Lepingud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Osaühing on piiratud vastutusega äriühing, mis on aktsiaseltsist paindlikum ja suletum. Osaühingu osakapital on jaotatud osadeks ja osakapitali suurus peab olema vähemalt 2500 eurot. Osaühingut on võimalik asutada ka sissemakseta, kuid selline võimalus on antud üksnes füüsilistele isikutele juhul, kui kavandatud osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot. Kui kasutada sissemakseta asutamise võimalust, siis vastutab osanik tasumata kohustuse eest tasumata sissemakse ulatuses, kui kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvelt. Sissemakseta asutatud osaühingu suhtes kehtivad ka muud piirangud, nt osanikele väljamakse tegemise keeld.

Osaühingu osa müümine toimub müügilepingu regulatsiooni alusel, võttes arvesse osa müügiga seotud erisusi.

Osa müügilepinguga kohustub müüja (osanik ehk osaühingu osa omanik) üle andma lepingu objektiks oleva osa ning tegema võimalikuks osa omandi ülemineku ostjale (osa omandajale), ostja aga kohustub müüjale tasuma osa ostuhinna rahas ja võtma osa vastu.

Osal on nimiväärtus, mis määrab kindlaks osaga seotud õiguste ulatuse. Osa väikseim nimiväärtus on üks euro. Kui osa nimiväärtus on suurem kui üks euro, peab see olema ühe euro täiskordne. Osa nimiväärtust ei tohi segamini ajada osa väärtusega selle võõrandamisel ehk osa turuväärtusega.

Osaühingu osa ja osa suurusega on seotud ka osaniku õigused osaühingus. Nimelt annab osa osanikule näiteks õigused osaleda ühingu juhtimises, kasumi jaotamisel ning osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Samuti on osanikel näiteks teabeõigus ning muud seadusest tulenevad õigused.

Osanikud võivad kokku leppida erinevas õiguste jaotamises. Nimelt võivad põhikirja kohaselt osad anda osanikele erinevaid õigusi. Ühesuguste õigustega osad moodustavad osade ühe liigi ning üldjuhul võib igal osanikul olla üks samast liigist osa.

Osa võõrandamistehingule kohalduv vorminõue sõltub sellest, kas osaühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi EVK). Kui osad ei ole EVK-s registreeritud, näeb seadus osa müügilepingu jaoks ette kohustusliku notariaalse tõestamise vorminõude. See tähendab, et tehingu käigus peab notar selgitama tehinguosalistele tehingu õiguslikke tagajärgi ja koostama tehingu kohta notariaalakti. Praktikas tähendab see ka seda, et osa müügilepingu projekti koostab notar, mida ostja ja müüja vajaduse järgi täiendavad või muudavad.

Kui osad ei ole EVK-s registreeritud ja müügileping sõlmitakse lihtkirjalikult ning see pole notariaalselt tõestatud, toob see kaasa tehingu tühisuse.

Kui osad on EVK-s registreeritud, siis ei pea osa müügileping olema notariaalselt tõestatud. Sellisel juhul peab võõrandamine toimuma EVK reeglite kohaselt. Osa ülekandmine tehakse väärtpaberikontode kaudu väärtpaberiülekandega. Selleks peab nii ostjal kui ka müüjal olema väärtpaberikontod, mille kaudu ülekandekorraldusi anda. Tehingu toimumise eeldus on kattuvad ülekandekorraldused. Väärtpaberikorraldusi on kahte liiki: makse vastu (delivery versus payment) ja makseta (free of payment).

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Väljaandes „Lepingud” hakkame avaldama võõrandamislepinguid, kasutamislepinguid, teenuse osutamise lepinguid, äriühingu tegevuse ja esindamisega seotud dokumente, tagatisi, samuti saate teada, kuidas toimida lepingu rikkumise korral.

Käsiraamatu peatoimetaja on advokaat Triin Tiru, kes on ühinemiste ja omandamiste (M&A) ning lepingu- ja äriühinguõiguse valdkondadele spetsialiseerunud advokaat.

Märtsitäiendus toob teieni “Lihtsa müügilepingu”, “Detailsema müügilepingu” ja “Müügilepingu raamlepingu” näidised ning peatükid selgitustega müügilepingu ja vallasasja müügi kohta.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed