Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Ettevõtjatel tuleb pakendimajanduses rohkem vastutust võtta

  • Teekasutustasu sissenõutavuse valguses täpsustati veoauto mõistet

  • Riigikohus selgitas juhatuse liikme vastutust maksuvõla eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Attela advokaadibüroo advokaat Marko Saag räägib veebiseminaril, kuidas ja kui palju tuleb makse maksta firmaürituste ja kingituste eest. Vaadake veebiseminari videopeatükis 2.10.  

Foto: Meeli Küttim

Teabevara uuendus

Täiendatud on peatükki 11.6. Krüptovääringud ja token’id ehk PTP-instrumendid.

Krista Teearu annab ülevaate krüptovaraga seotud tulu kajastamisest ning jagab praktilisi soovitusi. 

Bitcoin, Currency, Crypto, Cyber, Electronic, Finance

 

Valdkonna uudis

Kaubanduskoda koostas ülevaate ettevõtete jaoks kõige olulisematest seadusemuudatustest, mis jõustusid 1. aprillil. Kokku jõustus aprilli esimesel päeval üle 30 õigusakti.

Nutiseadmetelt tuleb maksta täiendavat tasu

Alates 1. aprillist tuleb maksta mitmete tehnikatoodete pealt nn tühja kasseti tasu. Näiteks arvuti ja nutitelefoni puhul on tasu suurus 3,5 eurot, salvestusfunktsiooniga teleril 4 eurot, välisel kõvakettal 3 eurot ning USB-mälupulgal ja mälukaardil 0,5 eurot. Tasu maksmise kohustus on üldjuhul toodete sissetoojal või tootjal.

Kogutav tasu läheb muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele ning selle peamine eesmärk on maksta muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele õiglast hüvitist selle eest, et inimestel on lubatud tasuta nende teoseid kopeerida isiklikuks kasutuseks ilma muusika- ja filmiteoste õiguste omajate nõusolekuta.

Juriidilistel isikutel, kes ostavad tühja kasseti tasu alla minevaid tooteid enda jaoks või ekspordivad neid, on õigus tasu tagasi küsida.

Kuni 30. juunini 2021 ei tule tasu maksta toodetelt, mille isik impordib või toob teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse selleks, et täita enne 1. märtsi 2021 sõlmitud lepingut avalik-õigusliku juriidilise isikuga või eraõigusliku juriidilise isikuga, kes on toodete lõppkasutajaks.

Vaadake lisaks: Autoriõiguse seadus. Määrus, mis paneb paika tasu alla minevate toodete loetelu ja tasu määrad

Toiduseaduse muudatused

1. aprillil jõustus toiduseaduses 18 muudatust. Suurem osa muudatustest on seotud tegevusloa kohustusega. Seadusesse lisandub kaks olukorda, kus ettevõtjal peab edaspidi olema toidu käitlemiseks tegevusluba. Esiteks on tegevusluba kohustuslik, kui ettevõtja tegeleb toitlustamisega koolieelses asutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, tervishoiu- ja hoolekandeasutuses, kinnipidamisasutuses ning Kaitseväes. Teiseks on tegevusluba nõutud, kui ettevõte tegeleb jaekaubandusega ja käitleb loomset toitu, mida ta tarnib sama ettevõtja jaekaubandusettevõttesse või üksnes teisele jaekaubandusega tegelevale ettevõtjale, välja arvatud juhul, kui tarnimine on marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud.

Mitmel juhul asendus tegevusloakohustus majandustegevusteate esitamisega. Näiteks ei ole enam vaja tegevusluba, kui ettevõte tegeleb jaekaubandusega ja käitleb toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril. Samas peab ettevõte endiselt täitma kehtivaid hügieeninõudeid. Ettevõtjal, kel seni oli tegevusluba ettevõttes toidu käitlemiseks, kuid alates 1. aprillist asendus loakohustus teatamiskohustus, loetakse teatamiskohustus täidetuks.

Vaadake lisaks: Toiduseadus

Ühendkuningriigi kodanikud ei lähe sisserände kvoodi alla

Välismaalaste seaduses jõustub muudatus, mille kohaselt arvatakse Ühendkuningriigi kodanikud välja välismaalaste seaduses sätestatud sisserände piirarvu alt.

Vaadake lisaks: Välismaalaste seadus

Ajutiselt väheneb veeteetasu

Meresõiduohutuse seaduses jõustub muudatus, mis vähendab 2021. aasta aprilli kuni detsembri eest tasumisele kuuluvat veeteetasu 50 protsendi võrra.

Vaadake lisaks: Meresõiduohutuse seadus

Tubakavedelikud on ajutiselt aktsiisivabad

Alates 2021. aasta 1. aprillist kuni 2022. aasta 31. detsembrini ei maksustata aktsiisiga nikotiinisisaldusega ja ilma nikotiinisisalduseta tubakavedelikke ning nimetatud perioodil ei kohaldata tubakavedelike puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust.

Vaadake lisaks: Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Allikas: finantsuudised.ee

Teabevara uuendus

Valmimisel on peatükk 11.8. „Raamatupidamisteenuse ettevõtete lisateenused oma klientidele”. Vaadeldakse, milliseid teenuseid väikeettevõtted vajavad oma raamatupidajalt.

 

 

 

 

 

Valdkonna uudis

Ehkki börsiemitentide kohustus avalikustada oma majandusaasta aruanded ESEF formaadis lükati Euroopa Liidu poolt aasta võrra edasi ja ka Eesti Valitsus on edasilükkamise kavatsusest ametlikult teada andnud, on Eestis juba mitmeid ettevõtteid, kes on ühel või teisel põhjusel otsustanud esitada 2020. aasta majandusaasta aruanded ESEF formaadis. Esimesed ESEF aruanded on avalikustatud ning lähikuudel on lisandumas veel mõned. KPMG vandeaudiitorid ja raamatupidamisnõustajad Siim Kannistu ning Age Peterson annavad soovitusi, kuidas korraldada ESEF aruande koostamine nii, et protsess oleks võimalikult efektiivne ja lõpptulemus kvaliteetne.

Foto: Pixabay

Kuidas vältida vigu ja ootamatusi ESEF aruannete koostamisel?
Ettevõte avalikustab oma majandusaasta aruande ESEF formaadis börsiteatena ja selle tarbijate ring on väga suur. Ilmselt on iga ettevõtte soov, et tema poolt avalikustatav aruanne oleks börsiemitendile kohase kvaliteediga, sh korrektselt märgistatud ja masinloetavuse tehniline funktsioon toimib veatult. Seejuures võiks aruanne olla ka inimsilmale ilus vaadata. Samuti peab aastaaruande koostamise protsess toimuma õlitatult, et vältida viimase hetke üllatusi. Selle kõige saavutamiseks tuleb hoolikalt läbi mõelda, milline on ESEF aruande koostamise protsess ning kuidas saavutatakse masinloetavuse funktsionaalsus.

Tarkvaralahenduse valimine
ESEF aruande koostamiseks ja iXBRL märgistuse teostamiseks võib ettevõte arendada ettevõttesiseselt tarkvaralahenduse või osta vastav teenus sisse ettevõtteväliselt teenusepakkujalt. Lahenduse valimisel on oluline läbi mõelda järgmised küsimused.

Millises formaadis aruandele lisatakse ESEF märgistused?
Börsiemitendid on seni avalikustanud oma aruanded üldjuhul PDF formaadis. ESEF aruanne avalikustatakse xhtml formaadis. Enne ESEF märgistuse lisamist ja xhtml formaati konverteerimist peab aruanne olema lõpuni viimistletud. Valitud tarkvaralahendus peaks olema suuteline märgistama aruannet formaadis, milles tehakse aruande lõppviimistlus (näiteks docx, pdf, html). Näiteks, kui aruande lõppviimistlus viiakse kujundajate poolt läbi PDF formaadis, siis peab valitud tarkvara olema suuteline märgistama PDF formaadis aruannet.

Kas muutmisvajaduste tekkimisel on aruande märgistus eelmisest versioonist automaatselt üle toodav uude versiooni?
Majandusaasta aruande koostamise protsess on üsna pikk ja selle käigus muudetakse aruannet tihti. Väga mugav on, kui senise märgistuse saab automaatselt üle kanda aruande muudetud versioonile. Nii saab vajadusel teha varem märgistatud aruandes muudatusi või korrigeerimisi kiiresti ka viimasel hetkel. Oluliselt ajakulukam on, kui pärast iga muudatust tuleb hakata aruannet uuesti algusest peale märgistama. Samuti säästab märgistuste automaatne ülekandmine audiitorkontrollile kuluvat aega, sest sel juhul peab audiitor kontrollima vaid märgistuses tehtud muudatusi.

Millised on või võiksid olla tarkvaras sisalduvad automaatsed kontrollfunktsioonid?
Kvaliteetse aruande koostamine on oluliselt lihtsam, kui selle loomiseks kasutatav tarkvara sisaldab endas juba sisse ehitatud arvutusi ja muid kontrollfunktsioone. Näiteks põhiaruannete kogusummade kontroll, rahavoogude aruande liitmis- ja lahutamistehete kontroll ning põhiaruannete omavahelise vastavuse kontroll. Selliste kontrollfunktsioonide olemasolu aitab tuvastada aruandes sisalduvad võimalikud probleemid juba aruande koostamise käigus ning säästab nii aruande koostaja kui ka audiitori aega.

Aruande esmakordsel märgistamisel võiks kaasata spetsialisti
Koos tarkvara valikuga tuleks otsustada ka seda, kes aitab teostada aruande märgistamise. Ettevõte, kes teostab aruande märgistamist esimest korda, võiks kindlasti kaasata protsessi inimese, kellel on selles vallas laiemad teadmised. Selleks professionaaliks võib olla tarkvarafirma poolt pakutav konsultant või näiteks vastava kogemusega raamatupidamisnõustaja. Märgistamisel tehtud vigu on tihtipeale väga ajakulukas parandada. Protsessi kaasatud spetsialist aitab selliste vigade tekkimist ennetada.

Aastaaruande koostamise protsess tuleb algusest lõpuni läbi mõelda
Aastaaruande koostamise protsess tuleks uuesti põhjalikult läbi mõelda ning panna paika ajakava kuupäeva või isegi kellaaja täpsusega. ESEF aruande valmimisega on seotud väga palju osapooli. Ettevõtte mitte-ESEF aastaaruande koostamise protsessi on kaasatud finantsosakond, juhatus, nõukogu, audiitor ja sageli ka kujundajad ning tõlkijad. ESEF aruande koostamisel lisanduvad osalisteks veel tarkvaralahenduse pakkuja, konsultant ning ESEF auditit teostav audiitor. Tõrgete vältimiseks on väga oluline, et osapooled teaksid ja oskaksid arvestada, mis ajahetkeks on nende töötulemust vaja.

ESEF aruande koostamine võib esmapilgul tunduda hirmutav muudatus ja kallis lisakohustus. Tegelikult võiks seda vaadata esimese sammuna finantsaruannete digitaliseerimise teel. Aruannete märgistamine ühises masinloetavas keeles lihtsustab oluliselt andmete kogumist ja võrdlemist. Seejuures aitab kvaliteetne majandusaastaaruanne toetada ettevõtte positiivset mainet teiste osapoolte silmis. Kvaliteedi saavutamiseks tuleb kindlasti varuda piisavalt aega, et jõuaks protsessi ettevõtte jaoks hoolikalt läbi mõelda ning teha tark valik koostööpartnerite valikul. Funktsionaalse tarkvara kasutamine ja võimeka konsultandi või nõustaja kaasamine aitavad teha ülemineku ESEF aruandlusele sujuvaks.

Allikas: raamatupidaja.ee

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohtu üldkogu asus juhatuse liikme vastutuse osas uuele seisukohale
  • Eestis kehtivat maksuvaba tulu arvestust rakendatakse edaspidi ka EMP riikide residentide suhtes
  • Töötajatele terendavad lisapuhkepäevad

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Värskes peatükis 5.4.6. Idufirmade saadud investeeringute kajastamine kirjutab Krista Teearu investorite kaasamisest, sh vahetusvõlakirjadest ja SAFE-instrumentidest.

Startup, Entrepreneur, Entrepreneurship, Business

Valdkonna uudis

 

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel Autor: Raul Mee

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel
Autor: Raul Mee

Eesti Töötukassa nõukogu tegi ettepaneku maksta töötajatele kahe kuu eest töötasu hüvitist, toetuse tingimused esitati valitsusele.

Töötukassal on varasematest toetustest alles 38 miljonit eurot, millega plaaniti aprillis maksta toetust piirangutest enim kannatada saanud tööandjatele, valitsuse koostatud lisaeelarve võimaldab toetuse saajate ringi märkimisväärselt laiendada ja tingimusi muuta. Valitsus on lubanud toetuseks eraldada 102 miljonit eurot, töötukassa panustab 38 miljoni euroga.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul võimaldab lisaeelarve töötukassal maksta töötasu hüvitist laiemale ringile ja pikemal perioodil, kui alguses plaaniti, hüvitis oleks kahe kuu pikkune. „Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ja aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama,“ lisas Paavel.

Töötukassa nõukogu ettepaneku kohaselt on märtsi ja aprilli töötasu hüvitamise aluseks käibelangus ja töötajate töökoormuse või tasu vähenemine. Taotluse esitab tööandja, hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Hüvitist saab taotleda tööandja, kelle käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrreldes perioodiga detsember 2019 kuni veebruar 2020 või 2020. aasta teise poole keskmise käibega. Seega on võimalus abi saada ka ettevõtetel, kes alustasid tegevust 2020. aastal. Oluline on, et ettevõtte suhtes poleks algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ja ettevõttel puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

Hüvitist makstakse töölepinguga töötajale, kellele pole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Toetust saab taotleda töötaja eest, kelle tööle asumise kuupäev tööandja juures on hiljemalt 1. jaanuar 2021. Töötajat, kellele on hüvitist taotletud, ei tohi samal ega järgneval kahel kuul koondada.

Töötukassa hüvitab töötajale ühes kuus 60% tema keskmisest kuupalgast, andmed tulevad Maksu- ja Tolliametist. Hüvitise maksimaalne suurus ühele töötajale on 1000 eurot kuus brutos. Lisaks töötukassa panusele maksab tööandja oma töötajale tasu vähemalt 200 eurot brutos. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne hüvitise taotluse esitamist.

Toetust saavad ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal 50 protsenti väiksem kui 2019. aastal. FIE toetuse suurus on 584 eurot kuus.

Märtsikuu töötasu hüvitamise avaldusi saab esitama hakata e-töötukassas aprilli alguses, avaldusi saab esitada aprilli lõpuni. Mai alguses algab aprillikuu töötasu hüvitiste avalduste vastuvõtt.

Allikas: personaliuudised.ee

Vaata lisaks ka peatükki 3.7.3. Toetuste kajastamine majandusaasta aruandes.

 

 

Valdkonna uudis

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt ei maksustata erisoodustusena mitmeid töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi kuni 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis. Oluline on aga teada, et maksuvaba tervise- ja sporditoetus on võimalik vaid siis, kui tööandja võimaldab seda kõikidele töötajatele. Lähemalt räägib raamatupidamisettevõtte Vesiir OÜ asutaja ja juht Enno Lepvalts.

Raamatupidamisettevõtte Vesiir OÜ asutaja ja juht Enno Lepvalts.

Tööandja saab maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 euro ulatuses iga töötaja kohta kvartalis. Summa on arvestatud koos käibemaksuga ning töötaja tarbeks tehtud tervise- ja spordikuludelt ei saa sisendkäibemaksu maha arvata. „100 eurot võib ära kasutada korraga ühel päeval või kolme kuu jooksul, kuid seda summat ei saa üle kanda järgmistesse kuudesse ega anda teistele töötajatele. Kogemuste järgi võin öelda, et mõni inimene suudaks kulutada sporditegemiseks palju rohkem, mõni aga ei suuda niigi palju ja kahjuks umbes pooled töötajad ei lasegi midagi hüvitada,” nendib Lepvalts, kelle hinnangul võiksid töötajad julgemalt tööandjalt spordi- ja terviseedenduseks toetust küsida, seda enam, et toetus kohandub ka ravikindlustusele.

Kui ühel töötajal on mitu tööandjat, võib iga tööandja talle kohaldada 100 euro ulatuses tervise- ja spordikulude maksusoodustust. Samas ei hõlma maksusoodustus sporditarvete ja riiete ostu ega lisateenuseid nagu transport, parkimine või garderoobitasu.

Lepvalts toonitab, et erisoodustuseta on kuni 100 euro eest töötaja tervise hüvanguks tehtavad kulutused ainult siis, kui tööandja võimaldab hüvitamist või kasutamist kõigile töötajatele. „Töötaja enda otsustada on, kas ta kasutab võimalust või mitte. Aga kui tööandja osadele töötajatele võimaldab ja kasvõi ühele mitte, siis ei ole kulutused maksuvabad. Samas ei pea tööandja tegema peale võimaldamise midagi lisaks, näiteks kui ettevõttele kuulub jõusaal või mõni seade, mille kasutamist ta töötajatele võimaldab, aga mõni töötaja tahaks treenida teistsugusel masinal, ei ole tööandja kohustatud seda uut seadet soetama.”

Maksuvabad tervise edendamise kulud on:

1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu, näiteks jalgrattamaratonist osavõtutasu;

2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused, näiteks spordisaali, ujula jms kasutustasu;

3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused, näiteks tööandjal võib olla staadion, ujula, jõusaal vms;

4) kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;

5) ravikindlustuslepingu kindlustusmaksed.

Tervise- ja spordikulusid saab maksuvabalt hüvitada töötajale, ametnikule, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, samuti füüsilisele isikule, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. Aga ka töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavale või teenust osutavale füüsilisele isikule. Samas lühiajalise käsunduslepinguga töötajad, näiteks tööampsajad või vabakutselised kaastöötajad võib tööandja välistada. Tulumaksuseadus lubab neile maksuvabalt tervise edendamise kulutusi teha, aga samas ei loeta neile soodustuse mittepakkumist tingimuse rikkumiseks.

Vaata lisaks maksusoodustuste kohta: 2.7. VEEBISEMINAR: Maksusoodustused töötajatele.

Allikas: www.raamatupidaja.ee

Lehed