Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Maikuus on tähelepanu laolepingul. Peatükist 3.5 leiate laolepingu üldise tutvustuse ja peatükist 3.5.1 laolepingu kommenteeritud näidise. Sama näidise saate ka peatüki juures alla laadida, kohandada ning kasutada. 

Laoleping on hoiulepingu eriliik, mida reguleerivad võlaõigusseaduse §-d 883–896. Laolepingu pooled on sarnaselt hoiulepinguga hoidja ja hoiuleandja ning praktikas on levinud, et leping sõlmitakse vedude või ekspedeerimise jaoks. Laoleping väärib eraldi regulatsiooni, sest võrreldes hoiulepinguga on hoiuteenuse sisuks ka vallasasja ladustamine ja säilitamine ning teenust osutatakse majandus- või kutsetegevuses. Hoiuleandja võib olla nii majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik kui ka tarbija. Seadus näeb tarbijale ette mitmeid kaitsetagatisi, millest kõrvalekaldumine tarbija kahjuks on keelatud. Laolepingule kohalduvad hoiulepingu sätted osas, mis puudutavad tasu maksmist, tasuta hoidmist, asja kasutamist ja edasiandmist kolmandale isikule, tagastamise tingimusi, kasu väljaandmist, hoiuleandjate või hoidjate paljusust, hoiutasu maksmise tingimusi ja kolmandate isikute õigusi.

Uues audiopeatükis 4.5 kõnelevad maksuekspert Villy Lopman advokaadibüroost RASK ja LHV panga rahapesu tõkestamise üksuse juht Aivar Paul, kuidas ettevõtja saaks paremini hakkama seoses rahapesu tõkestamise meetmetega tekkinud olukorras, ja millised võimalused on pankadel ning teenuseosutajatel

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äsja ilmus teabevaras kaubaveolepingu ja veokirja vorm ning  veolepingute üldine tutvustus. Veoleping on teenuse osutamise lepingu alaliik, millele eriregulatsiooni puudumisel kohaldatakse töövõtulepingu sätteid. Veolepingud jagunevad kaubaveo- ja reisijaveolepinguteks. Kaubaveolepingutele kohalduvad lisaks kaubaveo üldsätetele ka erisätted kolimislepingute ja erisõidukitega vedamise puhul. Võlaõigusseaduses kaubaveolepingute regulatsioon on kohaldatav vaid riigisisestele kaupade maantee- ja raudteevedudele. Võlaõigusseaduse sätteid ei kohaldata merevedude ja enamjaolt ka õhuvedude puhul.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lepingute teabevaras on uue näidisena ilmunud hoiuleping. Samast leiate ka hoiulepingu üldisema tutvustuse.

Hoiulepinguga kohustub hoidja hoidma hoiuleandja poolt temale üle antud vallasasja ja hoidmise lõppemisel selle hoiuleandjale tagasi andma. Sellise lepinguga saab hoiule anda vaid vallasasja. Hoiulepingu eesmärk on asja hoidmine ja selle tagastamine asja üleandmise seisundis. Tegemist on tulemusele suunatud teenuse osutamise lepinguga, mis loetakse nõuetekohaselt täidetuks juhul, kui soovitud tulemus on saavutatud. Erinevalt üüri-, rendi-, laenu- ja asja tasuta kasutamise lepingust ei anna hoiuleping hoidjale õigust hoiuleandja poolt hoiule antud asja kasutada. Samuti pole hoidjal õigust asja hoidmisel saadud tulule, kuigi pooled võivad kokku leppida teisiti.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükist 3.2.3 leiate ehitustööde töövõtulepingu, mille on koostanud advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid. Selline leping eeldab, et varem on sõlmitud ja täidetud projekteerimisleping, mille alusel töövõtuleping sõlmitakse.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Selle aasta alguses keskendume töövõtuga seotud lepingutele.

Töövõtuleping on ilmselt üks praktikas enim kasutust leidev lepingutüüp. Sellega kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu. Advokaadibüroo RASK on Teile ette valmistanud töövõtulepingu näidise peatükis 3.2.1 ja omanikujärelevalve käsunduslepingu näidise peatükis 3.2.2. Nagu ikka, saate lepingud samas ka alla laadida, oma vajadustele sobitada ja kohe kasutada.

Lehed