Maksud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Sisendkäibemaksu mahaarvamise uuenenud peatükis käsitleme muu hulgas hiljutist riigikohtu lahendit, kus analüüsiti sisendkäibemaksu korrigeerimise õiguspärasust, kui algselt planeeritud kinnisasja võõrandamise tehingut ei toimunud. Isik omandas hoonestamata kinnistu (elamumaa) ning ehitas sellele elamu, mis võeti põhivarana raamatupidamises arvele. Mõne aja pärast kinnistu võõrandati. Hiljem ostja taganes müügilepingust ning müüja nõustus taganemisega. Müüja oli elamu võõrandamisel jätnud varem mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimata. Millisele järeldusele jõudis riigikohus ja mis veel sel teemal võiks huvi pakkuda, sellest peatükis 7.1.6

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käisime PwC maksukonsultatsioonide osakonna juhi Hannes Lentsiusega läbi võimalikud maksumuudatused, mida novembris riigikogu saalis arutati. Uurisime, mida tooks meile astmeline tulumaks või varade maksustamine. Kuula värskest peatükist 2.17!

Valdkonna uudis

Maksuküsimustele vastavad nõuandekeskuses KPMG Baltics OÜ maksukonsultandid

Kas ettevõte võib hüvitada juhatuse ja nõukogu liikmete teenistusega seotud kulud, näiteks lennupiletid ja majutuse? 

Ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmete teenistusega seotud kulude hüvitamine ettevõtte poolt on lubatud. Kulude hüvitamine on käsitletav erisoodustusena, kui tegu on ettevõtlusega mitteseotud kuludega. TuMS § 48 lõige 4  ütleb, et erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast. Kui juhatuse liikme tehtud kulud on ettevõtlusega seotud, siis ei saa nende hüvitamine olla juhtorgani liikme jaoks rahaliselt hinnatav hüve. Seega üldjuhul kulude hüvitamist ei maksustata. TuMS § 32 lõige 2 kohaselt on kulu ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks ning kulu seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud.

 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Aasta lõpus vaatasime üle füüsilisest isikust ettevõtja ja residendist füüsilise isiku tulude maksustamise ja deklareerimise info. 

FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on muu hulgas kohustatud tasuma maksustamisperioodi kestel tulumaksu avansilisi makseid. Nüüd 30. aprilliks esitataval FIE tuludeklaratsiooni vormil E näidatud ettevõtlustulu ja vormil A näidatud tulude ning lubatud mahaarvamiste alusel arvestab maksu- ja tolliamet tasutava tulumaksusumma ning saadab FIE-le maksuteate juurdemakstava tulumaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega, s.o enne maksustamisperioodile järgneva aasta 1. septembrit. FIE peab tasuma maksuteatel näidatud summa hiljemalt 1. oktoobriks. Vaadake füüsilisest isikust ettevõtja tulude maksustamise kõiki aspekte peatükis 11.3

Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama maksu- ja tolliametile tuludeklaratsiooni eelmise aasta tulude kohta samuti hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks. Maksu- ja tolliameti e-teenuste vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates maksustamisperioodile järgneva aasta 15. veebruarist. Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Uus ja senine teave residendist füüsilise isiku tulu deklareerimise ja tulumaksu tasumise kohta peatükis 11.1.3.

Valdkonna uudis

Maksuküsimustele vastavad nõuandekeskuses KPMG Baltics OÜ maksukonsultandid

Eesti äriühingule osutab teenust Euroopa riigis asuv ettevõtlusega tegelev füüsiline isik. Äriühing on käibemaksukohuslane Teenuse osutaja ei ole käibemaksukohuslane ning teenuse arvele ei ole lisatud käibemaksu. Kuidas kajastada teenust käibedeklaratsioonil?

Käibedeklaratsioonis mittekäibemaksukohuslaselt saadud arvete (n-ö käibemaksuta arved) deklareerimise kohustust Teie kirjeldatud olukorras ei teki.

Teabevara uuendus

Seoses üleüldise maksualase kuritarvitamise vastaste sätete ülevõtmisega jõustub 1. jaanuaril 2020 seadusemuudatus, millega kehtestatakse tulumaks mitteresidendi Eesti püsivast tegevuskohast äritegevusega seotud varade väljaviimisel, millega võrdsustatakse mitteresidendi püsiva tegevuskohta maksustamine mitteresidendi Eestis asuva tütarühingu likvideerimise maksustamisega. Maksustamist alates 01.01.2020 kehtiva tulumaksuseaduse järgi tutvustame peatükis 9.2.

Füüsilised isikud, sh ettevõtjana registreeritud füüsilised isikud, võivad oma maksustatavast tulust teha mitmeid mahaarvamisi. Milline uuendus jõustub 2020. aastal ja milliseid mahaarvamisi on jätkuvalt võimalik teha, saate teada peatükist 11.1.2.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.16 on teemaks toidukaupade käibemaks. Kas võiks sellest üldse loobuda,  arutlevad rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi, Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse liige Raul Puusepp, rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ja Rimi Eesti Food tegevdirektor Vaido Padumäe. Ülevaate olukorrast ja Euroopa trendidest selles valdkonnas teeb kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed