Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

“Personalijuhtimise käsiraamatu” 77. täienduse kokkuvõte

Ilmunud on meie käsiraamatu suvehõnguline täiendus. Personalimaastikul on ikka ja jälle põnevaid teemasid, millest kirjutada, mistõttu kaasasin seekord ka kaks uut autorit.

Taimi Elenurm jätkab inspireeriva tööõhkkonna teemal. Seekord saab lugeda, mis võivad olla sellise töökeskkonna riskid. Näiteks on Soomes tehtud uuringud alustavate idufirmade töökultuuri teemal toonud välja kummalise ohu: täielikult tööle pühendunud IT-inimesed võivad unustada riiete pesemise ja duši all käimise, sest töö on nii põnev, et argisteks toiminguteks ei jää lihtsalt mahti. Sellest, kuidas niisuguseid ohte vältida ja kuidas leida inspireeriva töökeskkonna ning enesehoidmise tasakaal, saabki lugeda käsiraamatu uuest täiendusest.

Jätkame ka HRConfi, Business Software Partner OÜ ja PARE koostöös korraldatud personalijuhtimise infosüsteemide turu-uuringu tulemuste tutvustamist. Seekord saab täpsemalt teada, millised on talendijuhtimise, koolitamise ja analüüsi levinumad tööriistad, mida uuringus osalenud ettevõtted igapäevatöös kasutavad.

Marit Alaväli ja Madli Ulp võtnud oma südameasjaks avada tänapäeva moodsa maailma värbamistegevuse tagamaid. Tänapäeva maailm liigub järjest enam digistumise suunas, seega miks mitte kasutada tehnoloogilisi uuendusi ka värbamise lihtsustamiseks. Täpsemalt saab lugeda ka tarkvaraarendusettevõtte Ignite ja Eesti personalijuhtide ning värbajate koostöös välja töötatud funktsionaalse e-värbaja Recrur kohta.

Sirle Kalma uuendas peatükki 5.6, mis käsitleb rasedate ja väikelaste vanemate õigusi ning tööandja kohustusi. Igas töökollektiivis tuleb ette, et mõni naistöötaja jääb lapseootele või võetakse tööle vanem, kes kasvatab alla kolmeaastast last. Nii tööandja kui ka rase või väikelast kasvatav vanem peaksid jõudma mõlemaid pooli rahuldavate kokkulepeteni. Õigel ajal teavitamine hoiab ära hilisemad vaidlused ja tööandjal on piisavalt aega, et leida asendustöötaja, kelle saab vajaduse korral välja õpetada.

Katre Vallner uuendas peatükki 4.3, mille sisu on ravikindlustuskaitsega hõlmatud töötajate arvestus ja töövõimetushüvitise maksmine. Töötamise registri andmed on töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste ja madalapalgaliste toetuse määramise alus. Töötamise registrist edastatakse haigekassasse andmed töötajate ravikindlustuse tekkimiseks, peatamiseks ja lõpetamiseks üks kord ööpäevas.

 

Head lugemist!

Sirli Spelman

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Personalijuhtimise oluline ülesanne on leida ja värvata õigeid inimesi. Tõhus ja kvaliteetne värbamine on iga ärilise ettevõtmise edukaks toimimiseks väga tähtis. Tänapäeva maailm liigub üha enam digistumise suunas, seega miks mitte muuta värbamist lihtsamaks tehnoloogiliste uuenduste abil. Personali värbamisest ja värbamistarkvaradest loe käsiraamatu uutest peatükkidest 5.2. ja 5.2.1.

Teabevara uuendus

Suur osa vastajatest (62,8%) peab oma organisatsioonis arenguvestlusi, annab tagasisidet või hindab töötajaid „muu metoodika“ alusel. Kõige levinumad tööriistad selleks on Excel ja Word, mida kasutavad arenguvestluste pidamisel üle poole ettevõtetest. Enamasti ei arvutata kokku, kui palju on kulutatud sellele meetodile töötunde.

Arenguvestluste kogutud andmestikke Wordis ei ole võimalik ühtmoodi töödelda. Talendijuhtimise, koolitamise ja analüüsi tööriistadest loe lähemalt uuest peatükist 4.10.2.

Teabevara uuendus

Kriitikud küsivad, mis juhtub, kui töö ja töökaaslased korporatsioonist või väikeettevõtete konsortsiumist saavad peaaegu ainsaks suhtluskeskkonnaks, kui töökeskkonnas saabki rahuldada suure osa inimlikest vajadustest ja loodud tsitadellist polegi enam vaja väljuda? Soomes tehtud uuringud alustavate idufirmade töökultuurist on toonud välja kummalise ohu: tööle pühendunud IT-inimesed võivad unustada oma rõivaste pesemise ja duši all käimise (sest töö on nii põnev, et sellisteks lihtsateks asjadeks ei jää lihtsalt mahti). Saksamaal tehtud uuringud on näidanud, et töö võib hakata asendama lähisuhteid, armusuhteid tööl on olnud neljandikul Saksamaa töötajaskonnast. Inspireeriva töökeskkonna ohtudest loe lähemalt käsiraamatu uuest peatükist 9.4.2.

Õigusuudis

Teemad:

  • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
  • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
  • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad oma töötajate töösuhte alustamise, peatamise ja lõpetamise registreerima töötamise registris. Töötamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööle asumise hetkeks. Ravikindlustuskaitsega hõlmatud töötajate arvestusest ja töövõimetushüvitise maksmisest loe lähemalt käsiraamatu uuenenud peatükist 4.3.

Teabevara uuendus

Rasedatele, äsjasünnitanud ja last rinnaga toitvatele naistele peab tööandja looma sobivad töö- ja olmetingimused. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja last rinnaga toitvate naiste tööks on kehtestatud valitsuse määrusega. Rasedate ja väikelaste vanemate õigustest ning tööandja kohustustest loe lähemalt peatükist 5.6.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

  • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
  • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
  • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Läbimõeldud ja professionaalne testimine aitab langetada oluliselt paremaid otsuseid ning võtta tööle inimesi, kellel on nii tööks vajalikud eeldused, töötahe kui ka arengupotentsiaal. Kuidas leida ja valida just enda ettevõtte vajadustele sobivaid teste ning neid praktilises personalitöös kasutada, vaata käsiraamatu peatükist 5.10.1.

Inspireeriva töökeskkonna tüüpmudelisse kuuluvad puu- ja juurviljad ning sporditreeningud tööandja kulul ja tööajast, lahedad ning lapsepõlve meenutavad disainielemendid tööruumides jms. Eesmärk on siduda inimene töö ja töökaaslastega ning seda isegi ajutise kaugtöö korral. Usutakse, et hüvede, soodustuste ja olmemugavuste pakkumine suurendab lojaalsust ning tekitab uhkustunnet sellises koosluses töötamise üle. Unistuste töökeskkonnas peaks saama tööd teha nii, et see on tervislik kehale, arendav vaimule ja kasulik seejuures ka organisatsioonile ning kogukonnale, loe lähemalt peatükist 9.4.

Välismaalase töölevõtmisel on tähtis eelkõige teada, kas isiku Eestis elamist ja töötamist reguleerib välismaalaste seadus või Euroopa Liidu kodaniku seadus. Hiljuti uuendati just välismaalaste seadust, seetõttu on peatükk hea mäluvärskendus, mida välismaalaste töölevõtmisel arvesse võtta. Loe lähemalt peatükist 5.8.

2016. aasta oktoobris korraldati HRConf, Business Software Partner OÜ ja PARE koostöös personalijuhtimise infosüsteemide turu-uuring. Selle peamine eesmärk oli saada ülevaade Eesti personalijuhtimise valdkonnas kasutatavatest tööriistadest, nende rakendamise kogemustest ja kasutajate rahulolust. Küsimused hõlmasid tarkvara eri kasutusvaldkondi (personalijuhtimine, tööajaarvestus, palgaarvestus, koolitamine, värbamine jm), tarkvara rakendamise kiirust ja kvaliteeti, rahuolu koostööpartneri ning klienditoega ja hinnanguid toodete mugavusele. Peatüki 4.10. aluseks on võetud HRConfi blogis avaldatud artiklid.

Käsiraamatu maikuu uuendus on veebis nüüd olemas. Uusi peatükke tähistab sisukorras punane märk. 

Teabevara uuendus

Inspireeriva töökeskkonna tüüpmudelisse kuuluvad puu- ja juurviljad ning sporditreeningud tööandja kulul ja tööajast, lahedad ning lapsepõlve meenutavad disainielemendid tööruumides, näiteks kiiged, lamamisvõrgud, pallimeri, liivakast jms. Moodsaid kontoreid rentivad haldusfirmad arenduslinnakutes pingutavad selle nimel, et tuua lasteaiad, koolid, pangad ja kõikvõimalikud olmemugavused töökohale ja selle vahetusse lähedusse ning kujundada neist moodsa töökeskkonnaga arenduskülakesed. Inspireeriva töökeskkonna kohta loe lähemalt käsiraamatu uuest peatükist 9.4.

Lehed