Maksud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Endiselt uuendame tervikuna tolliprotseduure käsitleva peatüki 7.3.3 alapeatükke. 

Transiit, millest kõneleme peatükis 7.3.3.3, võimaldab tollijärele­valve all vedada liiduväliseid ja liidu kaupu EL-i tolliterritoo­riumil lähtetolliasutusest sihttolliasutusse nii, et vahepeal ei pea makse tasuma. 

Uues peatükis 7.3.3.4 on teemaks ladustamine ajutise ladustamise kohas ja peatükis 7.3.3.5 ajutine ladustamine tollilaos. Ajutiselt ladustatuks loetakse kaubad  enne järgmisele tolliprotseduurile suunamist siis, kui need toimetatakse Eestisse ja esitatakse tollile. Ajutiselt ladustatud kaubad on tollijärelevalve all tolli poolt aktsepteeritud territooriumil, statsionaarses mahutis või punkrilaevas. 

Kauba ladustamist tollilaos rakendatakse, kui vajatakse lisaaega, et täita kauba impordiga seotud nõuded, sest tolliladustamisel ei kehti tähtajalisi piiranguid. Tolliladustatud kaup kuulub tollijärelevalve alla. 

Kauba võib tolliterritooriumile toimetamise järel lisaks ajutisele ladustamisele tollilaos ladustada ka vabatsoonis, millest on juttu peatükis 7.3.3.6.

Kauba lõppkasutuse kõrval on kauba erikasutuse alla kuuluv tolliprotseduur ka kauba ajutine import, millest räägime peatükis 7.3.3.7. Saate teada, millistel juhtudel on võimalik kaupa osaliselt või täielikult vabastada imporditollimaksudest ja kuidas sel puhul tolliprotseduuri rakendatakse. 

Samuti oleme vastavalt seadusandluse muudatustele ja kohtulahenditele uuendanud erinevaid peatükke. Täiendasime dividendidest kõnelevat peatükki 5.2.1, kuvariga töötamise peatükki 5.3.5.1, piiriülestest skeemidest teavitamise peatükki 5.14, kogumispensioni infot peatükis 6.5, käibemaksukohustuslase registrist kustutamise teavet peatükis 7.1.1.7 ja tubakaaktsiiside objektide ja määrade peatükki 7.2.6

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Ettevõtjatel tuleb pakendimajanduses rohkem vastutust võtta

 • Teekasutustasu sissenõutavuse valguses täpsustati veoauto mõistet

 • Riigikohus selgitas juhatuse liikme vastutust maksuvõla eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Jätkame tollipeatüki 7.3 täieliku uuendamisega. Aprillis ja mais on oodata peatükke tolliprotseduuridest: 

 • transiit  
 • ladustamine ajutise ladustamise kohas     
 • ajutine ladustamine tollilaos    
 • ajutine ladustamine vabatsoonis
 • kauba ajutine import
 • kauba lõppkasutamine
 • seestöötlemine
 • välistöötlemine
 • reisija tolliformaalsused.

 

 

 

 

 

Teabevara uuendus

Uueneb ja täieneb tolliprotseduuride peatükk 7.3.3 ja selle raames ilmus uus peatükk kauba ekspordist. 

Ekspordi tolliprotseduuri rakendatakse kauba Euroopa Liidu tolliterritooriumilt lõplikuks väljaviimiseks. Samuti on ekspordiga tegemist, kui kaup toimetatakse liidu tolliterritooriumi eripiirkondadesse. Kes on eksportija, kuidas rakendatakse tolliprotseduure ja kuidas kajastatakse kauba eksporti käibemaksuseaduse käsitluses, saate teada uuest peatükist 7.3.3.2

Teabevara uuendus

Maksuteabevara tellijana on Teil hea võimalus saada osa Soome palga- ja maksuarvestust puudutavas veebiseminarist, mille viib läbi CH Konsultatsioonid OÜ juhataja Christer Haimi.

Soomes makstakse palka kollektiivlepingute alusel. Kollektiivlepinguid on Soomes kokku umbes 160, mis teeb sealse palgaarvestuse nüansirohkeks ja keeruliseks. Veebiseminaril tuleb juttu palgaarvestuse alustest sh tutvute levinumate kollektiivlepingutega. Räägime veel kohustuslikest kindlustustest, palgamaksudest, töötasu arestimisest ja palkade deklareerimisest. Kõike seda uues videopeatükis 2.1!

Valdkonna uudis

Kaubanduskoda koostas ülevaate ettevõtete jaoks kõige olulisematest seadusemuudatustest, mis jõustusid 1. aprillil. Kokku jõustus aprilli esimesel päeval üle 30 õigusakti.

Nutiseadmetelt tuleb maksta täiendavat tasu

Alates 1. aprillist tuleb maksta mitmete tehnikatoodete pealt nn tühja kasseti tasu. Näiteks arvuti ja nutitelefoni puhul on tasu suurus 3,5 eurot, salvestusfunktsiooniga teleril 4 eurot, välisel kõvakettal 3 eurot ning USB-mälupulgal ja mälukaardil 0,5 eurot. Tasu maksmise kohustus on üldreeglina toodete maaletoojal või tootjal.

Kogutav tasu läheb muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele ning selle peamine eesmärk on maksta muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele õiglast hüvitist selle eest, et inimestel on lubatud tasuta nende teoseid kopeerida isiklikuks kasutuseks ilma muusika- ja filmiteoste õiguste omajate nõusolekuta.

Juriidilistel isikutel, kes ostavad tühja kasseti tasu alla minevaid tooteid enda jaoks või ekspordivad neid, on õigus tasu tagasi küsida.

Kuni 30. juunini 2021 ei tule tasu maksta toodetelt, mille isik impordib või toob teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse selleks, et täita enne 1. märtsi 2021 sõlmitud lepingut avalik-õigusliku juriidilise isikuga või eraõigusliku juriidilise isikuga, kes on toodete lõppkasutajaks.

Vaadake lisaks: Autoriõiguse seadus, Määrus, mis paneb paika tasu alla minevate toodete loetelu ja tasu määrad

Toiduseaduse muudatused

1. aprillil jõustus toiduseaduses 18 muudatust. Suurem osa muudatustest on seotud tegevusloa kohustusega. Seadusesse lisandub kaks olukorda, kus ettevõtjal peab edaspidi olema toidu käitlemiseks tegevusluba. Esiteks on tegevusluba kohustuslik, kui ettevõtja tegeleb toitlustamisega koolieelses asutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, tervishoiu- ja hoolekandeasutuses, kinnipidamisasutuses ning Kaitseväes. Teiseks on tegevusluba nõutud, kui ettevõte tegeleb jaekaubandusega ja käitleb loomset toitu, mida ta tarnib sama ettevõtja jaekaubandusettevõttesse või üksnes teisele jaekaubandusega tegelevale ettevõtjale, välja arvatud juhul, kui tarnimine on marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud.

Mitmel juhul asendus tegevusloakohustus majandustegevusteate esitamisega. Näiteks ei ole enam vaja tegevusluba, kui ettevõte tegeleb jaekaubandusega ja käitleb toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril. Samas peab ettevõte endiselt täitma kehtivaid hügieeninõudeid. Ettevõtjal, kel seni oli tegevusluba ettevõttes toidu käitlemiseks, kuid alates 1. aprillist asendus loakohustus teatamiskohustus, loetakse teatamiskohustus täidetuks.

Vaadake lisaks: Toiduseadus

Ühendkuningriigi kodanikud ei lähe sisserände kvoodi alla

Välismaalaste seaduses jõustub muudatus, mille kohaselt arvatakse Ühendkuningriigi kodanikud välja välismaalaste seaduses sätestatud sisserände piirarvu alt.

Vaadake lisaks: Välismaalaste seadus

Ajutiselt väheneb veeteetasu

Meresõiduohutuse seaduses jõustub muudatus, mis vähendab 2021. aasta aprilli kuni detsembri eest tasumisele kuuluvat veeteetasu 50 protsendi võrra.

Vaadake lisaks: Meresõiduohutuse seadus

Tubakavedelikud on ajutiselt aktsiisivabad

Alates 2021. aasta 1. aprillist kuni 2022. aasta 31. detsembrini ei maksustata aktsiisiga nikotiinisisaldusega ja ilma nikotiinisisalduseta tubakavedelikke ning nimetatud perioodil ei kohaldata tubakavedelike puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust.

Vaadake lisaks: Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus

Allikas: finantsuudised.ee

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Riigikohtu üldkogu asus juhatuse liikme vastutuse osas uuele seisukohale
 • Eestis kehtivat maksuvaba tulu arvestust rakendatakse edaspidi ka EMP riikide residentide suhtes
 • Töötajatele terendavad lisapuhkepäevad

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kuulamiseks on ilmunud uus audiopeatükk 2.1, kus räägime, mis on pensioni investeerimiskonto. Arutatakse, kes võiksid pensioni investeerimiskontot kasutama hakata, mis ajast seda saab teha, milliseid investeerimisvõimalusi hakkab pensioni investeerimiskonto lahenduse pakkuma ning kuidas saab sellest väljuda.

 Pensioni investeerimiskontost räägib pensionireformiteemalises audiopeatükis 2.17 ka KPMG maksunõustaja Einar Rosin. 
 

Teabevara uuendus

 Märtsi alguses keskendume kaudsele maksustamisele. 

Peatükist 7.1.2 leiate riigikohtu värske hinnangu käibemaksu tasumise kohustuse kohta. Riigikohtu kaasuses nr 3-17-1646 oli ostjale esitatud käibemaksuga müügiarve, mis oli käibedeklaratsioonis jäetud kajastamata. Vaidluse käigus antud selgituste kohaselt tehinguid tegelikkuses aset ei leidnud ja väidetavalt allkirjastasid vaidlusalused arved kolmandad isikud, kes kasutasid juhatuse liikme isikutunnistust ja PIN-koode. Millisele seisukohale riigikohus jõudis, saate lugeda juba peatükist. 

Uuendatud peatükis 7 leiate nüüd kaudse maksustamisega seotud avalduste ja deklaratsioonide lingid. 

Valdkonna uudis

Riigikogus läbis 10. veebruaril kolmanda lugemise käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eesti võtab üle ELi e-kaubanduse maksustamise muudatuste paketi ja selleks uuendatakse Eestis e-kaubanduse käibemaksu tasumise korraldust. Muudatused jõustuvad 1. juulil 2021 ning puudutavad lõpptarbijaga (B2C, ingl business to consumer) tehtavate müügitehingute käibemaksu ja maksuarvestust.

Kokkuvõte muudatustest
 • Teise riigi lõpptarbijaga tehtavate müügitehingute piirmäära alandatakse 10 000 eurole, mille ületamisel läheb käibemaksu tasumise kohustus üle teise liikmesriiki. 10 000-eurose piirmäära täitumisel liidetakse kokku teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale osutatud teenused ja müüdud kaubad. Seni arvati piirmäära sisse üksnes osutatud digiteenused.
 • Kauba müümisel teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale saab teises riigis tasumisele kuuluva käibemaksu deklareerida ja tasuda Eesti maksu- ja tolliametis. Seni üksnes digiteenuste maksustamisel kehtinud MOSSi (ingl mini one stop shop) erikorda ehk ühe akna süsteemi, mis võimaldab teha kogu ELi maksuarvestusega seotud toiminguid ühes liikmesriigis ja registreerida end üksnes asukohariigis käibemaksukohustuslasena, laiendatakse ka lõpptarbijaga tehtud müügitehingutele. MOSSi asemel võetakse kasutusele nimetus OSS (ingl one stop shop).
 • MOSSi erikorra maksustamise põhimõtet laiendatakse teises liikmesriigis osutatavatele kinnisasjaga seotud teenustele, transpordivahendi rendile andmisele ning üritustele sissepääsu ja ürituste korraldamisega seotud teenustele, kui neid teenuseid osutatakse Eestist teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale.
 • Kehtestatakse lihtsustatud kord käibemaksu tasumiseks lõpptarbijale müüdavalt kaubalt, mis imporditakse kolmandast riigist ja mille väärtus ei ületa 150 eurot. Seda erikorda nimetatakse lühendatult IOSS (ingl import one stop shop).
 • Määratakse kindlaks, kes vastutab kolmandast riigist pärineva kauba importimisel käibemaksu tasumise eest, kui kaup müüakse mõne platvormi, internetipõhise müügikoha või sarnase kanali kaudu ning kui kasutatakse vahendajat.
 • Täpsustatakse, kus müügitehinguid maksustatakse, kui tehing tehakse ELi sees või kui kaup imporditakse Eestis asuvale saajale.
 • Internetipõhisele kauplemiskohale pannakse kohustus säilitada andmeid 10 aastat.
 • Ettevõtjad, kes soovivad lõpptarbijale müüdava kauba importimisel või teises liikmesriigis asuvale isikule kauba ja teenuste müümisel kasutada käibemaksu erikorda, peavad selleks esitama avalduse maksu- ja tolliametile. Avaldusi võetakse vastu alates 1. aprillist. 

1. jaanuaril 2022 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, millega antakse müüjale võimalus vähendada enda maksukohustust laekumata arvetelt tasutud käibemaksu võrra. Maksukohustust saab vähendada üksnes seaduses toodud tingimustel, sealhulgas:

 • peab arve tasumise tähtajast olema möödas vähemalt 12 kuud, kuid mitte rohkem kui kolm aastat;
 • peab nõue olema raamatupidamises maha kantud, millest on teist poolt ka teavitatud;
 • ei tohi nõue olla võõrandatud;
 • ei tohi olla tegemist seotud isikute vahelise tehinguga.

Eelnõu menetluskäiku saate vaadata SIIT.
Lisainfo: KPMG maksunõustaja Merike Oja, moja@kpmg.com

Teabevaras rääkisid fookuses olevatest seadusemuudatustest audiopeatükis 2.3 KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask ja maksunõustaja Einar Rosin. 

Allikas: KPMG Infokuller

 


 

 


 

Lehed