Lepingud | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Teabevara uuendus

Seoses COVID-19 agressiivse leviku ning eriolukorra kehtestamisega Eestis ja mitmetes teistes riikides kaasneb ka ettevõtetele suur surve oma planeeritud tegevuste ning kohustuste kriitiliseks ülevaatamiseks. Muuhulgas on palju õigusalaseid tüüpküsimusi, mis seotud nii seniste kokkulepete ja õiguslike suhete pidavusega vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel. Eripeatükis 7 jagavad lepingute teabevara autorid advokaadibüroost RASK õigusalaseid soovitusi, mida praegusel hetkel lepingute valdkonnas peaks tähele panema ja tegema. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

  • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
  • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
  • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 5.2.2 avavad lepingute teabevara autorid advokaadibüroost RASK garantiilepingu sisu ja peatükist 5.2.2.1 leiate garantiilepingu näidise.

Garantiikirja ning garantiilepingu õiguslik erinevus seisneb selles, et garantiikiri on käsitletav üksnes pakkumusena garantiilepingu sõlmimiseks, millega võlausaldaja loetakse garantiikirja kättesaamisel eelduslikult nõustunuks. Vältimaks võimalikke vaidlusi selle üle, kas võlausaldaja on garantiikirja kätte saanud või mitte, võivad pooled otsustada garantiilepingu sõlmimise kasuks. Kuna garantiikiri on suunatud eelkõige garandi kohustuste määratlemisele, sobib garantiileping enam olukordadeks, kus tavapärasest ulatuslikumad kohustused lasuvad ka võlausaldajal.

Teabevara uuendus

Kui  tõsiselt peaks suhtuma äriruumi üürilepingu sõlmimisse ja kas halvast üürilepingust võib saada ettevõtja kirstunael? Kuidas peaks käituma üürileandja, kui üürnik on üüripinnalt lahkunud – kas leping lihtsalt lõppes? Kes on ankurüürnik, mis eeliseid annab üürimärge ja mis on tungiv omavajadus?

Äriruumide üürilepingutest räägib äriruumi üürilepingu peatüki 2.1.1 uues audiolisas advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Marina Lapidus. 

 

Valdkonna uudis

Pressiteade 19.02.2020

Aktiivsest kasvust ja uute strateegiliste eesmärkide saavutamiseks laiendas Advokaadibüroo RASK pärast 5 aastat oma partnerite ringi. Senise 3 partneri hulka liitusid büroo seest maksu- ja avaliku halduse valdkonna juht Villy Lopman ning tehnoloogia-, finantseerimis- ja lennundusvaldkonda vedav Timo Kullerkupp.

RASKi asutaja Ramon Rask kommenteerib otsust selliselt:  „Oleme büroona ligi 8 tegutsemisaasta kestel jõudsalt kasvanud ja jõudnud 3 partneriga nii meeskonnaliikmete kui käibelt  Eesti 10 suurima advokaadibüroo sekka. Ambitsioon ei ole aga ajas kahanenud, vaid pigem kasvanud. Siit edasiminekuks on partnerite ringi laiendamine vältimatu samm. Ühtlasi on see väga meeldiv samm, kuna uued partnerid, Timo ja Villy on meeskonna seest kasvanud partnerid, kelle veregrupp kattub seniste partnerite omaga.“

„Lisaks ühisele tunnetusele on oluline ka see, et tegemist on oma valdkonna kahe Eesti tipuga: Villy Lopmani teadmised ja kogemus maksuõiguses ja haldusmenetluses laiemalt on büroo jaoks hindamatu väärtusega. Nii nagu on büroo jaoks asendamatu Timo roll tehnoloogia- ja lennundusvaldkonna juhtimisel kui ka rahvusvaheliste tehingute nõustamisel, “ põhjendab partnerite valikut büroo asutaja Tarmo Peterson.

Advokaadibüroo RASK OÜ on Ramon Raski ja Tarmo Petersoni poolt 2012. aastal asutatud advokaadibüroo, mis senise 7 tegutsemisaasta jooksul aktiivselt ja stabiilselt kasvanud, pakkudes tänaseks õigusteenust paljudele oma valdkonna tippettevõtetele nagu Eesti Energia, AirBaltic, Magnetic MRO, Cleveron, Ridango, Fiizy, Nordlin, BaltCap, Unimed  Kliinikud, Lumi Capital, Riigikinnisvara jpt. 

2015. aastast liitus partnerite ringiga ka kauaaegne Riigikohtu esimees, mitmekordne justiitsminister ja Riigikogu õiguskomisjoni liige Märt Rask.

„Väga hea meel on. Usalduse andmine ja vastutuse võtmine tugevate ekspertide meeskonna eest - mõlemad on suur au,“ kommenteerib Timo Kullerkupp rollivahetust büroos. „Ettevõtte kiire orgaaniline kasv püsiva ja sidusa tuumiku ümber on küll mõnevõrra erinev tänasest turupraktikast aga oleme veendunud, et just see on ja saab tulevikus järjest rohkem nii büroole kui meie headele klientidele edu võtmeks.“

RASKi kompetentse tunnustavad mitmed mainekad rahvusvahelised õigusturuülevaated. RASKi senine kiire kasv on toonud büroole äramärkimise ka Äripäeva 2019. aasta Gaselli TOP ettevõtete seas. 

Taustainfot uute Advokaadibüroo RASK partnerite kohta:

Villy Lopman on hinnatud õigusnõustaja peamiselt maksõiguse ja avaliku halduse valdkonnas, mis hõlmab läbirääkimiste pidamist erinevate ametkondadega ning kohtuvaidlusi riigiga. Villy märkimisväärne oskus ja vilumus riigiametitega suhtlemises tugineb tema varasemale tegevusele Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhina ning peajuristina samas ametis.

Omades põhjalikke teadmisi ja kogemust maksuõiguses, on Villy aastaid nõustanud väga erineva profiiliga kliente maksude valdkonnas. Lisaks keskendub ta kohalike omavalitsuste huvide kaitsmisele suhtluses riigiga.

Villy on nõustanud kliente erinevates uudseid lahendusi loovates kohtuasjades, ehitus- ja planeerimisalastes vaidlustes, olnud kaitsjaks Eesti suurimates majanduskriminaalasjades ning esindanud paljusid kliente ka Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Villy kuulub Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni ning annab sageli erialaseid koolitusi. Teiste hulgas on Villy viinud läbi koolitusi nii Maksu- ja Tolliameti ametnikele kui ka Eesti Vabariigi kohtunikele.

Rohkem infot: https://rask.ee/meeskond/villy-lopman  

Timo Kullerkupp on praktiseerinud ligi 10 aastat vandeadvokaadina, nõustades igapäevaselt erineva profiiliga kliente suuremates ühinemis- ja omandamistehingutes ning keeruliste ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel, omades märkimisväärset kogemus nii tehnoloogia-, lennundus-, pangandus- kui ka tervishoiu valdkonna nõustamisel.

Timo tunneb hästi Skandinaavia turgu ning on aidanud paljusid Eestisse asunud välisinvestoreid õigusalaste kui ka üldisemate äritegevuse ümberasumisega seonduvate küsimuste lahendamisel. Timo on ametlikuks koostööpartneriks ka EASi Välisinvesteeringute keskusele, aidates õigusalastes küsimustes Eestisse investeerimist planeerivaid välisinvestoreid ning panustades Eesti tutvustamisele välisturgudel.

Varasemalt on Timo osalenud ka õigusloomes – peamiselt tervishoiuvaldkonda reguleerivate õigusaktide ning e-tervise infosüsteemide väljatöötamisel Sotsiaalministeeriumis.

Rohkem infot: https://rask.ee/meeskond/timo-kullerkupp  

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

  • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
  • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
  • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lepingute teabevara uues peatükis 5.2 räägime garantiist ning peatükist 5.2.1 leiate garantiikirja näidise.

Garantii andmist reguleerib võlaõigusseaduse § 155, kuid sõltuvalt lepingu liigist reguleerivad garantii andmist sellele lepingule kohalduvad erisätted. Garantiiga võtab garantiiandja ehk garant endale kohustuse täita garantiikirjas sätestatud juhul võlausaldaja ees teatud kohustusi.

Teabevara uuendus

Teabevaras on ilmunud uus audiopeatükk 6.13. Seekord on jututeemaks ettevõtete koondumine. Saate teada, millistel juhtudel satuvad koondumistehingud konkurentsiameti kontrolli ja kui suure aja- ning energiakuluga peab ettevõte arvestama. Lisaks veel nippe, milliseid vigu teevad ettevõtjad konkurentsiametisse pöördumisel ja kuidas neid vigu ära hoida. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

  • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
  • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
  • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed