Lepingud | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Lepingute teabevara tellijana on Teil võimalus vaadata veebiseminari, kus jagatakse praktilisi näiteid ja nõuandeid võlgnevuste ennetamiseks ja võlamenetluse protsessi parendamiseks ettevõttes. Seminari leiate uuest peatükist 9.1.

Seminari kava:

 •         ennetavad tegevused ja ettevalmistused võimalikke võlgnevuste vältimiseks
 •         võlahaldusprotsessi etapid ja selgitused
 •         enamlevinud vead võlgnevuste menetlemise protsessis
 •         praktilised näited ja nõuanded
 •         küsimused ja vastused. 

 

Teabevara uuendus

 Võtame fookusesse võõrandamislepingud ja esimeses järjekorras uuendame erinevaid müügilepinguid. Juulis ja augustis jõuavad Teieni  ettevõtte müügileping ja ingliskeelne kinnistu müügileping. 

 

Juulis saate lepingute teabevara tellijana vaadata ka veebiseminari, kus jagatakse praktilisi nõuandeid võlanõuetega tegelemiseks. Võlgnike ja võlglastega tegelemisel on oluline lähtuda tegevuste õigest järjekorrast. Alustades võla menetlemist ilma vajaliku eeltööd tegemata või “valest otsast“, võib võla sissenõudmise protsess kujuneda võlausaldaja jaoks olulisemalt keerukamaks, pikemaks ja kallimaks. Või hoopis ebaõnnestuda.


Veebiseminaril jagatakse praktilisi näiteid ja nõuandeid võlgnevuste ennetamiseks ja võlamenetluse protsessi parendamiseks ettevõttes.

Seminari kava:

 •         Ennetavad tegevused ja ettevalmistused võimalikke võlgnevuste vältimiseks
 •         Võlahaldusprotsessi etapid ja selgitused
 •         Enamlevinud vead võlgnevuste menetlemise protsessis
 •         Praktilised näited ja nõuanded
 •         Küsimused ja vastused

 

 

Teabevara uuendus

Teie lepingute teabevara peatükis 1.2 on ilmunud uus osa müügilepingu tutvustus ning peatükist 1.2.1 leiate osa müügilepingu uuendatud näidise eesti keeles, peatükist 1.2.2 aga sama näidise täiesti uuena inglise keeles. 

Osa müügilepinguga kohustub müüja (osanik ehk osaühingu osa omanik) üle andma lepingu objektiks oleva osa ning tegema võimalikuks osa omandi ülemineku ostjale (osa omandajale), ostja aga kohustub müüjale tasuma osa ostuhinna rahas ja võtma osa vastu. Näidislepingud reguleerivad sellise osa müüki, mis on registreeritud Eesti väärtpaberiregistris. Nagu ikka, saate samas lepingu vormid ka alla laadida ja kohe kasutada. 

Valdkonna uudis

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma 14. juuni istungil pandikirjaseaduse muutmist, millega võetakse pandikirjaseadusesse üle ELi direktiiv, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse sellega seotud direktiivide nõudeid. Komisjon otsustas saata eelnõu täiskogu istungile ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar selgitas, et eelnõuga luuakse senisest parem võimalus krediidiasutusel emiteerida pandikirju, mille tagatisvara asub erinevates liikmesriikides. „Muudatuse sisseviimine on eelkõige tähtis Balti riikides, kuna siin toimetavad suuresti samad pangandusgrupid ning seeläbi saab integreerida rohkem Balti riikide kapitaliturge,“ märkis Savisaar.

Ta lisas, et eelnõu otsene sihtrühm on eelkõige krediidiasutused, just need krediidiasutused, kes on emiteerinud pandikirju või planeerivad seda teha. Kaudsemalt on eelnõu sihtrühm pandikirjade investorid, finantsinspektsioon ja võlgnikud ehk laenuvõtjad.

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk viitas asjaolule, et pankade seni väljastatud võlakirjadest moodustavad just võlakirjad suure osa. „Seepärast ongi vaja viia seadusesse sisse muudatused, mis tagab kindlustunde võlakirjade emiteerimisel ja nendega opereerimisel,“ ütles Kokk.

Statistika näitab, et 2021. aasta veebruari seisuga olid siinsed pangad väljastanud võlakirju 1,5 miljardi euro väärtuses. Kokk selgitas, et eelnõu kohaselt võib pandikirjadeks konverteerida järgmisi nõudeid: eluasemelaenud, laenud valitsusele, kohalikele omavalitsustele ja avalik- õiguslik juriidilistele isikutele ning laenud äriühingutele, mille tagatiseks on kommertskinnisvara.

Allikas: finantsuudised.ee

 

 

 

  

Teabevara uuendus

Teabevara tellijana kuulete värsket Teabevara tundi varem, kui see on eetris Äripäeva raadios! Uue Teabevara tunni leiate peatükist 9.1 Räägime e-kaubanduse õiguslikest aspektidest. Saate teada, millised kohustused on ettevõtjal internetis kauba müümisel või teenuse pakkumisel. Kõneleme isikuandmete töötlemisest, piiriülesest e-kaubandusest, tarbijavaatest ja  muust e-kaubandusega seonduvast.

Stuudios on advokaadibüroo RASK advokaat Ken Kaarel Gross ja teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Riigikohus leidis, et tuuleenergia arendamine on avalik huvi
 • Finantsinspektsioon saab õiguse avaldada hoiatusteateid
 • Muutuvad välismaa äriühingu filiaali registreerimise reeglid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Müügilepingu alusel kohustub müüja andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omandatava asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu. Vallasja müügilepingu esemeks võivad olla kõik esemed, mis ei ole kinnisasjad, sealhulgas võõrandatavad õigused. Uuest peatükist 1.1.1 saate teada, mida vallasasja müügilepingus eelkõige tuleks sätestada ja mida arvestada tarbijalemüügi korral.

Uues peatükis 1.1.1.1 on Teie käsutuses vallasasja müügilepingu kommenteeritud näidis. Selle lepingu vormi saate, nagu ikka, ka alla laadida ja vastavalt oma vajadustele kasutada. 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 9.1 räägime andmekaitse reeglitest ja tuletame ettevõtjatele meelde olulisi probleemkohti.

Jutuks on huvitavad kaasused Euroopa Liidus ja Eestis. Samuti kõneleme andmekaitseinspektsiooni tööpraktikast ja Eestis plaanitavatavast uuest haldustrahvist.

Valdkonna uudis
Kaubandustegevuse seaduse kehtetukstunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Seadusega ajakohastatakse ja lihtsustatakse kaubanduse valdkonna õiguslikku regulatsiooni, et vähendada ülereguleerimist, dubleerimist ja halduskoormust.

Kaubandustegevuse seadus tunnistatakse kehtetuks ning muudetakse sellega seonduvaid seadusi. Kaubandustegevuse seadus ei anna lisandväärtust kaubanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate tegevuse reguleerimisel, sh toote ja teenuse nõuetele vastavuse tagamisel, ega suhetes tarbijaga, vaid dubleerib majandustegevusele teiste seadustega kehtestatud reegleid. Seadusega ei seata kaubanduse valdkonnas ettevõtlusega tegelemiseks uusi piiranguid. Säilib ettevõtlusvabaduse teostamiseks vajalik õiguslik raamistik.

Muudetakse alkoholiseadust, kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, korrakaitseseadust, lõhkematerjaliseadust, metsaseadust, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, rahvatervise seadust, tarbijakaitseseadust, toote nõuetele vastavuse seadust ja tubakaseadust.

Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

(suuremas osas jõustus seadus 14.12.2020, osaliselt 01.05.2021)

Seadus kaasajastab majutusteenuse osutamise nõudeid. Vähendatakse nõudeid, mis ei ole otseselt vajalikud või kus toimib hästi iseregulatsioon, nt kvaliteedinõuded. Uuenevad majutusteenuse mõiste ja majutusettevõtete liikide kirjeldus. Muudatuste tulemusel muutuvad majutusteenuse osutamisele esitatud reeglid paindlikumaks, väheneb nõuete arv ning kulud nõuete täitmiseks.

Majutusteenuseks loetakse ettevõtja poolt ajutise ööbimisvõimaluse pakkumist. Teenuse lühiajalisuse (ajutisuse) sissetoomine aitab majutusteenust selgemini eristada eluruumi üürilepingutest. Pikemaks perioodiks kui kolm kuud kestvale majutamisele kehtivad juba võlaõigusseaduses toodud eluruumi üürilepingute erireeglid.

Edaspidi jääb majutusettevõtete tärnidega seonduv sektor enda kujundada. Majutusettevõttele järkude (hotellide tärnid) andmiseks ei ole edaspidi vaja taotleda ministri heakskiitu ning majutussektor saab jätkata kvaliteediarendusega ilma riigipoolsete piiranguteta.

Samuti võimaldatakse majutusasutustel külastajaid elektrooniliselt registreerida ja kaotatakse külastajakaartide paberkujul säilitamise kohustus.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Seadusega antakse energia aktsiisivabastuse luba taotlevatele ja luba omavatele ettevõtjatele suuremaks paindlikkuseks hinnata aktsiisisoodustusele kvalifitseerumise hindamisperioodi pikkust. Kui kehtiv seadus annab võimaluse hinnata elektrointensiivsust ja gaasitarbimise intensiivsust viimase lõppenud majandusaasta andmete alusel, siis muudatusega saab ettevõtja vabalt valida hindamisperioodi pikkuseks lõppenud üks kuni neli järjestikkust majandusaastat.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Luuakse seaduslik alus COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seonduvate meetmete kasutuselevõtuks, mille rahaline pool tagatakse riigi 2021. aasta lisaeelarvega.

Nähakse ette mitu COVID-19 seotud regulatsiooni, mis on vajalikud selleks, et isikutel oleks tagatud sujuv asjaajamine haldusorganitega või tagatud võimalus puududa töölt lähikontaktseks olemise tõttu ja saada haigushüvitist juba teisest haiguspäevast alates.

Tulenevalt COVID-19 pandeemia olukorrast on tõusetunud vajadus tagada tervise infosüsteemi poolt mugav lahendus, et tõendada teatud kinnitusi kas vaktsineerituse, negatiivse testi vms kohta (nn vastavustõend). Muudatus on muu hulgas seotud ka Euroopa Liidu rohelise digitõendi projektiga.

Paljud riigid on COVID-19 leviku piiramiseks võtnud kasutusele meetmed, mis seavad isikule teatud piiranguid riiki sisenemisel (nt eneseisolatsiooni kohustus) ning isikutel tuleb erinevate nõuete täitmiseks esitada mitmesuguseid dokumente, nagu arstitõendid, testitulemused või kinnitused. Rohelise digitõendi projekti skoobis on kolm kasutusjuhtu: immuniseerimise ja tervenemise tõendamine ning testi tulemuse kinnitamine. Sõltumata Euroopa Liidu rohelise digitõendi projektist, soovib Eesti võimaldada tervise infosüsteemi andmete pinnalt väljatöötatud tõendamise lahendust oma kodanikele. Tegevus käib isiku enda soovi alusel ehk kas genereerida tõend ja võimaldada seda vaadata või mitte.

Muudatusega on hõlmatud: Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, Eesti Haigekassa seadus, ravimiseadus, sotsiaalmaksuseadus, surma põhjuse tuvastamise seadus ning töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Allikad: Eesti Tööandjate Keskliit ja finantsuudised.ee

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Ettevõtjatel tuleb pakendimajanduses rohkem vastutust võtta

 • Teekasutustasu sissenõutavuse valguses täpsustati veoauto mõistet

 • Riigikohus selgitas juhatuse liikme vastutust maksuvõla eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed