Raamatupidamine | Äripäeva teabevara

Raamatupidamine

Teabevarad

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

 • Äriühingud
 • Kohtumenetlus
 • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Täiendatud on peatükki 5.3.5. Varud.

 

Varusid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Varud võetakse algselt bilansis arvele nende soetusmaksumuses, mida vähendatakse neto realiseerimisväärtuseni, juhul kui see on madalam.

 

Kaupade ostul/müügil, kui transpordiaeg on pikk, muutuvad väga oluliseks tarneklauslid. Raamatupidajale on tarneklauslid olulised eeskätt aasta lõpus varude saldo korrektseks kajastamiseks. Kui ettevõte tegeleb kaupade impordiga ja tarneklausliks on kauba lahkumine tehasest, siis tuleb bilansis arvele võtta kõik kaubad, mis olid enne 31. detsembrit 2019 tarnija poolt teele pandud.

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
 • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 5.3.9. „Immateriaalne põhivara”, kus vaadeldakse kolme liiki immateriaalse põhivara arvele võtmist: 

 • ostetud ja äriühenduste käigus omandatud immateriaalne põhivara (sh firmaväärtus); 
 • arendusväljaminekud; 
 • ettevõtte enda loodud uus immateriaalne põhivara (nt tarkvara).

Arendusväljaminekute ja ettevõtte enda loodud immateriaalse põhivara korral on vaja leida vastus kahele olulisele küsimusele – milliseid kulusid saab kapitaliseerida (ehk perioodi kulude asemel kajastada bilansis põhivara soetusmaksumusena) ja millisest momendist alates.

„Teabevara tunniˮ saates „Erasõit firmaautoga läheb kalliks maksma” käsitles Ernst & Young Balticu maksunõustaja Tõnis Elling ettevõtte sõiduauto maksustamise teemat. Saade on salvestatud peatüki alla 3.3.3.1. „Käibemaksuseaduse muudatused aastatel 2018/2019”.  

 

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 5.4.2. Kapitali- ja kasutusrent. Rendilepingute kajastamisel juhindutakse Eestis raamatupidamise toimkonna rendiarvestuse juhendist RTJ 9, mis käsitleb renditehingute kajastamist rendileandja ja rentniku raamatupidamises.

Rendilepingud jagatakse kapitali- ja kasutusrendi lepinguteks vara omandi riskide ja hüvede ülemineku alusel. Erandiks on olukord, kui rentnik on võtnud kasutusele RTJ-is lubatud alternatiivmeetodi, mille kohaselt kajastatakse kõiki vähegi olulisi kasutusrendilepinguid samuti kapitalirendina. 

Pärnu Finantskonverentsil 2019 arutles Ranno Tingas  ettevõtjate ja finantsjuhtidega, mis suunas me liigume ja mis toimub maksumaastikul nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.  Selle teema kohta saate vaadata videot peatükis 2.4. Mis suunas liigub maksundus?

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 7.1. Rahavoogude aruanne. 

Rahavoogude aruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid: raha ja rahalähendite laekumisi ning väljamakseid.

Rahavoogude aruande koostamisel on eesmärgiks anda ülevaade ettevõtte genereeritavast rahast ja ettevõtte tarbitavast rahast, finantseerimisallikatest ning muutustest ettevõtte käsutuses oleva raha hulgas.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Raamatupidamise teabevara personaliarvestuse osasse on lisatud kolm uut peatükki: 3.1.7.3. „Palgaarvestus: erinevad tasuliigid ja nende maksustamine”3.1.7.4. „Töötasust kinnipidamisega seotud reeglid” ning 3.1.7.5. „Puhkusetasu ja keskmise tasu arvestus”.
Palgaarvestuses on tegelikult palju selliseid väikeseid teemasid, mida tuleb väga harva ette. Sellisel juhul on hea, kui on olemas koht, kust vastuse leiab.

Teabevara veebi on lisatud uusi videoid Pärnu Finantskonverentsist 2019 „Kasvame põhjatäheniˮ ja aktuaalseid raadiosaateid. Vaadake Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku, Riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago ning TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektori Kaido Kepi ettekannete videoid Eesti majandusest ja kasvuvõimalustest teabevara veebis peatüki2. Audio ja video alapeatükkidest 2.1. „Ohud ja võimalused Eesti majanduses”2.2. Riigi pikaajaline konkurentsivõime ja 2.3. Finantsjuht kui riskijuht.

„Teabevara tunniˮ maksuteemalises saates rääkis käibemaksu ekspert Tõnis Elling kinnisasja käibemaksuga maksustamisest ja vastas selle teemaga seotud
küsimustele. Saadet saate kuulata teabevara veebis peatüki alt 3.3.3.2. „Kinnisasja käibemaksuga maksustamine”. 

Rahapesu tõkestamise teemal rääkisid Äripäeva raadio „Teabevara tunniˮ saates maksuekspert Villy Lopman advokaadibüroost RASK ja Aivar Paul, kes juhib LHV panga rahapesu tõkestamise üksust. Raadiosaadet saate kuulata teabevara veebis peatüki all 11.1. „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevad nõudedˮ.

 

Lehed