Maksud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Keskendume kaudsele maksustamisele, samuti maksukorraldusele ning maksumaksja õigustele ja kohustustele. Edaspidi on pöördub tähelepanu tulu maksustamise aspektidele ja ka muudele maksustamise juhtumitele. Uuendusi on oodata järgmistes peatükkides:  

 • 7.2.6. Tubakaaktsiisi objektid ja määrad
 • 7.2.7. Alkoholiaktsiisi objektid ja määrad
 • 4.2.3. Maksusaladus
 • 4.4.4. Intress
 • 4.7. Vaidemeneltus
 • 5.2.5. Muude omakapitalist tehtud väljamaksete maksustamine
 • 5.3.1. Lähetuskulud
 • 5.3.2. Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamine
 • 5.3.3. Koolituskulud
 • 5.3.5. Töötervishoiukulud
 • 5.3.5.1. Kuvariga töötamine
 • 5.3.7. Töötajate transport tööle ja koju
 • 5.4.1. Reklaamkulude maksustamine
 • 5.5. Ettevõtlusega mitteseotud kulud
 • 5.6. Muud ettevõtlusega mitteseotud väljamaksed
 • 5.7. Maksudeklaratsioonid
 • 11.1.2. Mahaarvamised füüsilisest isikust maksumaksja tulust.

 

 

 

Teabevara uuendus

Maksuteabevara uues audiopeatükis 2.1 anname nõu, kuidas tööandjana hakkama saada, kui olud ei ole lihtsad.  

Tervishoiukriisist tingitud eriolukorraga seotud piirangud tabasid valusalt mitmeid sektoreid, mistõttu on paljud tööandjad olnud ellujäämiseks sunnitud kulusid märkimisväärselt koomale tõmbama. Töötukassa kriisiabimeede pakub palkade maksmisel lühiajalist leevendust, aga kui need lõppevad, siis seisavad raskustes tööandjad silmitsi valusa küsimusega, kuidas ka personalivaldkonna kulusid kärpida. Saate teada, milliseid võimalusi pakub raskustes tööandjale kehtiv õiguslik raamistik, kuidas raskeid otsuseid teha ja ellu viia ning milliseid vigu vältida.

Eversheds Sutherland Ots & Co partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juhtTambet Toomela selgitab, milliseid võimalusi pakub tööandjale kehtiv õiguslik raamistik, kuidas selliseid raskeid otsuseid teha ja ellu viia ning milliseid vigu vältida.

 

NB! Eripakkumine maksuteabevara tellijale seoses raamatupidajate päevaga. 

Raamatupidaja.ee ärijuht Marianne Lõhmus kirjutab, et elutarkus on see, kui sul on rehale astudes kiiver juba peas. Rehad ei kao kusagile, kuid 30. oktoobril korraldataval Raamatupidajate Päeval pakume kiivrit praktiliste kogemuste ja teiste vigadest õppimise näol. Sel aastal on Raamatupidajate päeva fookuses ennetamine ja korrastamine, et vähendada riske ja vältida vigu, mis maksavad raha. Teabevara tellijana on Teil võimalus osaleda konverentsil soodushinnaga 169.- eurot + käibemaks (tavahind 199.- eurot + km). Soodushinna saamiseks olete palutud Äripäeva e-poodi ja kasutada saate sooduskoodi: TEABEVARA20.

Teabevara uuendus

Maksuteabevara autorid ärinõustamis- ja audiitorfirmast KPMG on täiendanud dividendide peatükki ning residendist füüsilise isiku peatükki vastavateemaliste kohtulahenditega. 

Peatükist 5.2.1 leiate omakapitali sissemaksete deklareerimise ja nende arvesse võtmise kohtupraktikat, kus Riigikohtu otsus puudutab olukorda, milles äriühing ei täitnud enne 1. jaanuari omakapitali tehtud sissemakse deklareerimise kohustust õigel ajal, s.o hiljemalt 10. veebruaril, ning pärast selle avastamist ei kasutanud võimalust parandada sama aasta jaanuari TSD lisa 7. Milline oli sündmuste täpsem käik, mida ütles kohus kommentaariks ja kuidas kommenteerivad maksunõustajad, sellest juba ülalnimetatud peatükis

Residendist füüsilise isiku tulu puhul analüüsis kohus olukorda, kus füüsiline isik soovis kinnistu müügil tugineda müügilt teenitud kasu maksuvabastusele tulumaksuseaduse § 15 lõike 5 punkti 1 või 4 alusel. Sellest lähemalt peatükis 11.1.1

Kogumispensionitega seoses tuletame meelde, et koroonaviiruse levikust tingitud tagajärgede leevendamiseks peatatakse alates 01.07.2020 kuni 31.08.2021 teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt (4%) tehtavad sissemaksed. Kes on erandiks ja milline võimalus on teise sambaga liitunutel alates selle aasta oktoobrist, vaadake kogumispensioni infot põhjalikult käsitlevast peatükist 6.5

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
 • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

 • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Sel kuul on tähelepanu all kaudne maksustamine ning sellega seoses esmajoones nõudmiseni varu toimetamine teise liikmesriiki. 

Kui nõudmiseni varu toimetatakse teise liikmesriigis asuvasse lattu ostjale, kellega kauba hilisema võõrandamise osas on kokkulepe sõlmitud, kajastatakse kauba teise liikmesriiki toimetamine ühendusesisese käibe aruandes informatiivsel eesmärgil. Kui teise liikmesriiki toimetatud kaubad võõrandatakse ostjale 12 kuu jooksul kauba teise liikmesriiki saabumisest, on tingimused tehingu nõudmiseni varuna kajastamiseks täidetud. Kauba nullmääraga müük teise liikmesriiki toimub kauba omandiõiguse üleminekul ostjale ja nii müüja kui ostja kajastavad vastavalt kauba ühendusesisese müügi ja soetamise. Lähemalt juba peatükis 7.1.10

Nõudmiseni varu toimetamine teise liikmesriiki ning seejärel kaubaga tehtavad toimingud peavad kajastuma müüja sisemises arvestuses. Milline info peab müüjal raamatupidamisarvestuses olema teises liikmesriigis hoitavate kaubavarude kohta, saate teada peatükist 7.1.12

2020. aastal täiendati EL käibemaksudirektiivi rakendusmäärust nr 282/2011 loeteluga kauba teise liikmesriiki toimetamist tõendavatest dokumentidest, mille olemasolul võib müüja eeldada, et nullmäära rakendamiseks on tal piisavalt tõendeid. Kauba teise liikmesriiki toimetamise tõendamiseks peab müüjal üldjuhul olema vähemalt kaks omavahel mitte vastuolus olevat sõltumatu isiku poolt väljastatud tõendit. Rakendusmääruse kohaselt on kauba ühendusesisest käivet tõendavad dokumendid kaht liiki, A- ja B-tüüpi. Millised need täpsemalt on, sellest käibemaksu nullmäära tõendamise peatükis 7.1.13.  

Käibemaksumäärade info mõttes tasub heita pilk peatükki 7.1.11. Näiteks 9% käibemaksumäär rakendub juba mõnda aega nii füüsilisel kandjal kui ka elektroonilistele raamatutele ja õppekirjandusele.

Teabevara uuendus

Alates 15.11.2019 sätestab maksukorralduse seaduse peatükk 141 topeltmaksustamise kaebuste lahendamiste korra.

Nimetatud peatükk sätestab tulu või kapitali topeltmaksustamist kõrvaldavate maksulepingute alusel tekkinud liikmesriikide vaheliste vaidluste lahendamise korra ja kaebuse esitanud isiku ning maksuhalduri õigused ja kohustused. Kuidas kaebust esitada ja mida seal märkida, vaadake uuest peatükist 9.3.9. Heitke pilk ka järgmistele värske infoga peatükkidele: 

9.5. Mitteresidendist füüsilise isiku maksustamine

9.5.1. Mitteresidendist füüsilise isiku maksustamine tulumaksuseaduse alusel

9.5.2. Mitteresidendist füüsilise isiku maksustamine, kui Eestil on tema päritoluriigiga maksuleping

9.5.3.  Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete maksustamine sotsiaalmaksuga.

Samuti on uuendatuna ilmunud kaupade ja teenuste maksustamise korda puudutav info peatükis 7.1.2.1 ja oluliselt täienenud aheltehingute teave peatükis 7.1.8.5.  Aheltehingute puhul tuleb määratleda, missugune tehing kauba järjestikuses müügiahelas on nullmääraga maksustatav kauba ühendusesisene käive. Kuna aheltehingu mõiste kohaselt liigub kaup liikmesriikide vahel ainult ühel korral (sõltumata edasimüükide arvust), saab ka ainult ühte müügitehingut ahelast pidada ühendusesiseseks käibeks ja sellest tulenevalt nullmääraga maksustatuks. Kõik ülejäänud tehingud on maksustatavad siseriiklike müükidena.

Teabevara uuendus

Kodukontorist töötamine võimaldab ettevõtjal teha maksuvabalt rohkem kulutusi, kui nad esialgu ette kujutavad. Kodus töötamine tekitab kulusid, kuid millised neist on võimalik maksuvabalt hüvitada?

Sellest, aga ka käibemaksu tagasiküsimisest kodukontori kulude hüvitamisel, räägime teabevara uues audiopeatükis 2.15 maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägiga.

Teabevara uuendus

Juunis on fookus maksustatavate tehingute erisustel ja maksustamise kohal. 

Kinnisasi käibemaksuseaduses on sisustatud tsiviilseadustiku üldosa, asjaõigusseadusest ja korteriomandi seadustest lähtudes. Kinnisasi on maatükk, hoonestusõigus, tehnovõrk ja -rajatis, ehitis (sh ehitis kui vallasasi), korteriomand ja korterihoonestusõigus. EL õiguse tasemel määratleb kinnisasja mõistet EL käibemaksudirektiivi rakendusmääruses 282/2011 artikkel 13b. Mida selle määratluse järgi kinnisasjaks tuleb pidada ja millistele kinnisasjadele näiteks rakendub erikord, vaadake uuenenud peatükist 7.1.2.4

KMS-i § 411 kehtestab siseriiklikult kohalduva käibe­maksustamise erikorra, mille kohaselt kahe Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud isiku vaheline tehing maksustatakse pöördmaksustamise kaudu. Erikorra alla kuuluvad teatud tehingud kinnisasjade, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodetega.
Selle erikorra rakendamine on kohustuslik ja selle erinevatest aspektidest soovitame lugeda peatükist 7.1.2.5

Peatükki 7.1.3.2 on kogutud ammendav teave teenuse käibemaksustamise koha teemal. Uut on eriti kinnisasjadega seotud teenuste valdkonnas. EL käibemaksudirektiivi artikkel 31a määrab kindlaks, et kinnisasjaga seotud teenused hõlmavad üksnes selliseid teenuseid, millel on piisavalt otsene seos kõnealuse kinnisasjaga. Teenustel on piisavalt otsene seos kinnisasjaga, kui need on kinnisasjast tuletatud ja kui kinnisasi moodustab teenuse koostisosa ning on teenuse jaoks keskne ja oluline. Lähemalt juba teabevara lehel!

 

Teabevara uuendus

Maksuteabevara uues audiopeatükis 2.14 räägime Ekspress Grupi tegevjuhi Mari-Liis Rüütsaluga sellest, millised on värsked arengud digimaksu debatis.

Rüütsalu sõnul jätavad praegu suured hiiud nagu Google ja Facebook oma käibe juures väikese osa maksudena Eestisse. Seda, kui suurt käivet nad Eestis teevad võib vaid spekuleerida, kuid Rüütsalu hinnangul võib see ulatuda umbes 100 miljoni euroni.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed