Lepingud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Ettevõtjatelt kuuleb riigihangete korralduse ja läbiviimise kohta tihti nurinat. Näiteks kurdetakse, et hankijad kirjutavad sinna absurdseid tingimusi. 

Kui reaalne see tegelikult on? Kas hanked ongi halvad ning kes, kas, kus ja millal saab neid paremaks muuta või vaidlustada – sellest räägib uues audiopeatükis 9.1 advokaadibüroo RASK riigihangete valdkonna kaasjuht Keidi Kõiv.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Keelati ebaausad kaubandustavad põllumajandustoote ja toidu tarneahelas

 • Kauba ja teenuse hinna märkimine tulevikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Endiselt on tähelepanu keskmes võõrandamislepingud.

Uues audiopeatükis räägime kinnisvara ostmisel kaasnevatest riskidest. Neist on kõnelemas kohtutäitur Katrin Vellet, kelle sõnul peab  näiteks võlgnikult kinnisvara ostnud inimene hoolitsema muu hulgas selle eest, kuidas ostetud vara enda valdusesse saada.

 

 

 

Teabevara uuendus

Septembrist on Teie käsutuses intellektuaalse omandi õiguste kokkuleppe näidis peatükis 1.4.6.1 ja peatükis 1.4.6 tutvustame seda teemat ka üldisemalt.

Intellektuaalse omandi all mõistetakse inimese intellektuaalse tegevuses (kõige laiemas mõttes) teel tekkinud tulemeid, sh autoriõigust. Lepingunäidises reguleeritakse intellektuaalse omandi õigustega seonduvate varaliste (autori)õiguste üleandmist.

Praktikas on intellektuaalse omandi kuuluvuse (sh üleandmisega) seonduvad kokkulepped väga levinud ja olulised. Tarkvara pakkuvate teenusepakkujate põhiliseks väärtuseks võibki olla intellektuaalse omandi ehk tarkvara omamine ning sellest tulenevalt peavad intellektuaalse omandi kuuluvusega seonduvad küsimused olema lahendatud. Intellektuaalse omandi kuuluvust reguleerivad kokkulepped peavad seetõttu olema selged, sh defineerima täpselt intellektuaalse omandi sisu ja sellega seonduvad õigused.

Valdkonna uudis

Autorid: advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat Eva Mägi ja jurist Brigitta Jõgi

Artiklis käsitletakse õigusaktide muudatusi perioodil juunist septembrini 2021. Suurimad muudatused viidi sisse krediidiasutuste seaduses ja konkurentsiseaduses.

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatusega luuakse õiguslik alus automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu ABIS asutamiseks. Samuti lisati töökeskkonna tervishoiu ja ohutuse nõuetesse SARS-CoV-2 viiruse levikuga seoses töökeskkonna nakkusohutusega seonduvad sätted.

SEADUSEMUUDATUSED

Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 • Vastu võetud Riigikogus 12.05.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 02.06.2021.
 • Seadus jõustus 12.06.2021.

Seadusemuudatuse peamisteks eesmärkideks on finantsstabiilsuse tagamine ja suurendamine, eelkõige pangandussektori usaldusväärsuse ja läbipaistvuse tagamine ning pankade (krediidiasutuste) nn vastupanuvõime tõstmine stressi- või kriisiolukordades. Samuti krediidiasutusele proportsionaalsemate nõuete kehtestamine ja nõuete suurem sidumine krediidiasutuse võetud riskidega.

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 • Vastu võetud Riigikogus 19.05.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 02.06.2021.
 • Seadus jõustus 01.07.2021.

Seadusemuudatusega sätestatakse riigisisene selge õiguslik alus ebaseadusliku ja väärkasutatud riigiabi tagasinõudmiseks olukorras, kus Euroopa Komisjon ega Euroopa Liidu Kohus ei ole sellist otsust teinud. Kuna ükski Euroopa Liidu õiguse säte ei ole kohustanud sõnaselgelt liikmesriike ilma Euroopa Komisjoni otsuseta abi tagasi nõudma, ei olnud riigiabi andjatele ja riigiabi saajatele senini üheselt selge, kas abi tagasinõudmine liikmesriigi asutuse enda algatusel on abi andnud asutuse õigus või kohustus. 2019. aasta kevadel tehtud otsusega Euroopa Kohus kõrvaldas selle ebaselguse ning kinnitas, et kui riigiabi on antud ebaseaduslikult, on liikmesriigi asutuse kohustuseks nõuda ka ilma Euroopa Komisjoni vastavasisulise menetluseta riigiabi omal algatusel tagasi.

Sellistel juhtudel on abi ebaseaduslikkuse juhtude tuvastajaks abi andja ise, kes teeb ka vastava tagasinõude otsuse. Seadusemuudatusega täiendatakse tööturuteenuste ja -toetuste seadust võimalusega anda erandina riigiabi ka raskustes olevale ettevõtjale.

Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 • Vastu võetud Riigikogus 02.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 18.06.2021.
 • Seadus jõustus 28.06.2021.

Muudatusega tagatakse keskne varu moodustamise ja hoiustamise valmisolek elanikkonna varustuskindluse tagamiseks läbi AS-i Eesti Varude Keskuse (EVK) loomise; antakse Siseministeeriumi pädevused, volitused ja ülesanded kriisireguleerimise koordineerimisel üle Vabariigi Valitsusele ja Riigikantseleile; sätestatakse õigusaktide väljatöötamise ülesanne Riigikantseleile valitsemisalade ülese valdkonna koordineerimisel.

Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seadus

 • Vastu võetud Riigikogus 16.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 20.06.2021.
 • Seadus jõustus 30.06.2021.

Seadusega laiendatakse riikliku finantsjärelevalvega seonduva teabe avaldamise aluseid ning luuakse Finantsinspektsiooni seaduses õiguslik alus hoiatusteadete avaldamiseks. Eelnev võimaldab Finantsinspektsioonil avaldada hoiatusteateid ja hoiatada avalikkust nõuetele mittevastavatest tegevustest ja vastavatest kahtlustest finantsjärelevalve valdkonnas.

Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus

 • Vastu võetud Riigikogus 12.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 22.06.2021.
 • Seadus jõustus 02.07.2021.

Olulisemate muudatuste hulgas määratakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teostama järelevalvet veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja otsingumootorite üle. Seadusemuudatusega täpsustatakse sunniraha ja trahvimäärasid ettekirjutiste ja kohustuste täitmata jätmise eest. Nähakse ette käibemaksukohustuslase numbri avaldamise kohustus nendele infoühiskonna teenuse osutajatele, kelle tegevuselt nõutakse käibemaksu. Muudatustega tagatakse ELi platvormide määruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu e-kaubanduse direktiivi nõuetekohane ja mõjus täitmine Eestis.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

 • Vastu võetud Riigikogus 15.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 25.06.2021.
 • Seadus jõustus 05.07.2021.

Riigilõivuseaduses muudeti kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise riigilõivu summa 300 euroks ning kauplemiskonto hoolduse eest tasutakse riigilõivu iga aasta kohta 320 eurot jooksva aasta 15. jaanuariks.

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 • Vastu võetud Riigikogus 15.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 08.07.2021.
 • Seadus jõustus 15.07.2021.

Seadusemuudatusega luuakse õiguslik alus automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu ABIS asutamiseks. Senini on Eestis korraga kasutusel olnud mitu andmebaasi, mis sisaldavad biomeetrilisi isikuandmeid ja asuvad erinevate ministeeriumite haldusalades. Andmekogu ABIS eesmärk on luua nende põhjal keskne andmekogu, mis aitab tõsta isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise tõsikindlust.

 

MUUDATUSED MÄÄRUSTES

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmise määrus

 • Muudetud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusega nr 26 / 28.05.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 04.06.2021.
 • Määrus jõustus 07.06.2021.

Muudeti erinevate arendustega tegelevate ettevõtete ja rahvusvaheliste suursündmuste toetuse tingimusi ja korda.

Rahandusministri 19. juuni 2017. a määruse nr 37 „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks” muutmine

 • Muudetud rahandusministri määrusega nr 14 / 31.05.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 04.06.2021.
 • Määrus jõustus 01.07.2021.

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” ja rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” muutmine

 • Muudetud rahandusministri määrusega nr 15 / 04.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 15.06.2021.
 • Määrus jõustus 01.07.2021.

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

 • Muudetud rahandusministri määrusega nr 16 / 04.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 15.06.2021.
 • Määrus jõustus 01.07.2021.

Maaeluministri määruste muutmine

 • Muudetud maaeluministri määrusega nr 39 / 11.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 17.06.2021.
 • Määrus jõustus 20.06.2021.

Muudeti investeerimistoetuste määruste sõnastust.

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

 • Vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 65 / 21.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 26.06.2021.
 • Määrus jõustus 01.07.2021.

Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihanke alusdokumentides kehtestavad tingimused

 • Vastu võetud keskkonnaministri määrusega nr 35 / 29.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 02.07.2021.
 • Määrus jõustub 01.01.2022.

Määrust kohaldatakse avaliku sektori ja võrgustiku sektori hankijale riigihangete seaduse tähenduses ning selle eesmärk on vähendada riigihankega ostetavate asjade ja tellitavate teenuste keskkonnamõju ning soodustada keskkonnahoidlike riigihangete korraldamist.

Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks ühistranspordisektoris

 • Vastu võetud majandus- ja taristuministri määrusega nr 42 / 29.06.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 02.07.2021.
 • Määrus jõustus 05.07.2021.

Määrusega kehtestatakse riigi eelarvestrateegia 2021–2024 lisa 5 kohase meetme „Kliimapoliitika eesmärkide täitmise nn pilootprojektideks” tegevuse „Vesiniku väärtusahela piloteerimine” elluviimiseks ühistranspordis rohevesiniku kasutuselevõtu toetuse andmise tingimused ja kord. Toetuse andmise eesmärk on vähem keskkonnahäiringut tekitavale rohevesinikku tarbivale ühistranspordile ülemineku ergutamine.

Maaeluministri määruste muutmine

 • Muudetud maaeluministri määrusega nr 42 / 07.07.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 09.07.2021.
 • Määrus jõustus 12.07.2021.

Muudeti mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuste tingimusi.

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

 • Muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 69 / 09.07.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 10.07.2021.
 • Määrus jõustus 13.07.2021.

Muudatusega võib maksuhaldur maksukohustuslase taotlusel tema kohta käivaid maksukäitumise hinnanguid edastada Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas automatiseeritult maksukohustuslase määratud kolmandatele isikutele ja asutustele ning avaldada määratlemata hulgale isikutele Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas ning Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

Rahandusministri 3. juuli 2017. a määruse nr 58 „Täpsustavad juhised ajutise ladustamise, tolliladustamise ja vabatsoonis tegutsemise kohta” muutmine

 • Muudetud rahandusministri määrusega nr 18 / 13.07.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 16.07.2021.
 • Määrus jõustus 19.07.2021.

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” ja Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” muutmine

 • Muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 70 / 13.07.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 16.07.2021.
 • Määrus jõustus 01.08.2021.

Rahandusministri 13. oktoobri 2010. a määruse nr 51 „Tarbijakrediidi kulukuse määra arvutamise kord” muutmine

 • Muudetud rahandusministri määrusega nr 19 / 16.07.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 20.07.2021.
 • Määrus jõustus 23.07.2021.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega” muutmine

 • Muudetud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusega nr 46 / 21.07.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 23.07.2021.
 • Määrus jõustus 26.07.2021.

Muuhulgas lisati uue majutusettevõtja, spaa ja veekeskuse, toitlustusettevõtja, reisiettevõtja, nõupidamiste ja messide korraldaja, sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja ja jaekaubanduse ettevõtja toetuse regulatsioon.

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

 • Muudetud maaeluministri määrusega nr 45 / 23.07.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 29.07.2021.
 • Määrus jõustus 01.08.2021.

Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” muutmine

 • Muudetud majandus- ja taristuministri määrusega nr 47 / 02.08.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 10.08.2021.
 • Määrus jõustub 01.12.2021.

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

 • Muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 82 / 13.08.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 14.08.2021.
 • Määrus jõustus 17.08.2021.

Lisati SARS-CoV-2 viiruse levikuga seoses töökeskkonna nakkusohutusega seonduvad sätted.

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 „COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

 • Muudetud majandus- ja taristuministri määrusega nr 49 / 17.08.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 19.08.2021.
 • Määrus jõustus 22.08.2021.

Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

 • Muudetud justiitsministri määrusega nr 17 / 24.08.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 26.08.2021.
 • Määrus jõustus 29.08.2021.

Saku Vallavolikogu 11.11.2004 määruse nr 24 „Reklaamimaksu kehtestamine” muutmine

 • Muudetud Saku Vallavolikogu määrusega nr 11 / 19.08.2021.
 • Avaldatud Riigi Teatajas 31.08.2021.
 • Määrus jõustub 01.01.2022.

Muudeti üldist maksumäära reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta 0,4 euroks päevas.

Muudeti kohtule dokumentide esitamise korda, kohtu kinnistusosakonna kodukorda ja kohtu registriosakonna kodukorda.

Allikas: raamatupidaja.ee

 

 

 

 

Teabevara uuendus

Veebiseminaril uues videopeatükis 9.1 räägime tõestamistoimingutest, mis moodustavad kõige põhilisema osa notari tööst.  

Juttu tuleb järgmistest teemadest: 

 1.        Tõestamistoimingud (notriaalne tõestamine ja kinnitamine) ja notari ametitegevuse funktsioonid
 2.        Eeldused ja võimalused tõestamistoimingute tegemiseks kaugtõestamise teel, sh tehnilised eeldused ja erinevate toimingute tegemise võimalused
 3.        Tehingu ja tahteavalduse tegemine kaugtõestamise teel, erinevused võrreldes tavalise tõestamisega
 4.        Tõestamisega kaasnevate kohustuste täitmine kaugtõestamisel (sh isikusamasuse, teo- ja otsusevõime ning esindusõiguse tuvastamine)
 5.        Notari selgitamiskohustus ja selle täitmine kaugtõestamisel
 6.        Kaugtõestamisega kaasnevad raskused ja ohud ning kuidas neid vältida
 7.        Soovitused kaugtõestamisega toimingute tegemiseks ja/või sellest hoidumiseks
 8.        Võimalikud tulevikuperspektiivid seoses kaugtõestamisega
Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Kaugmüük muutus lihtsamaks

 • Ettevõtjatele terendavad kaupade müügil täiendavad kohustused

 • Kahju kannatanu nõudeõigus esindusõiguseta tehtud tehingu puhul

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Nõuete loovutamise teema all on nüüd olemas ka ingliskeelne nõude loovutamise lepingu näidis. See leping reguleerib laenulepingust tuleneva nõude loovutamist, kuid loovutada on võimalik mistahes nõudeid, mille loovutamine ei ole keelatud. Sealhulgas võib loovutada tulevikus tekkivaid ja tingimuslikke nõudeid, kui need on loovutamise hetkel piisavalt määratletavad (VÕS § 165). ) Loovutada ei või ülalpidamise nõuet, kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise või surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise nõudeid ega muid nõudeid, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Sellise nõude võib loovutada, kui loovutamisega kaasneb majanduslikult samaväärse vastusoorituse saamine (VÕS § 166).

Vaadake lähemalt peatükist 1.4.2.1

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 9.1 räägime sündmuste ahelast, mille käigus muutuvad võlad tarnijatele maksehäireteks ja seejärel inkassovõlgadeks. Uurime, kuidas on võla- ja inkassomaailm 20 aastaga muutunud ning miks suhtlemine on parim viis võlgade sissenõudmiseks.

Kuidas võlgu jäämist ja võlausaldajaks saamist vältida, räägivad taust.ee konsultant Jaan Kurvet ja advokaadibüroo PriceWaterhouseCoopers Legal juhtivpartner Viljar Kähari. 

Teabevara uuendus

Hetkel on fookuses võõrandamislepingud ja sel kuul täpsemalt ettevõtte müük ning sellega seotud leping.

Müügi raames tuleb põhjalikult välja selgitada ja lepingus võimalikult täpselt sätestada üleantava vara koosseis. VÕS § 180 lg 2 kohaselt kuuluvad ettevõttesse ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas ettevõttega seotud lepingud.

Ettevõtte müügist on üldisemalt juttu peatükis 1.3 ja ettevõtte täiesti uue müügilepingu näidise peatükist 1.3.1

Lehed