikohus selgitas sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi esitamise võimalusi tasaarvestamise alusel ja andis hinnangu tasaarvestusnõude käsutamisele solidaarvõlausaldajate puhul
 • Riigikohus muutis senist praktikat töötajalt hüvitise väljamõistmisel ja selgitas kohalduvat regulatsiooni olukorras, kus töölepingu erakorraline ülesütlemine osutub tühiseks
 • Riigikohus selgitas ekspertiisi määramise korda

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, mai Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Erki Kergandberg ja jurist Katri Kitsing.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Et teie ettevõtet ei tabaks ebameeldiva üllatusena see, et keegi töötajatest, juhtidest või väljaspoolt ettevõtet ei oska isiklikul ja ettevõtte varal vahet teha, kirjutame põhjalikult sisekontrollist. Selgitame, missugused on sisekontrolli osad ja ees­märgid ning kuidas need raamatupidamisega seostuvad. Missugused on riskid raamatu­pidamises, kuidas neid tuvastada, kontrollida ja maandada ning kuidas üles ehitada tõhus sisekontrollisüsteem ettevõttes, saate teada peatükist 3.4. Erilist tähelepanu pöörame finantspettustele ja kuritarvitustele, mille kohta toome rohkelt näiteid ja anname soovitusi, kuidas toimida, kui on kahtlus, et ettevõttes toimuvad pettused.

Aastaaruannete esitamise tähtaeg läheneb, seetõttu uuendasime peatükke, mis käsitlevad tegevusaruannet, olulisi finantsnäitajaid ja konsolideerimisgrupi majandus­aasta aruannet.

Mahukas täienduses käsitleme ka maksuarvestust, pakendiaruannet ja tulumaksuseaduse muudatusi.

Head lugemist!
Käsiraamatu peatoimetaja
Egle Vainula

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Riik astus jõulise sammu, et piirata tarbijalaenudeturgu ja kehtestas kõigile krediidiandjatele ja -vahendajatele range loakohustuse
 • 2016. aasta 1. jaanuarist keelustatakse tarbijakrediidi andjate ja vahendajate reklaamid raadios ja teles
 • 2020. aasta 1. aprilliks ei tohi ravimite hulgimüüjatel olla osalust ega kontrolli apteekides
 • Võeti vastu uus planeerimisseadus ja ehitusseadustik
 • Arengufondi eestvedamisel muudetakse äriseadustikku paindlikumaks ning iduettevõtetele sobivamaks
 • Riigikohus selgitas tehnovõrkude talumistasude arvestust

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Hannes Vallikivi ja jurist Sten Andreas Ehrlich.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad:

 • Brüssel I määruse uus sõnastus toob kaasa olulisi muudatusi kohtuotsuste täitmisel teistes Euroopa Liidu riikides
 • 1. jaanuaril 2015 jõustus uus riigilõivuseadus, millega ümardati eurole üleminekul ümber arvutatud riigilõivud, samuti tõi uus seadus kaasa riigilõivude valikulise kasvu
 • Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus osaühingu osade müügi vorminõude kohta
 • Finantsinspektsioon kaotas õiguse nõuda krediidiasutuse juhi tagasikutsumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Tanel Pürn ja jurist Edgar-Kaj Velbri.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

 

Veebruari Õigusuudiste teemad:

 • 10. veebruar on viimane päev deklareerida tulumaksukohustust vähendavad asjaolud, muu hulgas alates ühingu asutamisest 2014. aasta 31. detsembrini omakapitali tehtud sisse- ja väljamaksed
 • Aasta alguses jõustunud maksumuudatused
 • Justiitsministeerium kavandab kogu ühinguõiguse revisjoni
 • 1. jaanuarist 2015 saab kannatanu nõuda liikluskindlustuse kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt
 • Parim viis ostueesõigusega isiku teavitamiseks kinnisvara võõrandamisest on edastada müügilepingu koopia

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, veebruari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner, vandeadvokaat Rolan Jankelevitsh ja advokaat Aidi Kallavus.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed